Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5.1 Agentschap Telecom (AT)

Tabel 25 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap AT Suppletoire begroting 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet

60.435

4.278

64.713

waarvan omzet moederdepartement

31.665

4.278

35.943

waarvan omzet overige departementen

4.654

0

4.654

waarvan omzet derden

24.116

0

24.116

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

60.435

4.278

64.713

    

Lasten

   

Apparaatskosten

57.260

4.278

61.538

Personele kosten

36.495

3.405

39.900

waarvan eigen personeel

30.624

2.724

33.348

waarvan inhuur externen

3.403

681

4.084

waarvan overige personele kosten

2.468

0

2.468

Materiële kosten

20.765

873

21.638

waarvan apparaat ICT

0

0

0

waarvan bijdrage aan SSO's

12.556

0

12.556

waarvan overige materiële kosten

8.209

873

9.082

Rentelasten

50

0

50

Afschrijvingskosten

3.050

0

3.050

Materieel

2.000

0

2.000

waarvan apparaat ICT

0

0

0

waarvan overige materiele afschrijvingskosten

2.000

0

2.000

Immaterieel

1.050

0

1.050

Overige lasten

75

0

75

waarvan dotaties voorzieningen

75

0

75

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

    

Totaal lasten

60.435

4.278

64.713

    

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

    

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting op de baten

De mutatie op de omzet moederdepartement bestaat uit de gelden voor de uit te voeren projecten Digitale Economie (1,9 mln), Pan-European Public Procurement Online (0,5 mln) en Cyber Security ACT (1,9 mln).

Toelichting op de lasten

In aanvulling hierop zijn de apparaatskosten met eenzelfde omvang (4,3 mln) gemuteerd, onderverdeeld in personele kosten (3,4 mln) en materiele kosten (0,9 mln).

Tabel 26 Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2021 + depositorekeningen

9.352

0

9.352

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

60.756

0

60.756

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 57.706

0

‒ 57.706

2.

Totaal operationele kasstroom

3.050

0

3.050

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 6.455

0

‒ 6.455

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringkasstroom

‒ 6.455

0

‒ 6.455

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

1.837

1.837

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 2.910

0

‒ 2.910

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

5.765

0

5.765

4.

Totaal financieringskasstroom

2.855

1.837

4.692

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2021 (=1+2+3+4)

8.802

1.837

10.639

Toelichting op het kasstroomoverzicht

De mutatie op de eenmalige storting door het moederdepartement bestaat uit de compensatie verhuizing AT locatie Groningen naar de Eemsgolaan. Deze gelden worden rechtstreeks toegevoegd aan het Eigen Vermogen.

Licence