Base description which applies to whole site
+

6.2 Ontwikkeling van de netto zorguitgaven en het Uitgavenplafond Zorg

In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkeling van de netto zorguitgaven, de ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg en de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg.

De netto zorguitgaven zijn de bruto zorguitgaven verminderd met de ontvangsten (eigen betalingen Zvw en eigen bijdragen Wlz).

In tabel 1 is vanaf de stand ontwerpbegroting 2021 de ontwikkeling van de netto zorguitgaven op hoofdlijnen te zien.

Tabel 1 Ontwikkeling van de netto zorguitgaven 2021 (bedragen x € 1 miljoen)1
 

2021

Netto zorguitgaven stand ontwerpbegroting 2021

75.324,2

Zorgverzekeringswet

102,7

Wet langdurige zorg

344,7

Begrotingsgefinancierd

17,2

Totaal bijstelling netto zorguitgaven

464,6

Netto zorguitgaven stand 1e suppletoire begroting 2021

75.788,8

1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS

Toelichting

Ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2021 zijn de netto zorguitgaven € 464,6 miljoen hoger. De toename van de netto zorguitgaven komt door de opwaartse bijstelling van de Zvw-uitgaven met € 102,7 miljoen, de Wlz-uitgaven met € 344,7 miljoen en de begrotingsgefinancierde zorguitgaven met € 17,2 miljoen.

In paragraaf 6.3 wordt de ontwikkeling van de netto zorguitgaven verder toegelicht.

Het Uitgavenplafond Zorg is bij de Startnota van het kabinet-Rutte III voor de periode 2018-2021 vastgesteld. Het Uitgavenplafond Zorg wordt conform de begrotingsregels bijgesteld voor loon- en prijsontwikkelingen en overboekingen tussen de Uitgavenplafonds: Zorg, Rijksbegroting en Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt (SZA). Daarnaast is het Uitgavenplafond in 2021 bijgesteld in verband met noodmaatregelen corona.

In tabel 2 is de opbouw van het Uitgavenplafond Zorg vanaf de stand ontwerpbegroting 2021 te zien.

Tabel 2 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 2021 (bedragen x € 1 miljoen)1
 

2021

Uitgavenplafond Zorg stand ontwerpbegroting 2021

76.467,9

Loon- en prijsontwikkeling

‒ 21,2

Overboekingen tussen Uitgavenplafonds

‒ 13,6

Noodmaatregelen corona

173,8

Totaal bijstelling Uitgavenplafond Zorg

139,0

Uitgavenplafond Zorg stand 1e suppletoire begroting 2021

76.607,0

1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS

Toelichting

Bijstelling als gevolg van de loon- en prijsontwikkeling

Het Uitgavenplafond Zorg is op basis van de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) neerwaarts bijgesteld met € 21,2 miljoen, als gevolg van een lagere loon- en prijsontwikkeling dan eerder geraamd.

Bijstelling als gevolg van overboekingen tussen de Uitgavenplafonds

Het Uitgavenplafond Zorg is verlaagd met € 13,6 miljoen als gevolg van diverse kleine overboekingen vanuit het Uitgavenplafond Zorg naar de VWS-begroting.

Noodmaatregelen corona

Het Uitgavenplafond Zorg is opwaarts bijgesteld met € 173,8 miljoen. Dit is het saldo van de onderstaande bijstellingen:

  • Verlengen voorwaardelijke toelating paramedische herstelzorg i.v.m. corona (€ 25 miljoen).

  • Meerkosten corona Wlz (€ 150 miljoen).

  • Lagere eigen bijdragen Wlz als gevolg van corona (€ 11,7 miljoen).

  • Overboeking van budget in verband met zorgcapaciteit vanwege het coronavirus in Caribisch Nederland naar de VWS-begroting (€ -12,9 miljoen).

Om te toetsen of het Uitgavenplafond Zorg overschreden dan wel onderschreden is, worden de netto zorguitgaven getoetst aan het Uitgavenplafond Zorg.

Tabel 3 laat de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg zien voor het jaar 2021.

Tabel 3 Toetsing netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2021 (bedragen x € 1 miljoen)1
  

2021

A

Netto zorguitgaven

 

1

Stand ontwerpbegroting 2021

75.324,2

2

Bijstelling netto zorguitgaven

464,6

3

Stand 1e suppletoire begroting 2021

75.788,8

   

B

Uitgavenplafond Zorg

 

4

Stand ontwerpbegroting 2021

76.467,9

5

Bijstelling Uitgavenplafond Zorg

139,0

6

Stand 1e suppletoire begroting 2021

76.607,0

   

C

+ Overschrijding/- Onderschrijding

 

7

Stand ontwerpbegroting 2021 (=1-4)

‒ 1.143,8

8

Bijstelling bij 1e suppletoire begroting 2021

325,6

9

Stand 1e suppletoire begroting 2021 (=3-6)

‒ 818,2

1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.

Toelichting

De stand van de onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg bij de 1e suppletoire begroting 2021 bedraagt afgerond € 0,8 miljard (regel 9).

Bij de ontwerpbegroting 2021 was nog sprake van een onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg van afgerond € 1,1 miljard (regel 7).

Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2021 is er sprake van een afname van de onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg met € 325,6 miljoen (regel 8). De afname van de onderschrijding komt door de hogere bijstelling van de netto zorguitgaven met € 464,6 miljoen (regel 2) en de opwaartse bijstelling van het Uitgavenplafond Zorg met € 139 miljoen (regel 5).

De bijstelling van de netto zorguitgaven en het Uitgavenplafond Zorg is opgenomen in de paragrafen 6.2.1 (tabel 1) en 6.2.2 (tabel 2).

Licence