Base description which applies to whole site

5.3 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Tabel 28 Exploitatieoverzicht baten-lastenagentschap KNMI Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet moederdepartement

53.953

5.684

59.637

Omzet overige departementen

3.005

‒ 54

2.951

Omzet derden

30.533

‒ 1.522

29.011

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

4.584

‒ 4.584

0

Totaal baten

92.075

‒ 476

91.599

    

Lasten

   

Apparaatskosten

72.129

‒ 157

71.972

Personele kosten

40.879

757

41.636

Waarvan eigen personeel

37.034

1.596

38.630

Waarvan inhuur externen

3.641

‒ 839

2.802

Waarvan overige personele kosten

166

0

166

Materiële kosten

31.250

‒ 914

30.336

Waarvan apparaat ICT

5.465

833

6.298

Waarvan bijdrage aan SSO's

4.439

299

4.738

Waarvan overige materiële kosten

21.346

‒ 2.046

19.300

Rentelasten

0

0

0

Afschrijvingskosten

3.201

‒ 319

2.882

Materieel

2.816

‒ 184

2.632

Waarvan apparaat ICT

1.051

‒ 173

878

Waarvan overige materiele afschrijvingskosten

1.765

‒ 11

1.754

Immaterieel

385

‒ 135

250

Overige lasten

16.720

0

16.720

Dotaties voorzieningen

16.720

0

16.720

Bijzondere lasten

0

0

0

    

Totaal lasten

92.050

‒ 476

91.574

Saldo van baten en lasten uit gewone bedrijfsvoering

25

0

25

Agentschapsdeel Vpb-lasten

25

0

25

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet moederdepartement

In afstemming met de ADR is besloten om de bijzondere projecten IT-Migratie (€ 2,5 miljoen) en Implementatie I-Strategie (€ 2,1 miljoen) bij de «bijzondere baten» onder de «omzet moederdepartement» te verantwoorden. Deze verschuiving verklaart een groot deel van de mutatie. Verder is er € 0,5 miljoen aan omzet van IT-Migratie verschoven van 2020 naar 2021 en waren de loon- en prijsbijstelling 2021 (€ 0,3 miljoen) en omzet voor de aanvullende maatwerkopdracht (Zeespiegelstijging) van € 0,3 miljoen nog niet bekend.

Omzet derden

Ten opzichte van de vastgestelde begroting is de subsidieportefeuille met € 1,5 miljoen afgenomen, dit komt voornamelijk doordat een aantal grote EU-projecten (o.a. «Sesar» en "Primavera") zijn afgelopen.

Bijzondere baten

De bijzondere baten zijn verschoven naar de categorie "omzet moederdepartement".

Lasten

Personele kosten

Ten opzichte van de vastgestelde begroting wordt er meer eigen personeel aangenomen om invulling te geven aan de strategische projecten «Implementatie I-Strategie» en "EWC". De inhuur daalt, doordat er meer eigen personeel wordt geworven. Tegelijkertijd bevat het nieuwe geraamde bedrag een begrote indexatie van 2% op het brutoloon (€ 0,5 miljoen).

Materiële kosten - apparaat ICT

De toename van de apparaat ICT kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door meer begrote kosten op AWS (€ 0,4 miljoen) en MOS-Migratie (€ 0,3 miljoen). Het restant (€ 0,1 miljoen) is toe te wijzen aan diverse projecten.

Materiële kosten – bijdrage aan SSO’s

Ten opzichte van de vastgestelde begroting is de huur vanuit het Rijksvastgoedbedrijf (RvB) hoger (€ 0,1 miljoen). Verder wordt Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) ingezet voor het verder ontwikkelen van de dienstverlening (€ 0,2 miljoen).

Materiële kosten - overige materiële kosten

De daling in de materiële kosten hangt nauw samen met minder uitbestedingen op subsidieprojecten. Er zijn minder uitbestedingskosten begroot op OMI level 1B Operations (€ 0,6 miljoen), Cams84 phase 2 (€ 0,4 miljoen) Cams42 phase 2 (€ 0,3 miljoen) en diverse projecten (€ 0,3 miljoen). Verder wordt er € 0,4 miljoen minder kosten op Service Management Facilitair verwacht.

Afschrijvingskosten

De aanschaf van nieuwe apparatuur heeft vertraging opgelopen waardoor de afschrijvingskosten die hieruit voortvloeien € 0,3 miljoen lager uitvallen.

Tabel 29 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2021

5.430

5.109

10.539

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

5.702

362

6.064

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 4.058

‒ 4.881

‒ 8.939

2.

Totaal operationele kasstroom

1.644

‒ 4.519

‒ 2.876

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 2.500

‒ 930

‒ 3.430

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringkasstroom

‒ 2.500

‒ 930

‒ 3.430

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

300

0

300

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 2.528

469

‒ 2.059

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

2.500

930

3.430

4.

Totaal financieringskasstroom

272

1.399

1.671

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2021 (=1+2+3)

4.846

1.059

5.905

Toelichting

Rekening-courant RHB 1 januari 2021

Dit is de mutatie naar de werkelijke stand per 1-1-2021. Voor een uitgebreide toelichting zie het jaarverslag 2020. Voornaamste oorzaak van de stijging betreft een toename in plaats van een verwachte afname van de vooruitontvangen bedragen projecten (€ 4,6 miljoen).

Operationele kasstroom

Op de ontvangsten operationele kasstroom vinden een aantal mutaties plaats. De afschrijvingskosten dalen met circa € 0,3 miljoen, waardoor de ontvangsten operationele kasstroom ook dalen. Daarnaast zullen de ontvangsten luchtvaart lager zijn dan eerder verwacht (€ 2,0 miljoen) en moeten de contributie uitgaven 2020 aan het ECMWF nog worden verrekend (€ 2,3 miljoen). Tenslotte worden voor een aantal projecten meer ontvangsten dan uitgaven verwacht (€ 0,4 miljoen).

Voor de uitgaven operationele kasstroom worden hogere uitgaven voor de contributie EUMETSAT verwacht (€ 2,8 miljoen). Daarnaast zijn de uitgaven verhoogd vanwege de betaling in 2021 van de dienstverlening SSC Campus 2020 (€ 1,8 miljoen). Tenslotte worden voor het project I-Strategie meer uitgaven dan ontvangsten verwacht (€ 0,3 miljoen).

Investeringen en financieringskasstroom

De investeringen en het beroep op de leenfaciliteit zijn aangepast conform de leenaanvraag 2021. De post «Aflossingen op leningen» is aangepast aan de daadwerkelijke afgesloten leningen in 2020.

Licence