Base description which applies to whole site

5.1 Agentschap Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

In deze paragraaf is de 1e suppletoire begroting opgenomen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten, informatievoorziening alsmede diensten gericht op de verbetering van de verbinding tussen beleid en uitvoering. Daarnaast verricht DUO werkzaamheden voor overige departementen en derden.

Tabel 24 Exploitatieoverzicht DUO (Eerste suppletoire begroting 2021) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1)Vastgestelde begroting

(2)Mutaties1e suppletoirebegroting

(3)=(1)+(2) Totaalgeraamd

Baten

     

Omzet moederdepartement

242.776

26.206

268.982

Omzet overige departementen

70.302

0

70.302

Omzet derden

5.857

0

5.857

Rentebaten

0

 

0

Vrijval voorzienigen

0

 

0

Bijzondere baten

0

 

0

Totaal baten

318.935

26.206

345.141

Lasten

     

Apparaatskosten

295.358

26.206

321.564

 

Personele kosten

   

204.358

14.392

218.750

 

waarvan eigen personeel

170.583

8.974

179.557

 

waarvan inhuur externen

26.775

5.317

32.092

 

waarvan overige personele kosten

7.000

101

7.101

 

Materiele kosten

   

91.000

11.814

102.814

 

waarvan apparaat ICT

23.000

332

23.332

 

waarvan bijdrage aan SSO's

24.000

347

24.347

 

waarvan overige materiële kosten

44.000

11.135

55.135

Rentelasten

700

0

700

Afschrijvingskosten

21.277

0

21.277

 

Materieel

   

12.000

0

12.000

 

waarvan apparaat ICT

11.500

0

11.500

 

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

500

0

500

 

Immaterieel

   

9.277

0

9.277

Overige lasten

1.500

0

1.500

 

waarvan dotaties voorzieningen

1.500

0

1.500

 

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

Totaal lasten

318.835

26.206

345.041

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

100

0

100

Agentschapdeel Vpb lasten

     

100

0

100

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting

De baten van de 1e suppletoire begroting laten een stijging zien van € 26,2 miljoen ten opzichte van oorspronkelijk vastgestelde begroting 2021 (€ 318,9 miljoen).

Baten

Omzet moederdepartement

De omzet moederdepartement is € 26,2 miljoen hoger dan de oorspronkelijk vastgestelde begroting. De stijging heeft betrekking op de toegekende loon- en prijsbijstelling 2021 (€ 5,0 miljoen), extra middelen voor examens als gevolg van COVID (€ 10,5 miljoen) en bijstellingen in zogenoemde overige taken te weten de digitalisering examens FACET (€ 3,0 miljoen), de uitvoering eindtoets primair onderwijs (€ 2,0 miljoen), de verbetering van de telefonische bereikbaarheid (€ 0,6 miljoen) en diverse beleidstrajecten (€ 1,7 miljoen). Daarnaast is er € 2,2 miljoen toegekend voor compensatie niet gerealiseerde deregulering en € 1,3 miljoen aan volume afhankelijke bijstelling.

Lasten

Apparaatskosten

De kosten van de 1e suppletoire begroting laten een stijging zien van € 26,2 miljoen ten opzichte van oorspronkelijk vastgestelde begroting 2021. De personele begroting laat een stijging zien van € 14,4 miljoen en de materiële begroting een stijging zien van € 11,8 miljoen. In de stijging zijn de toekenning van de de eerder genoemde loon- en prijsbijstelling (€ 5,0 miljoen), de extra werkzaamheden voor examens als gevolg van COVID (€ 10,5 miljoen) en de bijstellingen voor zogenoemde overige taken (€ 10,7 miljoen), verwerkt.

Kasstroomoverzicht

Tabel 25 Kasstroomoverzicht DUO (Eerste suppletoire begroting 2021)(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1)Vastgestelde begroting

(2)Mutaties 1esuppletoirebegroting

(3)=(1)+(2)Stand1 suppletoirebegroting

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2020

14.794

 

14.794

 

Totaal ontvangen operationele kasstroom (+)

318.935

26.206

345.141

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 295.958

‒ 26.206

‒ 322.164

2.

Totaal operationele kasstroom

22.977

0

22.977

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 45.200

‒ 45.600

‒ 90.800

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

   

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 45.200

‒ 45.600

‒ 90.800

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

   

0

 

Eenmalig storting van moederdepartement (+)

   

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 9.300

‒ 1.400

‒ 10.700

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

33.200

45.600

78.800

4.

Totaal financieringskasstroom

23.900

44.200

68.100

5.

Rekening courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3+4)

16.471

‒ 1.400

15.071

Toelichting

Het kasstroomoverzicht is aangepast ten opzichte van de oorspronkelijke begroting met de eerder genoemde loon- en prijsbijstelling en overige bijstellingen. Daarnaast is verwerkt de aangevraagde leenfaciliteit en daarbij behorende investeringen en zijn de verwachte aflossingen op eerdere leningen aangepast.

Licence