Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5.2 Inspectie Leefomgeving en Transport

Tabel 26 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap ILT Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1.000)1

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

Baten

   

- Omzet

168.247

‒ 8.116

160.131

waarvan omzet moederdepartement

143.547

‒ 8.116

135.431

waarvan omzet overige departementen

831

0

831

Waarvan omzet derden

23.869

0

23.869

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

13.116

13.116

Totaal baten

168.247

5.000

173.247

    

Lasten

   

Apparaatskosten

168.014

5.000

173.014

- Personele kosten

127.234

5.000

132.234

waarvan eigen personeel

120.861

5.000

125.861

waarvan inhuur externen

6.154

0

6.154

waarvan overige personele kosten

219

0

219

- Materiële kosten

40.780

0

40.780

waarvan apparaat ICT

221

0

221

waarvan bijdrage aan SSO's

19.779

0

19.779

waarvan overige materiële kosten

20.780

0

20.780

Rentelasten

0

0

0

Afschrijvingskosten

123

0

123

- Materieel

123

0

123

waarvan apparaat ICT

0

0

0

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

123

0

123

- Immaterieel

0

0

0

Overige lasten

110

0

110

waarvan dotaties voorzieningen

110

0

110

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

    

Totaal lasten

168.247

5.000

173.247

    

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsvoering

0

0

0

1

In de ontwerpbegroting 2021 zijn in de begrotingsstaat van de baten-lastenagentschappen abusievelijk onjuiste baten en lasten opgenomen voor ILT. In de begrotingsstaat van deze 1e suppletoire begroting zijn in de kolom vastgestelde begroting de juiste bedragen opgenomen. In de Memorie van Toelichting op de wet (paragraaf 5 van de begroting) waren in de ontwerpbegroting reeds de juiste bedragen opgenomen.

Toelichting

Baten

Omzet moederdepartement

De per saldo lagere bijdrage vanuit het moederdepartement wordt met name veroorzaakt door een overheveling van € 13,1 miljoen naar bijzondere baten (zie toelichting bijzondere baten). Daarnaast ontvangt de ILT extra middelen voor het toezicht op de nieuwe Europese verordening voor drones op het gebied van personeel, luchtwaardigheid en vluchtuitvoering. Daarnaast betreft het de inspectieactiviteiten ter verbetering van de luchtvaartveiligheid (Nederlands Luchtvaartveiligheidsprogramma (NLVP)). Het gaat bij deze posten om € 5 miljoen in 2021 en € 6 miljoen in 2022.

Bijzondere baten

In de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2021 zijn naast de bijdragen die gerelateerd zijn aan de geleverde en in rekening gebrachte producten/diensten voor de opdrachtgevers, ook de aanvullende bijdragen (vanuit artikel 97) meegenomen om opbrengsten te ondersteunen als gevolg van tariefmaximering. In de 1e suppletoire begroting wordt dit gecorrigeerd (in lijn met de Rijksbegrotingsvoorschriften) waardoor € 13,1 miljoen is overgeheveld van de post omzet moederdepartement naar de post bijzondere baten.

Lasten

Personele kosten

De kosten stijgen door de versterking van toezicht luchtvaart (€ 5 miljoen).

Tabel 27 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2021

39.825

9.021

48.846

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

163.613

5.000

168.613

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 163.413

‒ 5.000

‒ 168.413

2.

Totaal operationele kasstroom

200

0

200

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 200

0

‒ 200

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringkasstroom

‒ 200

0

‒ 200

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

699

699

 

Aflossingen op leningen (-/-)

0

0

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

0

699

699

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2021 (=1+2+3+4)

39.825

9.720

49.545

Toelichting

Rekening-courant RHB 1 januari 2021

Dit is de mutatie naar de werkelijke stand per 1-1-2021. Voor een uitgebreide toelichting zie het jaarverslag 2020.

Operationele kasstroom

De hogere uitgaven aan operationele kasstromen betreffen de extra middelen ad € 5 miljoen voor het toezicht op de nieuwe Europese verordening voor drones op het gebied van personeel, luchtwaardigheid en vluchtuitvoering. Daarnaast betreft het de inspectieactiviteiten ter verbetering van de luchtvaartveiligheid (Nederlands Luchtvaartveiligheidsprogramma (NLVP)).

Financieringsstroom

Over het jaar 2020 is het Eigen Vermogen van de ILT (€ 0,5 miljoen) als gevolg van een negatief resultaat van € 1,2 miljoen afgenomen tot ‒ € 0,7 miljoen. In lijn met de regeling agentschappen wordt het Eigen Vermogen aangevuld tot minimaal nihil met een directe vermogensmutatie door het moederdepartement van € 0,7 miljoen ten behoeve van het behoedzaam opbouwen van het Eigen Vermogen.

Licence