Base description which applies to whole site
+

6.3 Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten

De verticale toelichting geeft een cijfermatig overzicht van de budgettaire veranderingen voor de jaren 2021 tot en met 2025, sinds het opstellen van de ontwerpbegroting 2021.

De afzonderlijke posten worden toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag hoger is dan € 10 miljoen.

Tabel 4 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2021 de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten van de Zvw zien. Onder de tabel is een toelichting van de verschillende posten opgenomen.

Tabel 4 Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten 2021-2025 (bedragen x € 1 miljoen)1
 

2021

2022

2023

2024

2025

Bruto Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2021

50.895,5

53.314,5

55.016,7

56.975,4

59.085,9

Bijstellingen

     

Autonoom

14,2

237,5

690,0

946,2

1.054,3

Beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen Zvw

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Loon- en prijsontwikkeling

‒ 35,8

‒ 50,7

‒ 11,7

‒ 48,4

‒ 82,2

Verwerking MLT 2022-2025

0,0

238,2

651,7

944,6

1.086,5

      

Beleidsmatig

88,5

164,5

21,5

21,5

21,5

Overheveling ggz naar Wlz: Nacalculatie Zvw-deel

52,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Meerkosten ambulancevervoer

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

Verlengen voorwaardelijke toelating paramedische herstelzorg i.v.m. corona

25,0

3,0

0,0

0,0

0,0

Uitstel modernisering GVS

0,0

140,0

0,0

0,0

0,0

Inzet resterende groeiruimte Zvw

0,0

‒ 41,0

‒ 41,0

‒ 41,0

‒ 41,0

Overig beleidsmatig

‒ 1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

      

Technisch

0,0

‒ 5,3

‒ 7,5

‒ 5,0

0,0

Overig technisch

0,0

‒ 5,3

‒ 7,5

‒ 5,0

0,0

      

Totaal bijstellingen

102,7

396,8

704,0

962,7

1.075,8

      

Bruto Zvw-uitgaven 1e suppletoire begroting 2021

50.998,2

53.711,3

55.720,7

57.938,1

60.161,7

      

Zvw-ontvangsten ontwerpbegroting 2021

3.227,2

3.268,9

3.373,1

3.480,5

3.625,4

Bijstellingen

     

Autonoom

0,0

37,2

38,5

79,6

83,3

Actualisering eigen risico

0,0

‒ 12,2

‒ 20,6

‒ 21,2

‒ 21,8

Verwerking MLT 2022-2025

0,0

49,5

59,1

100,8

105,1

      

Totaal bijstellingen

0,0

37,2

38,5

79,6

83,3

      

Zvw-ontvangsten 1e suppletoire begroting 2021

3.227,2

3.306,2

3.411,5

3.560,2

3.708,8

      

Netto Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2021

47.668,3

50.045,6

51.643,7

53.494,8

55.460,5

Bijstellingen in de netto Zvw-uitgaven

102,7

359,6

665,5

883,0

992,5

Netto Zvw-uitgaven 1e suppletoire begroting 2021

47.771,0

50.405,1

52.309,2

54.377,9

56.453,0

1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.

Toelichting

Uitgaven

Autonoom

Beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen Zvw

De beschikbare opleidingscapaciteit wordt beter benut dan waarmee eerder in de raming rekening is gehouden. De vermoedelijke oorzaken van de stijging in de instroom zijn betere voorlichting over opleidingsaanvragen en vereenvoudiging van het aanvraagproces. De raming wordt daarom met € 50 miljoen structureel verhoogd.

Loon- en prijsontwikkeling

De raming van de loon- en prijsontwikkeling is aangepast op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).

Verwerking MLT 2022-2025

Deze bijstelling betreft de technische verwerking van de middellange termijnverkenning (MLT) 2022–2025 van het CPB.

Beleidsmatig

Overheveling ggz naar Wlz: Nacalculatie Zvw-deel

Uit de nacalculatie openstelling Wlz voor mensen met een psychische stoornis blijkt dat er minder cliënten, dan oorspronkelijk geraamd, overgaan van de Zvw naar de Wlz. Om die reden wordt in 2021 € 52 miljoen en vanaf 2022 structureel € 50 miljoen teruggeboekt van de Wlz naar de Zvw (ggz).

Meerkosten ambulancevervoer

Uit kostenonderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in verband met de herijking van de loonnormbedragen in de sector ambulancevervoer komen meerkosten naar voren. Aangezien de meerkosten niet volledig binnen het beschikbare budget kunnen worden ingepast, wordt de raming voor deze sector verhoogd.

Verlengen voorwaardelijke toelating paramedische herstelzorg i.v.m. corona

De regeling Voorwaardelijke toelating paramedische herstelzorg wordt in verband met corona verlengd (€ 25 miljoen in 2021 en € 3 miljoen in 2022).

Uitstel modernisering GVS

In een brief (Kamerstukken II, 2020/21, 29 477, nr. 684) is aangegeven dat de inwerkingtreding van de modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) een jaar wordt uitgesteld (ingangsdatum wordt 1 januari 2023 in plaats van 1 januari 2022). Dit heeft een besparingsverlies van € 140 miljoen in 2022 tot gevolg.

Inzet resterende groeiruimte Zvw

Dit betreft de inzet van groeiruimte Zvw die resteert na verwerking van de financiële afspraken in de hoofdlijnenakkoorden voor de periode 2019-2022 (€ 41 miljoen vanaf 2022).

Overig beleidsmatig

Deze post is het saldo van kleine beleidsmatige mutaties.

Ontvangsten

Autonoom

Actualisering eigen risico

De opbrengstenraming van het eigen risico zijn geactualiseerd met de jaarlijkse herijking op basis van de nieuwe data die verkregen is van de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) en de doorwerking van de voorjaarsbesluitvorming.

Verwerking MLT 2022-2025

Deze bijstelling betreft de technische verwerking van de middellange termijnverkenning (MLT) 2022–2025 van het CPB.

Tabel 5 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2021 de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten van de Wlz zien. Onder de tabel is een toelichting van de verschillende posten opgenomen.

Tabel 5 Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten 2021-2025 (bedragen x € 1 miljoen)1
 

2021

2022

2023

2024

2025

Bruto Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2021

27.616,9

29.101,8

30.434,3

31.737,4

33.209,4

Bijstellingen

     

Autonoom

‒ 48,9

190,6

328,4

525,6

636,7

Actualisering Wlz-uitgaven

‒ 63,0

‒ 5,0

‒ 5,0

‒ 5,0

‒ 5,0

Loon- en prijsontwikkeling

9,6

0,5

49,7

38,0

12,0

Verwerking MLT 2022-2025

4,5

195,0

283,8

492,7

629,8

      

Beleidsmatig

372,9

409,3

317,3

303,0

289,3

Meerkosten corona Wlz

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Nacalculatie overheveling ggz naar Wlz

270,0

334,0

325,0

317,0

310,0

Overheveling ggz naar Wlz: Nacalculatie Zvw-deel

‒ 52,0

‒ 50,0

‒ 50,0

‒ 50,0

‒ 50,0

Meerkosten Wet zorg en dwang

0,0

102,6

102,6

102,6

102,6

Groeiruimte boven MLT

0,0

0,0

‒ 75,0

‒ 75,0

‒ 75,0

Overig beleidsmatig

4,9

22,7

14,7

8,4

1,7

      

Technisch

‒ 42,2

‒ 64,0

‒ 75,8

‒ 76,6

‒ 73,3

Loon- en prijsbijstelling 2021 beschermd wonen

‒ 29,6

‒ 26,3

‒ 33,4

‒ 34,3

‒ 34,2

Volume-indexatie 2022 budget beschermd wonen

0,0

‒ 30,8

‒ 30,8

‒ 30,8

‒ 30,8

Overig technisch

‒ 12,5

‒ 6,8

‒ 11,5

‒ 11,5

‒ 8,2

      

Totaal bijstellingen

281,8

535,8

570,0

752,0

852,7

      

Bruto Wlz-uitgaven 1e suppletoire begroting 2021

27.898,7

29.637,7

31.004,2

32.489,4

34.062,1

      

Wlz-ontvangsten ontwerpbegroting 2021

2.055,1

2.088,2

2.124,6

2.164,9

2.211,3

Bijstellingen

     

Autonoom

‒ 63,2

‒ 30,3

‒ 27,3

‒ 19,8

‒ 13,3

Eigen bijdragen Wlz

‒ 63,2

‒ 30,3

‒ 30,6

‒ 31,2

‒ 31,9

Verwerking mlt 2022-2025

0,0

0,0

3,3

11,4

18,6

      

Beleidsmatig

0,3

19,0

19,0

19,0

19,0

Eigen bijdragen corona Wlz

‒ 11,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Nacalculatie eigen bijdragen overheveling ggz naar Wlz

12,0

19,0

19,0

19,0

19,0

      

Totaal bijstellingen

‒ 62,9

‒ 11,3

‒ 8,3

‒ 0,8

5,7

      

Wlz-ontvangsten 1e suppletoire begroting 2021

1.992,2

2.076,9

2.116,3

2.164,1

2.217,0

      

Netto Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2021

25.561,8

27.013,6

28.309,7

29.572,5

30.998,1

Bijstellingen in de netto Wlz-uitgaven

344,7

547,1

578,3

752,8

847,0

Netto Wlz-uitgaven 1e suppletoire begroting 2021

25.906,5

27.560,8

28.887,9

30.325,3

31.845,1

1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.

Toelichting

Uitgaven

Autonoom

Actualisering Wlz-uitgaven

Dit betreft voor € 58 miljoen een incidentele ramingsbijstelling van de Wlz-uitgaven op de begroting die mogelijk was zonder het Wlz-kader bij te stellen. Daarnaast is op basis van actualisatiecijfers de tandheelkundige zorg in de Wlz structureel verlaagd met € 5 miljoen.

Loon- en prijsontwikkeling

De raming van de loon- en prijsontwikkeling is aangepast op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).

Verwerking MLT 2022-2025

Deze bijstelling betreft de technische verwerking van de middellange termijnverkenning (MLT) 2022–2025 van het CPB.

Beleidsmatig

Meerkosten corona Wlz

Zorgaanbieders maken extra personele en materiële kosten in verband met het coronavirus. In de beleidsregel SARS-CoV-2 virus van de NZa is vastgelegd wanneer deze kosten buiten de contracteerruimte vergoed worden. Het financiële effect hiervan wordt ingeschat op € 150 miljoen voor 2021.

Nacalculatie overheveling ggz naar Wlz

Dit betreft een verschuiving van ggz-cliënten van de Wmo naar de Wlz, waartoe is besloten in het Regeerakkoord 2017-2021. Op basis van de nacalculatie blijkt dat in plaats van de geraamde 9.250 cliënten, er circa 15.770 cliënten overgaan naar de Wlz. De verrekening met de Wmo vindt plaats bij septembercirculaire, wanneer de nacalculatie volledig is afgerond en de verdeling over gemeenten bekend is. Ook blijkt op basis van de nacalculatie dat een aanvullend bedrag aan de Wlz moet worden toegevoegd. Dit bedrag bereikt in 2026 haar structurele niveau van € 302 miljoen. De voornaamste reden is dat de daadwerkelijke uitgaven van gemeenten voor deze cliënten in de nacalculatie lager zijn en per cliënt dus minder uitgenomen kan worden dan waar in de ex ante uitname mee is gerekend.

Overheveling ggz naar Wlz: Nacalculatie Zvw-deel

Uit de nacalculatie openstelling Wlz voor mensen met een psychische stoornis blijkt dat er minder cliënten dan oorspronkelijk geraamd, overgaan van de Zvw naar de Wlz. Om die reden wordt in 2021 € 52 miljoen en vanaf 2022 structureel € 50 miljoen teruggeboekt van de Wlz naar de Zvw (ggz).

Meerkosten Wet zorg en dwang

De NZa heeft een rapportage opgeleverd van de financiële impact van de Wet zorg en dwang (Wzd). Hieruit blijkt dat de geraamde meerkosten van de in- en uitvoering van de Wzd uitkomen op € 102,6 miljoen vanaf 2022. De Wdz regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening.

Groeiruimte boven MLT

De groeiruimte tranche 2018 is incidenteel (t/m 2022) ingezet als dekking van de eerste tranche efficiencykorting Kwaliteitskader verpleeghuiszorg (2018). Het resterende deel van deze tranche (€ 75 miljoen) is vanaf 2023 structureel beschikbaar bovenop de reeds beschikbare groeiruimte op basis van de MLT. Deze bijstelling op de begroting leidt daarom niet tot een bijstelling van het Wlz-kader.

Overig beleidsmatig

Onder deze post is als belangrijkste mutatie opgenomen een neerwaartse bijstelling van cumulatief € 43 miljoen (2021 t/m 2025) voor de doorontwikkeling van het PGB 2.0-systeem. Dit betreft onder andere de door ketenpartijen in beeld gebrachte te ontwikkelen functionaliteiten, wat heeft geresulteerd in een roadmap PGB 2.0 en een invoeringsplanning.

Technisch

Loon- en prijsbijstelling 2021 beschermd wonen

Dit betreft het overboeken van de loon- en prijsindexatie 2021 naar het budget voor beschermd wonen in het gemeentefonds.

Volume-indexatie 2022 budget beschermd wonen

Dit betreft de verwachte volumegroei in 2022 voor Wmo beschermd wonen.

Overig technisch

Deze post is het saldo van kleine technische bijstellingen.

Ontvangsten

Autonoom

Eigen bijdragen Wlz

Dit betreft de actualisering van de eigen bijdragen op basis van cijfers van het Zorginstituut.

Verwerking mlt 2022-2025

Deze bijstelling betreft de technische verwerking van de middellange termijnverkenning (MLT) 2022–2025 van het CPB.

Beleidsmatig

Eigen bijdragen corona Wlz

De ontvangsten uit eigen bijdragen Wlz zullen lager uitvallen dan oorspronkelijk geraamd. De inschatting is dat dit voor € 11,7 miljoen wordt veroorzaakt door ontwikkelingen die samenhangen met het coronavirus.

Nacalculatie eigen bijdragen overheveling ggz naar Wlz

Als gevolg van de hogere instroom van ggz-populatie vanuit de Wmo in de Wlz stijgen ook de ontvangsten eigen bijdragen met € 12 miljoen in 2021 en € 19 miljoen structureel vanaf 2022.

Bij de begrotingsgefinancierde zorguitgaven gaat het met name om middelen die op grond van de Wmo beschermd wonen onder het Uitgavenplafond Zorg beschikbaar zijn. Naast de Wmo beschermd wonen vallen enkele andere begrotingsgefinancierde posten onder de zorguitgaven. Tot deze categorie horen een deel van de uitgaven voor zorgopleidingen, de uitgaven voor zorg, jeugd en welzijn in Caribisch Nederland, de subsidie(regelingen) NIPT, abortusklinieken, overgang integrale tarieven medische-specialistische zorg (MSZ) en kwaliteit, transparantie en patiëntveiligheid. Deze uitgaven worden bij de artikelen 1, 2 en 4 verantwoord en toegelicht.

In tabel 6 wordt de ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven weergegeven. De uitgaven voor beschermd wonen worden in tabel 6A gespecificeerd.

Tabel 6 Verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven 2021-2025 (bedragen x € 1 miljoen)1
 

2021

2022

2023

2024

2025

Netto begrotingsgefinancierde zorguitgaven ontwerpbegroting 2021

2.094,1

2.104,5

1.993,8

1.990,8

2.004,3

Bijstellingen

     

Beschermd wonen (gemeentefonds), zie tabel 6A

29,6

57,1

64,2

65,1

65,1

      

Autonoom

0,5

0,2

‒ 2,5

‒ 5,5

‒ 8,5

Loon- en prijsontwikkeling

0,5

0,2

‒ 2,5

‒ 5,5

‒ 8,5

      

Beleidsmatig

‒ 13,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Zorg, jeugd en welzijn in Caribisch Nederland (Artikel 4)

‒ 13,0

0,0

0,0

0,0

0,0

      

Totaal bijstellingen

17,2

57,2

61,7

59,5

56,5

      

Netto begrotingsgefinancierde zorguitgaven 1e suppletoire begroting 2021

2.111,3

2.161,7

2.055,5

2.050,3

2.060,8

1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS.

Tabel 6A Verticale ontwikkeling beschermd wonen 2021-2025 (bedragen x € 1 miljoen)1
 

2021

2022

2023

2024

2025

Netto uitgaven beschermd wonen ontwerpbegroting 2021

1.501,3

1.513,6

1.513,6

1.513,6

1.513,6

Bijstellingen

     

Technisch

29,6

57,1

64,2

65,1

65,1

Loon- en prijsbijstelling 2021 beschermd wonen

29,6

26,3

33,4

34,3

34,2

Volume-indexatie 2022 beschermd wonen

0,0

30,8

30,8

30,8

30,8

      

Totaal bijstellingen

29,6

57,1

64,2

65,1

65,1

      

Netto uitgaven beschermd wonen 1e suppletoire begroting 2021

1.530,9

1.570,7

1.577,9

1.578,8

1.578,7

1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS.

Toelichting

Loon- en prijsbijstelling 2021 beschermd wonen

Dit betreft het overboeken van de loon- en prijsindexatie 2021 naar het budget voor beschermd wonen in het gemeentefonds.

Volume-indexatie 2022 beschermd wonen

Dit betreft de verwachte volumegroei in 2022 voor Wmo beschermd wonen.

Licence