Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2021

Vastgestelde begroting 2021

 

17.984.749

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Loon- en prijsbijstelling tranche 2021

99

224.401

2) Eindejaarsmarge 2020

99

18.961

3) Middelen Klimaat, Urgenda en stikstof

14, 18, 21

44.500

4) Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector

16

521.200

5) Kasschuif Infrastructuurfonds

26

768.000

6) Kasschuif Deltafonds

26

169.000

7) Bijdrage CBR

14

28.500

8) Overige mutaties

Div.

10.151

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

19.769.462

Toelichting

 • 1. Loon- en prijsbijstelling tranche 2021

  Dit betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling 2021. Vanuit artikel 99 worden deze middelen herverdeeld over de IenW begrotingen Hoofdstuk XII, Infrastructuurfonds en Deltafonds.

 • 2. Eindejaarsmarge 2020

  Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2020 op artikel 99. Deze middelen worden bij de Ontwerpbegroting 2020 herverdeeld binnen HXII. Het gaat om € 25,1 miljoen, waarvan € 6,2 miljoen HGIS-middelen.

 • 3. Middelen Klimaat, Urgenda en stikstof

  Diverse klimaat-, Urgenda- en stikstofmiddelen zijn in 2020 (voornamelijk) als gevolg van COVID-19 niet tot besteding en worden buiten de eindejaarsmarge om doorgeschoven naar 2021. Het gaat om € 14,0 miljoen aan Klimaatakkoordmiddelen en € 2,5 miljoen Urgendamiddelen op artikel 14, de subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen (stikstof; € 4,0 miljoen; artikel 18) en de subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (€ 24,0 miljoen; artikel 21).

 • 4. Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector

  In 2020 is € 521,2 miljoen niet tot betaling gekomen en wordt meegenomen naar 2021. Dit betreft het deel van de regeling waarvoor al verplichtingen zijn aangegaan en achteraf nog verrekend en uitgekeerd wordt. Hiermee blijven de middelen beschikbaar voor de regeling.

 • 5. Kasschuif Infrastructuurfonds

  Als gevolg van het geactualiseerde programma en om de overprogrammering op het gewenste (beheersbare) niveau te krijgen is er een kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Infrastructuurfonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking.

 • 6. Kasschuif Deltafonds

  Als gevolg van het geactualiseerde programma en om de overprogrammering op het gewenste (beheersbare) niveau te krijgen is er een kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Deltafonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking.

 • 7. Bijdrage CBR

  Het kasbudget op artikel 14 wordt in 2021 met € 28,5 miljoen verhoogd ten laste van de generale middelen. Dit ten behoeve van de aanzuivering van het eigen vermogen van het CBR. De COVID-19 problematiek trekt een zware wissel op de exploitatie van het CBR. Naast de gevolgen voor de reserveringstermijnen heeft het tijdelijk stilleggen van de dienstverlening in 2020 en 2021 vanwege COVID-19 grote financiële gevolgen voor het CBR, waardoor de vermogenspositie is verslechterd (Kamerstukken II, 2020-2021, 29 398 nr. 858).

Tabel 4 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2021

Vastgestelde begroting 2021

 

19.710

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Desaldering Stormpolderdijk

13

1.500

2) Ontvangsten BSV

20

1.000

3) Ontvangsten PBL

97

1.200

4) Overige mutaties

Div.

3.368

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

26.778

Toelichting

 • 1. Desaldering Stormpolderdijk

  Dit betreft een desaldering als gevolg van een geactualiseerde planning voor de bodemsanering van het EMK Stormpolderdijk terrein te Krimpen aan den IJssel door de provincie Zuid-Holland. Vanwege een vertraging van de bodemsanering zal de bijdrage niet in 2020 maar in 2021 worden overgeboekt naar IenW.

 • 2. Ontvangsten BSV

  In 2021 wordt € 1,0 miljoen van het Bureau Sanering Verkeerslawaai ( BSV) in het kader van de afwikkeling van een aantal verleende subsidies inzake de regeling sanering verkeerslawaai. Het BSV voert deze regeling uit namens IenW. Uit de eindafrekening blijkt dat de werkelijke kosten lager zijn uitgevallen dan de eerder verstrekte voorschotten.

 • 3. Ontvangsten PBL

  Het PBL verwacht extra opbrengsten uit opdrachten voor contractonderzoek waarvan een deel wordt gerealiseerd met de inzet van tijdelijk personeel.

Licence