Base description which applies to whole site

1 Leeswijzer

De voorliggende suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2021 van hoofdstuk XVII van de begroting van het Rijk.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de extra maatregelen die genomen zijn als gevolg van de impact van het coronavirus (COVID-19). Het betreffen uitgaven welke binnen de bestaande budgettaire kaders op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking worden opgevangen en zijn een aanvulling op de eerder gepresenteerde steunpakketten als genoemd in Kamerstuk 33 625 XVII nr. 293 en Kamerstuk 33 625 XVII nr. 320.

Tabel 1 Mutaties COVID-19 steunmaatregelen (bedrag x EUR 1 000)

Artikel

Maatregel

Verplichtingen 2021

Realisatie 2021

Relevante Kamerstukken

3

Access to COVID Tools Accelerator (ACT-A)

52 000

52 000

 

3

COVAX

25 000

25 000

Kamerstuk 25 295 nr. 874

5

Poverty Reduction Growth and Trustfund (PRGT)

20 000

20 000

 

In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen met de belangrijkste mutaties op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking met een toelichting op de opmerkelijke verschillen.

Hoofdstuk 3 bevat per beleidsartikel een tabel budgettaire gevolgen van beleid. Na de tabel ‘budgettaire gevolgen van beleid’ wordt een toelichting op de mutaties gegeven. Hierbij worden per artikel de mutaties die groter of gelijk zijn aan de ondergrenzen in onderstaande staffel conform de Rijksbegrotingsvoorschriften toegelicht. De wijzigingen van de verplichtingen worden alleen toegelicht wanneer ze groter zijn dan 10% ten opzichte van de vorige stand op artikelniveau.

Tabel 2 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

Licence