Base description which applies to whole site
+

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2021

Vastgestelde begroting 2021

 

34.081.821

   

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Rijksbijdrage Wlz

3

1.650.000

2) Zorgtoeslag

8

‒ 77.900

3) Bijdrage kosten korting (BIKK)

3

34.400

4) Korting op beleidsartikelen

1 t/m 7

‒ 36.000

5) Inkoop griepvaccins

1

25.600

6) Brede aanpak dak- en thuislozen

1

‒ 45.500

7) HPV vaccinatie

1

‒ 40.000

8) Acute problematiek jeugdzorg

5

120.000

9) Subsidieregeling continuiteit jeugdzorg

5

20.000

10) Subsidieregeling wijkverpleging

2

‒ 40.000

11) Loon- en prijsbijstelling

11

96.178

12) Overige mutaties

 

103.101

   

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

35.891.700

Toelichting

 • 1. De raming van de Rijksbijdrage Wlz is aangepast op basis van de CEP-raming van het CPB

 • 2. De raming van de Zorgtoeslag is aangepast op basis van de CEP-raming van het CPB.

 • 3. Aanpassing van de Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) op basis van de CEP-raming van het CPB.

 • 4. Vooruitlopend op verwachte onderuitputting is een korting verwerkt op meerdere artikelen om problematiek op de VWS-begroting op te kunnen vangen.

 • 5. De verwachting is dat in 2021 wederom de opkomst voor het griepvaccin hoger is dan voorgaande jaren. Om een tekort te voorkomen zijn extra griepvaccins ingekocht voor het griepseizoen 2021/2022. De kosten voor de aankoop en het zetten van de vaccins bedragen in totaal € 25,6 miljoen.

 • 6. In het kader van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid zijn voor 2020 en 2021 extra middelen toegekend aan 21 centrum- en regiogemeenten. Deze middelen zijn verwerkt in het Gemeentefonds.

 • 7. Als gevolg van de uitbraak van COVID-19 besloten om de start van de inhaalcampagne HPV-vaccinatie uit te stellen naar 2022. Van de hiervoor in 2021 begrote middelen is € 40 miljoen doorgeschoven naar latere jaren.

 • 8. Het rijk stelt voor 2021 € 613 miljoen beschikbaar voor de acute problematiek in de jeugdzorg – deels het gevolg van de corona-pandemie - en de financiële druk die dit veroorzaakt. € 493 miljoen wordt beschikbaar gesteld via het gemeentefonds. De resterende € 120 miljoen wordt beschikbaar gesteld vanaf de VWS-begroting.

 • 9. Dit betreft een kasschuif van € 20 miljoen van 2020 naar 2021 voor de subsidieregeling 'continuïteit van cruciale jeugdzorg'. Met de VNG is in mei 2019 de bestuurlijke afspraak gemaakt om voor de jaren 2019 ‒ 2021 € 20 miljoen vanuit het gemeentefonds beschikbaar te stellen voor tijdelijke liquiditeitssteun om de continuïteit van cruciale jeugdhulp te kunnen borgen.

 • 10. De middelen die in 2021 zijn gereserveerd voor de subsidieregeling Wijkverpleging zullen niet worden uitgeput. De regeling is pas dit voorjaar gepubliceerd waarna de eerste aanvragen worden verwacht. Naar verwachting zal het budget voor deze regeling hierdoor in 2021 met een bedrag van € 40 miljoen lager uitvallen en wordt het budget voor deze regeling in latere jaren in totaal met eenzelfde bedrag verhoogd.

 • 11. Dit betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2021

Vastgestelde begroting 2021

 

491.019

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Afrekening SPUK

6

63.000

2) Ramingsbijstelingen ontvangsten

1, 2

16.900

3) Overige mutaties

 

3.595

   

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

574.514

Toelichting

 • 1. Terugontvangsten naar aanleiding van de definitieve vaststelling van de SPUK Stimulering Sport 2019.

 • 2. Op basis van de gerealiseerde ontvangsten van de laatste jaren is de ontvangstenraming op artikel 1 en 2 verhoogd met € 16,9 miljoen.

Licence