Base description which applies to whole site

5.3 Agentschap Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Tabel 9 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap NFI Suppletoire begroting 2020 (eerste suppletoire begroting (Bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet

83.398

4.668

88.066

waarvan omzet moederdepartement

75.713

1.668

77.381

waarvan omzet overige departementen

1.350

0

1.350

waarvan omzet derden

6.335

3.000

9.335

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

83.398

4.668

88.066

    

Lasten

   

Apparaatskosten

60.004

4.668

64.672

- Personele kosten

54.712

1.167

55.879

waarvan eigen personeel

49.912

2.167

52.079

waarvan inhuur externen

4.800

2.000

6.800

waarvan overige personele kosten

0

0

0

- Materiële kosten

5.292

501

5.793

waarvan apparaat ICT

0

0

0

waarvan bijdrage aan SSO's

1.587

0

1.587

waarvan overige materiële kosten

3.705

501

4.206

Materiële Programmakosten

19.747

0

19.747

Afschrijvingskosten

3.620

0

3.620

- Materieel

3.620

0

3.620

waarvan apparaat ICT

445

0

445

waarvan overige materiële kosten

3.175

0

3.175

- Immaterieel

0

0

0

Rentelasten

27

0

27

Overige lasten

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

Totaal lasten

83.398

4.668

88.066

    

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Tabel 10 Kasstroomoverzicht NFI (Bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen 2021

13.839

0

13.839

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

83.398

4.668

88.066

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 79.778

‒ 4.668

‒ 84.446

2.

Totaal operationele kasstroom

3.620

0

3.620

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 6.450

0

‒ 6.450

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 6.450

0

‒ 6.450

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 3.536

0

‒ 3.536

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

6.450

0

6.450

4.

Totaal financieringskasstroom

2.914

0

2.914

5.

Rekening courant RHB 31 december 2021(=1+2+3+4)

13.923

0

13.923

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling en het project Opschaling en Ketenimplementatie Hansken (OK Hansken).

Licence