Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5.2 Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

Tabel 27 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DICTUSuppletoire begroting 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet

302.203

34.810

337.013

waarvan omzet moederdepartement

206.530

23.790

230.320

waarvan omzet overige departementen

93.922

10.818

104.740

waarvan omzet derden

1.751

202

1.953

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

302.203

34.810

337.013

    

Lasten

   

Apparaatskosten

270.483

41.910

312.393

Personele kosten

179.758

37.623

217.381

waarvan eigen personeel

83.468

3.982

87.450

waarvan inhuur externen

91.990

33.090

125.080

waarvan overige personele kosten

4.300

552

4.852

Materiële kosten

90.725

4.287

95.012

waarvan apparaat ICT

16.700

1.259

17.959

waarvan bijdrage aan SSO's

20.760

1.698

22.458

waarvan overige materiële kosten

53.265

1.330

54.595

Rentelasten

9

0

9

Afschrijvingskosten

31.212

‒ 7.101

24.111

Materieel

15.744

‒ 3.568

12.176

waarvan apparaat ICT

15.744

‒ 3.568

12.176

waarvan overige materiele afschrijvingskosten

0

0

0

Immaterieel

15.468

‒ 3.533

11.935

Overige lasten

500

0

500

waarvan dotaties voorzieningen

500

0

500

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

    

Totaal lasten

302.203

34.810

337.013

    

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

    

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting op de baten

Het werkpakket van DICTU is fors gegroeid (en daarmee ook de omzet) in het eerste kwartaal van 2021. Dit leidt tot een toename van de omzetverwachting met € 34,8 mln ten opzichte van de omzetverwachting ten tijde van het opstellen van de ontwerpbegroting. De verwachte omzetgroei bij het kerndepartement van € 23,8 mln komt met name door implementatie van Rijkszaak bij verschillende onderdelen, een gestegen vraag naar werkplekdienstverlening en beheer van applicaties ten behoeve van de uitvoering van extra corona gerelateerde regelingen.

De groei van de omzet bij overige departementen (€ 10,8 mln) wordt met name veroorzaakt door een opdracht voor applicatie-ontwikkeling van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RiVG) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en nieuwe opdrachten voor Rijkszaak, zoals bij Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Toelichting op de lasten

Om aan de gestegen vraag naar ICT-dienstverlening te kunnen voldoen nemen de personele kosten toe met € 37,6 mln ten opzichte van de ontwerpbegroting. Door de snelle toename van de opdrachtenportefeuille door nieuwe opdrachten van zowel bestaande als nieuwe klanten vangt DICTU de benodigde extra capaciteit in eerste instantie op door de benodigde ICT expertise extern in te huren (€ 33,1 mln). Daarnaast gaat DICTU onverminderd voort met de voorgenomen verambtelijking om te komen tot een betere verhouding tussen eigen personeel en externe inhuur.

De afschrijvingskosten ten opzichte van de begroting nemen af met € 7,1 mln in verband met een versnelde afwaardering van activa in 2020.

Tabel 28 Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2021 + depositorekeningen

20.158

3.822

23.980

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

302.203

34.810

337.013

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 270.991

‒ 41.911

‒ 312.902

2.

Totaal operationele kasstroom

31.212

‒ 7.101

24.111

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 32.000

1.600

‒ 30.400

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringkasstroom

‒ 32.000

1.600

‒ 30.400

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 31.212

7.101

‒ 24.111

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

32.000

‒ 1.600

30.400

4.

Totaal financieringskasstroom

788

5.501

6.289

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2021 (=1+2+3+4)

20.158

3.822

23.980

     

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het beroep op de leenfaciliteit is aangepast op de ingediende leenaanvraag voor 2021 bij het Ministerie van Financiën.

Licence