Base description which applies to whole site

3.1 Beleidsartikel 1 gemeentefonds

In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het gemeentefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het gemeentefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de gemeenten) inzichtelijk gemaakt.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 gemeentefonds (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting1

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

      

Verplichtingen

33.449.975

34.226.513

418.795

483.521

35.128.829

      

Uitgaven

33.449.975

34.388.197

418.795

483.521

35.290.513

waarvan juridisch verplicht (percentage)

100%

    
      

Financiering gemeenten

     

Bijdrage aan medeoverheden

33.448.464

34.386.658

418.795

483.608

35.289.061

Algemene uitkering en de aanvullende uitkeringen

27.946.260

28.704.527

465.788

219.856

29.390.171

Decentralisatie-uitkeringen

1.337.581

1.444.161

7.401

204.744

1.656.306

Integratie-uitkering Voogdij 18+

723.378

730.427

1.065

0

731.492

Integratie-uitkering Beschermd wonen

1.501.271

1.530.899

‒ 50.000

8.000

1.488.899

Integratie-uitkering Participatie

1.903.278

1.943.063

‒ 5.459

45.000

1.982.604

Integratie-uitkeringen Overig

36.696

33.581

0

6.008

39.589

      

Kosten Financiële verhoudingswet

     

Opdrachten

1.511

1.539

‒ 600

‒ 87

852

Onderzoeken verdeelsystematiek

1.511

1.539

‒ 600

‒ 87

852

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

600

0

600

Onderzoeken verdeelsystematiek

0

0

600

0

600

      

Ontvangsten

33.449.975

34.388.197

418.795

483.521

35.290.513

1

Inclusief ISB's: Kamerstukken II 2020/21, 35679, nr. 1, Kamerstukken II 2020/21, 35731, nr. 1 en Kamerstukken II 2020/21, 35767, nr. 1

Toelichting op de financiële instrumenten

Bijdragen aan medeoverheden

Algemene uitkering

Dit betreft de uitkering aan alle gemeenten, die ten goede komt aan de algemene middelen van de gemeenten. De uitkering is gebaseerd op de artikelen 5 en 6 van de Financiële-verhoudingswet.

Integratie-uitkeringen

Dit betreft de uitkering die wordt toegepast als rechtstreekse overheveling van middelen naar de algemene uitkering bezwaarlijk is vanwege de omvang van de herverdeeleffecten. De integratie-uitkering voorziet dan in een geleidelijke overgang naar de algemene uitkering. De uitkering is gebaseerd op artikel 5 lid 2 van de Financiële-verhoudingswet. Voor een overzicht van de integratie-uitkeringen wordt verwezen naar bijlage 4.1.

Decentralisatie-uitkeringen

Naast de algemene uitkering en integratie-uitkeringen bevat het gemeentefonds ook decentralisatie-uitkeringen. De verdeling van de decentralisatie-uitkeringen volgt evenals de integratie-uitkeringen niet de regels van de verdeling van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Anders dan bij de integratie-uitkering, waar de termijn van overheveling naar de algemene uitkering van tevoren vaststaat, ontbreekt bij de decentralisatie-uitkering een dergelijke termijn. Voor een overzicht van de decentralisatie-uitkeringen wordt verwezen naar bijlage 4.2.

Opdrachten en Bijdragen ZBO's/RWT's

Onderzoeken verdeelsystematiek

Dit betreft het budget dat elk jaar is gereserveerd voor de uitvoering van onderzoeken op het vlak van de omvang en verdeling van het gemeentefonds en het onderhoud van het betaalsysteem.

Ontvangsten

Ten behoeve van de dekking van de uitgaven is een post Ontvangsten opgenomen. Artikel 4, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet bepaalt dat bij (begrotings)wet voor ieder uitkeringsjaar een bedrag aan middelen van het Rijk wordt afgezonderd ten behoeve van het gemeentefonds. Op grond van het tweede lid van dat artikel zijn de uitgaven en de inkomsten van het fonds per uitkeringsjaar aan elkaar gelijk.

Licence