Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1 gemeentefonds

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 1 gemeentefonds (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)1

Vastgestelde begroting (3=1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5=3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

32.818.978

630.997

33.449.975

776.538

34.226.513

130.108

137.322

140.721

141.938

          

Uitgaven

32.818.978

630.997

33.449.975

938.222

34.388.197

130.108

137.322

140.721

141.938

          

Financiering gemeenten

         

Bijdrage aan medeoverheden

         

Algemene uitkering en de aanvullende uitkeringen

27.550.558

395.702

27.946.260

758.267

28.704.527

55.347

61.453

67.090

73.256

Decentralisatie-uitkeringen

1.102.286

235.295

1.337.581

106.580

1.444.161

‒ 15.836

‒ 15.856

‒ 15.856

‒ 17.404

Integratie-uitkering Voogdij 18+

723.378

0

723.378

7.049

730.427

14.493

14.493

14.493

14.493

Integratie-uitkering Beschermd wonen

1.501.271

0

1.501.271

29.628

1.530.899

26.284

33.380

34.266

34.218

Integratie-uitkering Participatie

1.903.278

0

1.903.278

39.785

1.943.063

38.724

37.680

36.623

35.572

Integratie-uitkeringen Overig

36.696

0

36.696

‒ 3.115

33.581

11.096

6.172

4.105

1.803

          

Kosten Financiële verhoudingswet

         

Opdrachten

         

Onderzoeken verdeelsystematiek

1.511

0

1.511

28

1.539

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

         

Onderzoeken verdeelsystematiek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Ontvangsten

32.818.978

630.997

33.449.975

938.222

34.388.197

130.108

137.322

140.721

141.938

1

Inclusief NvW en ISB's: Kamerstukken II 2020/21, 35570 B, nr. 3, Kamerstukken II 2020/21, 35679, nr. 1, Kamerstukken II 2020/21, 35731, nr. 1 en Kamerstukken II 2020/21, 35767, nr. 1

Toelichting

Algemeen

Het aandeel Juridisch verplicht bedraagt bij het gemeentefonds 100%.

Bijdragen aan medeoverheden

Algemene uitkering en de aanvullende uitkeringen

Dit betreft de uitkering aan alle gemeenten, die ten goede komt aan de algemene middelen van de gemeenten. De uitkering is gebaseerd op de artikel 5, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet. Een toelichting op de belangrijkste mutaties is opgenomen in paragraaf 2.1.

Integratie-uitkeringen

Dit betreft de uitkering die wordt toegepast als rechtstreekse overheveling van middelen naar de algemene uitkering bezwaarlijk is vanwege de omvang van de herverdeeleffecten. De integratie-uitkering voorziet dan in een geleidelijke overgang naar de algemene uitkering. De uitkering is gebaseerd op artikel 5, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet. Een toelichting op de belangrijkste mutaties is opgenomen in paragraaf 2.1. Een overzicht van de integratie-uitkeringen is opgenomen in paragraaf 4.1.

Decentralisatie-uitkeringen

Naast de algemene uitkering en de integratie-uitkering bestaat in het gemeentefonds ook de decentralisatie-uitkering. De verdeling van de decentralisatie-uitkering volgt evenmin als de integratie-uitkering de regels van de verdeling van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Anders dan bij de integratie-uitkering, waar de termijn van overheveling naar de algemene uitkering van tevoren vaststaat, ontbreekt bij de decentralisatie-uitkering een dergelijke termijn. Een toelichting op de belangrijkste mutaties is opgenomen in paragraaf 2.1. Een overzicht van de decentralisatie-uitkeringen is opgenomen in paragraaf 4.2.

Opdrachten en Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Onderzoeken verdeelsystematiek

Dit betreft het budget dat elk jaar is gereserveerd voor de uitvoering van onderzoeken op het vlak van de omvang en verdeling van het gemeentefonds en het onderhoud van het betaalsysteem.

Licence