Base description which applies to whole site
+

Artikel 51 Nog onverdeeld

Budgettaire gevolgen van beleid art. 51 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

50.960

0

50.960

1.080

52.040

31.248

26.497

24.484

25.561

          

Uitgaven

50.960

0

50.960

1.080

52.040

31.248

26.497

24.484

25.561

          

Prijsbijstelling

0

0

0

27.927

27.927

17.062

17.061

15.090

15.821

Loonbijstelling

0

0

0

13.661

13.661

12.711

12.384

12.094

12.240

Nog te verdelen

50.960

0

50.960

‒ 40.508

10.452

1.475

‒ 2.948

‒ 2.700

‒ 2.500

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Loon- en prijsbijstelling

De loon- en prijsbijstellingstranche 2021 is bij Voorjaarsnota 2021 op artikel 51 Nog onverdeeld geplaatst. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten voor de overheidswerkgever. De prijsbijstelling betreft de verwerking van de stijging van diverse prijsindexen. Bij de Miljoenennota zullen deze budgetten toegedeeld worden aan de relevante onderdelen op de LNV begroting.

Nog te verdelen

Het onderdeel Nog te verdelen wordt verlaagd met € 40,5 mln. Dit wordt met name verklaard door een overheveling van € 32 mln. naar artikel 22. Het gaat om een bijdrage aan het Provinciefonds voor de Regio Deal Rotterdam Zuid (€ 32 mln.). Ook wordt er € 8,8 mln. overgeheveld naar artikel 24 voor de bijdrage aan RVO.nl. Het betreft opdrachten met betrekking tot het herziene GLB en landschapselementen. 

Licence