Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021

Tabel 2 (bedragen x € 1.000)
  

Artikel

uitgaven

 

Vastgestelde begroting 2021

 

14.305.083

    
 

belangrijkste suppletoire mutaties

  
    

1

Grenzen en Veiligheid

31,33,37,91

31.350

2

Breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (Botoc)

31, 32, 33, 34, 91, 92

‒ 35.839

3

Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)

32,33,34,36,37,91,92

208.605

4

Meerjaren Productie Prognose (MPP)

32,37,91

49.908

5

Raad voor Rechtsbijstand (RvdR)

32

25.902

6

DJI aanvulling eigen vermogen

34

28.725

7

Oda toerekening eerstejaars asielopvang

37

‒ 198.582

8

Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

92

16.003

9

Eindejaarsmarge

92

94.668

10

Corona-gerelateerde kosten

92

100.000

11

Dekking uit eindejaarsmarge

92

‒ 94.668

12

Loonbijstelling 2021

alle

241.578

13

Prijsbijstelling 2021

alle

56.696

    
 

Overige mutaties

 

18.720

    
 

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

14.848.149

Toelichting tabel belangrijkste uitgaven

 • Grenzen en Veiligheid

  De implementatie van een aantal EU-verordeningen op het gebied van grenzen en veiligheid leiden tot een grotere veiligheid in Europa. Daartoe zijn investeringen en extra inzet nodig bij de betrokken ketenpartners. In 2020 is incidenteel geld vrijgemaakt voor de eerste activiteiten op het gebied van de implementatie. In 2020 is 13,2 mln. niet tot besteding gekomen. Via de eindejaarsmarge wordt dit onbestede toegevoegd aan het budget 2021. Voor de implementatie in 2021 wordt 18,1 mln. toegevoegd aan het budget op artikel 37 en voor 2022 49,9 mln. Vanaf 2023 is structureel 30 mln. per jaar beschikbaar.

 • Breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (Botoc) Vorig jaar is bij Voorjaarsnotabesluitvorming € 141 mln. in 2021 en € 150 mln. structureel vanaf 2022 beschikbaar gesteld voor het Brede offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit (Botoc). Een groot deel van deze middelen zijn nu bij deze 1e suppletoire begroting 2021 beschikbaar gesteld aan de betrokken organisaties binnen en buiten Justitie en Veiligheid. Voor de begroting van JenV betekent dit per saldo een verlaging van het budget, omdat een deel van de middelen (€ 36 á 37 mln. structureel) beschikbaar gesteld is aan organisaties in het domein van het ministerie van Financiën (Belastingdienst/FIOD/Douane) en Defensie (KMar).

 • Prognosemodel Jusitiële Keten (PMJ)Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) geeft de capaciteitsbehoefte aan van de justitiële keten. De PMJ-ramingen hebben voornamelijk betrekking op autonome ontwikkelingen, die buiten de invloedsfeer van JenV liggen. Op basis van het PMJ wordt het budget voor de justitiële keten in 2021 in totaal met 208,6 mln. verhoogd. De reeksen zijn met ingang van 2023 meerjarig op het niveau 2022 doorgetrokken met 224,7 mln.

 • Meerjaren Productie Prognose (MPP)De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt in 2021 tot een budgetverhoging van 49,9 mln. Dit bedrag bestaat voornamelijk uit de volgende mutaties:- COA 38,5 mln. in 2021 aflopend naar ‒ 70,4 in 2025. Op basis van de verwachtingen van de MPP zal de bezetting van het COA in de komende jaren lager uitvallen dan bij de begroting 2021 was geraamd;

  - Reservecapaciteit COA 21 mln. in 2021 aflopend naar 14 mln. in 2025 en verder. Aan het COA wordt reservecapaciteit toegekend om te borgen dat het COA bij een onverwacht hogere asielinstroom doelmatig kan opschalen.

  - Nidos ‒ 11 mln. in 2021 aflopend naar ‒ 7,9 mln. in 2025. De verwachtingen ten aanzien van de bezetting van amv’s (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) bij Nidos voor de komende jaren is naar beneden bijgesteld.

 • Raad voor Rechtsbijstand (RvR)In 2020 was er sprake van een onderuitputting voor Rechtsbijstand. Conform de afspraak in de TK-brief 9 november 2018 (Kamerstuk 31 753, nr. 155) blijft dit bedrag van 25,9 mln. in 2021 beschikbaar voor de Rechtsbijstand. Door middel van de eindejaarsmarge wordt dit bedrag toegevoegd aan het budget rechtsbijstand.

 • DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen) Aanvulling eigen vermogenHet resultaat over 2020 van DJI heeft geleid tot een negatief eigen vermogen en dat dient op grond van de regeling agentschappen te worden aangevuld tot nul.

 • ODA (Official development assistance) toerekening eerstejaars asielopvang COA verwacht een lagere asielinstroom dan geraamd. Dit zorgt voor een meevaller in de asielopvang bij het COA. Een deel van deze meevaller betreft kosten voor eerstejaars asielopvang die JenV moet terugstorten naar het ODA-budget van BHOS.

 • Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)De RvdK heeft al enige jaren te kampen met een financieel tekort. Om de problematiek op te lossen is in 2020 een aantal besparingsmaatregelen uitgewerkt die echter niet toereikend zijn gebleken om het tekort volledig op te lossen. Voor het jaar 2021 wordt het tekort bij de eerste suppletoire begroting geraamd op 16 mln. Voor de structurele situatie wordt een probleemanalyse verricht opdat JenV beheersmaatregelen kan nemen om het tekort zoveel mogelijk te verlagen.

 • EindejaarsmargeDe eindejaarsmarge 2020 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd.

 • Corona-gerelateerde kostenIn verband met extra kosten die JenV maakt voor beschermingsmiddelen en maatregelen, kosten voor het inhalen van achterstanden en compensatie van lagere ontvangsten als gevolg van de coronacrisis is voor het jaar 2021 een bedrag van 100 mln. aan de JenV-begroting toegevoegd. Vorig jaar was reeds 40 mln. voor het jaar 2021 beschikbaar gesteld zodat het totale budget uitkomt op 140 mln.

 • Dekking uit eindejaarsmargeDe eindejaarsmarge 2020 is ingezet ter dekking van de kaseffecten van overlopende verplichtingen, de toevoeging aan de rechtsbijstand en overige tekorten.

 • Loonbijstelling 2021De tranche loonbijstelling 2021 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffende artikelen.

 • Prijsbijstelling 2021De jaarlijkse prijsbijstelling wordt met deze mutatie toegevoegd aan de JenV- begroting en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffende artikelen.

Licence