Base description which applies to whole site

1 Leeswijzer

De eerste suppletoire begroting 2021 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2021 en bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de begroting 2021.

In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties. Het betreft mutaties die groter zijn dan 10 mln.

In hoofdstuk 3 is per beleidsartikel de tabel ‘budgettaire gevolgen van beleid’ opgenomen. In hoofdstuk 4 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.

Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties eerste suppletoire begroting» gegeven voor zover deze groter zijn dan 5 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zijn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht. 

In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.

In hoofdstuk 5 zijn de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen weergegeven waarbij de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.

Vanuit de begroting van Justitie en Veiligheid zijn de coronagerelateerde uitgaven en de incidentele suppletoire begroting uitgaven en ontvangsten opgenomen in onderstaand tabel

Tabel 1

Artikelnummer

naam maatregel/regeling

Bedrag verplichtingen 2021 (x1.000)

Bedrag uitgaven 2021 (x1.000)

Bedrag ontvangsten 2021 (x1.000)

Relevante Kamerstukken

      

92.1.1.11

Corona gerelateerde kosten strafrechtketen

40.000

40.000

 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35570 VI

92.1.1.11

Corona gerelateerde uitgaven

100.000

100.000

 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021,

36.2.3.21

ISB-1 tijdelijke coronabanen

60.000

60.000

 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35686

36.2.5.22

ISB-1 covid-19 gerelateerde uitgaven

7.200

7.200

 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35686

34.4.5.20

ISB-2 regeling bedrijvenschade coronarellen

2.500

2.500

 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 34794

34.3.1.23

ISB-3 kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden

7.750

7.750

 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35800

34.5.2.20

ISB-3 kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden

1.000

1.000

 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35800

33.3.9.92

ISB-3 kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden

  

‒ 5600

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35800

Licence