Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1 Volksgezondheid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Volksgezondheid (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

1.860.039

6.587.326

8.447.365

‒ 691.855

7.755.510

50.900

47.685

4.551

32.816

          

Uitgaven

2.169.805

6.889.826

9.059.631

73.997

9.133.628

212.750

51.985

22.451

32.816

          

1. Gezondheidsbeleid

529.216

32.020

561.236

32.104

593.340

24.031

19.709

14.667

11.107

Subsidies

24.693

0

24.693

‒ 382

24.311

‒ 1.285

0

0

0

(Lokaal) gezondheidsbeleid

24.325

0

24.325

‒ 382

23.943

‒ 1.285

0

0

0

Overige

368

0

368

0

368

0

0

0

0

Opdrachten

3.225

0

3.225

438

3.663

0

0

0

0

(Lokaal) gezondheidsbeleid

3.225

0

3.225

438

3.663

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

118.310

0

118.310

3.805

122.115

4.196

4.196

4.196

4.196

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

96.954

0

96.954

2.211

99.165

2.592

2.592

2.592

2.592

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

20.605

0

20.605

1.594

22.199

1.604

1.604

1.604

1.604

Overige

751

0

751

0

751

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

374.855

32.020

406.875

28.243

435.118

21.120

15.513

10.471

6.911

ZonMw: programmering

374.855

32.020

406.875

28.243

435.118

21.120

15.513

10.471

6.911

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

8.133

0

8.133

0

8.133

0

0

0

0

Aanpak Gezondheidsachterstanden

8.000

0

8.000

0

8.000

0

0

0

0

Overige

133

0

133

0

133

0

0

0

0

          

2. Ziektepreventie

1.486.610

6.854.806

8.341.416

38.201

8.379.617

184.673

28.620

4.178

18.890

Subsidies

224.369

422.121

646.490

54.086

700.576

161.241

‒ 1.220

‒ 1.220

‒ 1.308

Ziektepreventie

18.951

422.121

441.072

37.303

478.375

162.653

192

192

104

Bevolkingsonderzoeken

153.568

0

153.568

‒ 1.412

152.156

‒ 1.412

‒ 1.412

‒ 1.412

‒ 1.412

Vaccinaties

51.850

0

51.850

18.195

70.045

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

586.778

5.784.614

6.371.392

15.887

6.387.279

4.875

2.875

2.875

2.875

Ziektepreventie

586.778

5.784.614

6.371.392

15.887

6.387.279

4.875

2.875

2.875

2.875

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

316.236

212.301

528.537

‒ 31.556

496.981

18.557

26.965

2.523

17.323

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

112.014

212.301

324.315

2.605

326.920

22.953

7.803

7.803

7.803

RIVM: Bevolkingsonderzoeken

40.795

0

40.795

0

40.795

0

0

0

0

RIVM: Vaccinaties

163.414

0

163.414

‒ 34.161

129.253

‒ 4.396

19.162

‒ 5.280

9.520

Overige

13

0

13

0

13

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

359.227

428.770

787.997

‒ 216

787.781

0

0

0

0

Overige

359.227

428.770

787.997

‒ 216

787.781

0

0

0

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

7.000

7.000

0

7.000

0

0

0

0

Overige

0

7.000

7.000

0

7.000

0

0

0

0

          

3. Gezondheidsbevordering

127.665

3.000

130.665

‒ 1.298

129.367

‒ 1.501

‒ 291

‒ 241

‒ 728

Subsidies

105.028

3.000

108.028

‒ 2.981

105.047

‒ 391

‒ 241

‒ 241

‒ 728

Preventie van schadelijk middelengebruik

17.075

2.000

19.075

‒ 349

18.726

‒ 434

‒ 434

‒ 434

‒ 434

Gezonde leefstijl en gezond gewicht

23.864

1.000

24.864

‒ 2.593

22.271

1.020

1.020

1.020

445

Letselpreventie

4.414

0

4.414

275

4.689

0

0

0

0

Bevordering van seksuele gezondheid

58.787

0

58.787

‒ 314

58.473

‒ 977

‒ 827

‒ 827

‒ 739

Overige

888

0

888

0

888

0

0

0

0

Opdrachten

6.266

0

6.266

1.763

8.029

‒ 1.060

0

0

0

Gezondheidsbevordering

6.266

0

6.266

1.763

8.029

‒ 1.060

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

1.452

0

1.452

0

1.452

0

0

0

0

Overige

1.452

0

1.452

0

1.452

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

134

0

134

0

134

0

0

0

0

Overige

134

0

134

0

134

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

14.785

0

14.785

‒ 80

14.705

‒ 50

‒ 50

0

0

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

14.785

0

14.785

‒ 80

14.705

‒ 50

‒ 50

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

4. Ethiek

26.314

0

26.314

4.990

31.304

5.547

3.947

3.847

3.547

Subsidies

23.729

0

23.729

4.413

28.142

4.484

3.947

3.847

3.547

Abortusklinieken

17.881

0

17.881

0

17.881

0

0

0

0

Medische Ethiek

5.848

0

5.848

4.413

10.261

4.484

3.947

3.847

3.547

Opdrachten

353

0

353

335

688

100

0

0

0

Medische Ethiek

353

0

353

335

688

100

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

2.232

0

2.232

242

2.474

963

0

0

0

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

2.232

0

2.232

242

2.474

963

0

0

0

          

Ontvangsten

13.903

63.800

77.703

10.000

87.703

31.300

10.000

10.000

10.000

Overige

13.903

63.800

77.703

10.000

87.703

31.300

10.000

10.000

10.000

Toelichting
1. Gezondheidsbeleid

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

ZonMw: programmering

In het kader van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid is € 45,5 miljoen overgeheveld naar het Gemeentefonds voor toekenning van extra middelen aan 22 centrum- en regiogemeenten. Daarnaast werkt in 2021 het programma Maatschappelijke Diensttijd (MDT) verder toe naar een landelijk dekkend aanbod en het uitbreiden en versterken van het MDT-netwerk, met het inzetten op (steeds meer) verbinding met gemeenten, onderwijs, bedrijfsleven en fondsen via partnerschappen (€ 70,0 miljoen). Uitvoering vindt plaats door ZonMw. De overige mutaties bedragen per saldo € 3,7 miljoen.

2. Ziektepreventie

Subsidies

Ziektepreventie

De opleidingen die samenhangen met de opschaling van IC-bedden worden vanuit de subsidieregeling opschaling curatieve zorg COVID-19 uitgevoerd en verantwoord op artikel 1. De middelen voor de opleidingen in 2021 en 2022 waren in eerste instantie bij Nota van wijziging op de begroting 2021 geboekt op subsidies opleidingen, beroepen en arbeidsmarkt van artikel 4 Zorgbreed beleid (€ 39,6 miljoen). Verder is € 2,2 miljoen overgeheveld naar het instrument Bijdragen agentschappen RIVM: Opdrachtverlening aan Kenniscentra voor de aanpak van antibioticaresistentie. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,1 miljoen.

Vaccinaties

Door de grote opkomst voor de griepprik in het griepseizoen 2020/2021 zijn extra kosten gemaakt voor het zetten van de griepprik (€ 4,3 miljoen). Verder wordt voor het griepseizoen 2021/2022 gestreefd naar een opkomst van 75%. Dit leidt tot extra kosten van € 14,6 miljoen. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,6 miljoen.

Opdrachten

Ziektepreventie

De opdrachtverlening van Intravacc is vanaf 2021 ondergebracht onder Artikel 1 Volksgezondheid. Binnen de begroting van VWS is hiervoor € 3,6 miljoen overgeheveld. Verder is het opdrachtenbudget voor Intravacc met € 2 miljoen verhoogd. Met deze aanvullende middelen en schuif is er voor de reguliere opdrachtverlening voor Intravacc in 2021 in totaal € 13,0 miljoen. Verder zijn binnen de begroting van VWS de project COVID-middelen voor Intravacc van € 11,2 miljoen overgeheveld. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,9 miljoen.

Bijdragen aan agentschappen

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

Er is € 2,2 miljoen overgeheveld van het instrument opdrachten Ziektepreventie voor de aanpak van antibioticaresistentie. De overige mutaties bedragen per saldo € 0,4 miljoen.

RIVM: Vaccinaties

Voor de uitvoeringskosten van de MenACWY-vaccinatie is € 3,8 miljoen overgeheveld naar het Gemeentefonds. Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus is besloten om de start van de inhaalcampagne HPV-vaccinatie uit te stellen naar 2022. Van de hiervoor in 2021 begrote middelen is € 40 miljoen doorgeschoven naar latere jaren. Verder wordt voor het griepseizoen 2021/2022 gestreefd naar een opkomst van 75%. Dit leidt tot extra kosten voor het aanschaffen van vaccins van € 11,0 miljoen. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 1,4 miljoen.

4. Ethiek

Subsidies

Medische Ethiek

Het beroep op de subsidieregeling Kunstmatige Inseminatie met Donorzaad is € 3,5 miljoen hoger dan bij het opstellen van de regeling is ingeschat. De overige mutaties bedragen per saldo € 0,9 miljoen.

Ontvangsten

Overige

Op basis van de gerealiseerde ontvangsten van de laatste jaren is de ontvangstenraming verhoogd met € 10 miljoen.

Licence