Base description which applies to whole site

Artikel 50 Apparaat

A. Budgettaire gevolgen

Op artikel 50 zijn de personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het departement LNV geraamd, voor zover die betrekking hebben op het kerndepartement (Directoraten-generaal en stafdirecties). Het budget op het apparaatsartikel is in 2020 toegenomen ten opzichte van 2019. Dit komt door de toevoeging van aanvullende middelen op artikel 50 vanwege de opbouw van LNV, zoals de oprichting van het programma DG Stikstof. De uitgaven aan externe inhuur, de uitgaven aan ICT en de bijdragen aan shared service organisaties (SSO’s) worden apart inzichtelijk gemaakt en meerjarig geraamd.

Budgettaire gevolgen artikel 50 Apparaat (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

138.841

156.426

143.854

131.257

126.169

124.821

123.182

        

Uitgaven

138.841

156.426

143.854

131.257

126.169

124.821

123.182

        

Personele uitgaven

92.212

106.003

102.717

93.466

89.495

88.179

87.058

waarvan eigen personeel

71.823

99.015

95.729

86.478

82.507

81.191

80.070

waarvan inhuur externen

10.103

3.698

3.698

3.698

3.698

3.698

3.698

waarvan overige personele uitgaven

10.286

3.290

3.290

3.290

3.290

3.290

3.290

        

Materiele uitgaven

46.629

50.423

41.137

37.791

36.674

36.642

36.124

waarvan ICT

470

500

500

500

500

500

500

waarvan bijdrage aan SSO's

8.458

18.067

16.078

12.929

12.929

12.929

12.929

waarvan SSO DICTU

22.149

20.524

16.137

13.719

12.919

12.919

12.919

waarvan overige materiele uitgaven

15.552

11.332

8.422

10.643

10.326

10.294

9.776

        

Ontvangsten

1.703

2.786

2.793

2.786

3.431

3.431

3.431

B. Toelichting op de financiële instrumenten

Personele uitgaven

Dit betreft alle personeelsuitgaven voor het kerndepartement van het Ministerie van LNV. Deze uitgaven zijn inclusief het aan LNV toegerekende deel van de uitgaven die worden gedaan voor de dienstonderdelen die samen worden gedeeld met het Ministerie van EZK (Kamerstuk 34 775-XIII, nr. 138). Deze gezamenlijke onderdelen (o.a. directie Bedrijfsvoering en directie Wetgeving en Juridische Zaken) zijn formeel opgehangen onder het Ministerie van EZK. Uitzondering hierop vormt de Crisisorganisatie, die onder LNV valt. De kosten van de gezamenlijke onderdelen worden volgens een verdeelsleutel aan de begrotingen van de ministeries van LNV en EZK toebedeeld. Overschrijdingen, meevallers, taakstellingen, etc. bij deze onderdelen worden door beide departementen gezamenlijk gedragen.

Materiële uitgaven

Dit betreft de materiële uitgaven voor het kerndepartement LNV. Net als bij de personele uitgaven, geldt ook hier dat de uitgaven inclusief het LNV-deel van de uitgaven van de gezamenlijke onderdelen van EZK en LNV zijn. Binnen de materiële uitgaven worden de ICT uitgaven geraamd onder de posten ICT en de bijdrage aan SSO DICTU.

Ontvangsten

De ontvangsten van het kerndepartement bestaan onder andere uit ontvangsten voor detacheringen en ontvangsten voor doorbelaste kosten.

C. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten

De onderstaande tabel geeft de apparaatsuitgaven voor het kerndepartement en de apparaatskosten van de agentschappen en de begrotingsgefinancierde ZBO’s en RWT’s weer. Bij rijksdiensten zijn de apparaatsuitgaven de personele en materiële uitgaven. Bij baten-lasten-diensten (agentschappen) en ZBO’s/RWT’s omvatten de apparaatskosten de personele kosten en materiële kosten, exclusief afschrijvingskosten en overige lasten (zoals dotaties aan voorzieningen, rentelasten en andere lasten).

Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/-kosten kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal apparaatsuitgaven ministerie

138.841

156.426

143.854

131.257

126.169

124.821

123.182

Kerndepartement

138.841

156.426

143.854

131.257

126.169

124.821

123.182

Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/-kosten agentschappen en ZBO's en RWT's (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal apparaatsuitgaven Agentschappen

377.218

395.658

412.566

412.194

410.066

408.022

409.722

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

377.218

395.658

412.566

412.194

410.066

408.022

409.722

        

Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's

       

Staatsbosbeheer

 

88.300

     

Wageningen Research

302.092

      

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)

 

18.038

     

Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw)

 

31.011

     

Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)

 

16.200

     

Stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zaken (COKZ)

 

6.259

     

In de tabel zijn onder andere de personele en materiële apparaatskosten van de NVWA, ZBO’s en RWT’s vermeld. Deze apparaatskosten worden niet alleen door LNV gefinancierd, maar ook door andere opdrachtgevende ministeries, decentrale overheden en derden. In de agentschapsparagraaf en in Bijlage 1 «Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak» wordt dit nader toegelicht. De apparaatskosten van de zelfstandige bestuursorganen zonder rechtspersoonlijkheid zijn vanwege hun beperkte omvang niet opgenomen in de tabel. Een groot deel van hun werkzaamheden is uitbesteed aan andere organisaties.

Apparaatsuitgaven per beleidsterrein/DG (bedragen x € 1.000)
 

2021

Totaal apparaat

143.854

DG Agro

31.409

DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

15.396

Programma DG Stikstof

5.675

Stafdirecties (inclusief gezamenlijk gedeelde onderdelen EZK/LNV

91.374

In bovenstaande tabel staan de personele uitgaven voor het kerndepartement van LNV opgenomen. Voor de jaren 2020 en 2021 is het programma DG Stikstof opgericht. De personeelsgerelateerde materiële kosten voor alle dienstonderdelen van het kerndepartement LNV worden verantwoord onder de gezamenlijke onderdelen van EZK en LNV.

Licence