Base description which applies to whole site
+

4.2 Niet-beleidsartikel 95. Apparaat Kerndepartement

Tabel 23 Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 95 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, amende-menten en ISB (2)

Vastge-stelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

277.179

750

277.929

25.789

303.718

11.214

11.810

12.755

13.114

Uitgaven

277.179

750

277.929

25.789

303.718

11.214

11.810

12.755

13.114

                   

Personele uitgaven

210.845

750

211.595

22.009

233.604

6.254

5.613

5.034

5.027

waarvan eigen personeel

200.744

 

200.744

21.823

222.567

6.069

5.428

4.850

4.843

waarvan inhuur externen

5.930

750

6.680

89

6.769

89

89

89

89

waarvan overige personele uitgaven

4.171

 

4.171

97

4.268

96

96

95

95

Materiële uitgaven

66.334

0

66.334

3.780

70.114

4.960

6.197

7.721

8.087

waarvan ICT

20.547

 

20.547

‒ 8.388

12.159

‒ 10.096

‒ 9.975

‒ 9.735

‒ 10.088

waarvan bijdrage aan SSO's

16.303

 

16.303

5.151

21.454

4.655

4.655

4.655

4.655

waarvan overige materiële uitgaven

29.484

 

29.484

7.017

36.501

10.401

11.517

12.801

13.520

Begrotingsreserve schatkistbankieren

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten

567

0

567

0

567

0

0

0

0

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2021" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Toelichting per instrument:

Personele uitgaven

Het budget wordt per saldo met € 22,0 miljoen verhoogd. De verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door:

  • toevoeging van middelen voor uitvoering van de maatregelen uit de kabinetsreactie op het Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) Rapport. Het gaat om € 1,8 miljoen voor de opstartfase van implementatie van de aangekondigde maatregelen door OCW, € 6,5 miljoen voor nieuwe taken bij de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed en € 1,8 miljoen voor het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI);

  • doorverdeling van de loonbijstelling tranche 2021: € 4,8 miljoen (zie het algemeen deel);

  • toevoeging van € 0,9 miljoen voor de uitvoeringskosten van het Nationaal Programma Onderwijs;

  • toevoeging van de eindejaarsmarge: € 4,0 miljoen.

Materiële uitgaven

Het budget wordt per saldo met € 3,8 miljoen verhoogd. De verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door:

  • toevoeging van middelen voor uitvoering van de maatregelen uit de kabinetsreactie op het Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) Rapport: € 1,7 miljoen voor het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI);

  • doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021: € 1,4 miljoen (zie het algemeen deel);

  • daarnaast vindt er een budgettair neutrale verschuiving binnen de materiële uitgaven plaats om beter aan te sluiten bij de verwachte realisatie op de instrumenten. Zo wordt het instrument ‘ICT’ met € 10,5 miljoen verlaagd terwijl de instrumenten ‘Bijdragen aan SSO’s’ en ‘Overige materiële uitgaven’ met € 4,4 miljoen respectievelijk € 6,1 miljoen worden verhoogd. Met deze verschuiving worden de budgetten van de instrumenten op artikel 95 in lijn gebracht met de verwachte realisatie.

Licence