Base description which applies to whole site

Artikel 50 Apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid art. 50 Apparaat (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

143.854

0

143.854

8.934

152.788

5.052

3.968

3.445

3.055

          

Uitgaven

143.854

0

143.854

8.934

152.788

5.052

3.968

3.445

3.055

          

Personele uitgaven

102.717

0

102.717

8.244

110.961

4.407

3.323

2.800

2.410

Eigen personeel

95.729

0

95.729

6.659

102.388

3.812

2.728

2.205

1.815

Externe inhuur

3.698

0

3.698

990

4.688

0

0

0

0

Overige personele uitgaven

3.290

0

3.290

595

3.885

595

595

595

595

Materiële uitgaven

41.137

0

41.137

690

41.827

645

645

645

645

ICT

500

0

500

0

500

0

0

0

0

Bijdrage aan SSO's (exclusief DICTU)

16.078

0

16.078

0

16.078

0

0

0

0

SSO DICTU

16.137

0

16.137

1.478

17.615

662

607

607

607

Overige materiële uitgaven

8.422

0

8.422

‒ 788

7.634

‒ 17

38

38

38

          

Ontvangsten

2.793

0

2.793

0

2.793

0

0

0

0

Toelichting

Personele uitgaven

De verhoging voor personele uitgaven is grotendeels veroorzaakt door het toevoegen van middelen voor de voorzetting van de Programma DG Stikstof (€ 1,8 mln.), voor een sociaal plan voor voormalige bedrijfs- en productschappen (€ 1,4 mln.) en voor de uitvoering van beleidsprogramma’s (€ 3,2 mln.).

Ten slotte waren er nog diverse kleine mutaties waardoor het budget voor personele uitgaven per saldo toeneemt met € 8,2 mln.

Licence