Base description which applies to whole site

5.2 Agentschap Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Tabel 7 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap CJIB Suppletoire begroting 2021 (eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting 2021

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet

158.834

10.791

169.625

waarvan omzet moederdepartement (1)

148.943

10.791

159.734

waarvan omzet overige departementen

2.482

 

2.482

waarvan omzet derden

7.410

 

7.410

Rentebaten

0

 

0

Vrijval voorzieningen

0

 

0

Bijzondere baten

0

 

0

Totaal baten

158.834

10.791

169.625

    

Lasten

   

Apparaatskosten

148.037

10.700

158.737

- Personele kosten

120.138

10.661

130.799

waarvan eigen personeel (1)

79.291

10.501

89.792

waarvan inhuur externen

37.185

160

37.345

waarvan overige personele kosten

3.663

 

3.663

- Materiële kosten

27.899

39

27.938

waarvan apparaat ICT

7.805

 

7.805

waarvan bijdrage aan SSO's

8.579

 

8.579

waarvan overige materiële kosten

11.515

 

11.515

Gerechtskosten

5.793

49

5.842

Afschrijvingskosten

4.947

42

4.989

- Materieel

4.329

 

4.329

waarvan apparaat ICT

3.597

 

3.597

waarvan overige materiële kosten

732

 

732

- Immaterieel

618

 

618

Rentelasten

57

0

57

Overige lasten

0

 

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

 

0

waarvan bijzondere lasten

0

 

0

Totaal lasten

158.834

10.791

169.625

    

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Tabel 8 Kasstroomoverzicht CJIB (Bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting 2021

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen 2021

34.823

 

34.823

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) (1)

158.834

10.791

169.625

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)(1)

‒ 153.887

‒ 10.833

‒ 164.720

2.

Totaal operationele kasstroom

4.947

‒ 42

4.905

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 2.145

‒ 5.950

‒ 8.095

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 2.145

‒ 5.950

‒ 8.095

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 4.513

907

‒ 3.606

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

2.145

6.755

8.900

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 2.368

7.662

5.294

5.

Rekening courant RHB 31 december 2021 (=1+2+3+4)

35.258

1.670

36.928

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door de extra middelen in verband met financiering van de reguliere taken (toename Q en taken in het kader van USB/AICE) en incidentele taken.

Voetnoot 1De vastgestelde begroting is inclusief de incidentele suppletoire gelden ad 7,7 mln. toegekend voor kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden.

Licence