Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Art.

Uitgaven en ontvangsten 2021

   

Vastgestelde begroting 20211

1

33.449.975

   

Stand 1e suppletoire begroting 2021

1

34.388.197

   

Belangrijkste mutaties 2e suppletoire

  

1) Ruimte onder plafond BTW compensatiefonds 2021

1

215.959

2) Lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen (Covid-19)

1

60.000

3) Bijzondere bijstand (TONK-regeling) (Covid-19)

1

195.000

4) Nacalculatie overheveling ggz naar Wlz

1

‒ 104.000

5) Incidentele correctie overheveling ggz naar Wlz

1

54.000

6) Sociale Werkbedrijven (Covid-19)

1

45.000

7) Versterking dienstverlening gemeenten

1

124.000

8) Inkomstenderving gemeenten 2020 (Covid-19)

1

84.381

9) Continuïteit van zorg (Covid-19)

1

136.100

10) Lokaal cultuuraanbod (covid-19)

1

41.600

11) Overige mutaties

1

50.276

   

Stand 2e suppletoire begroting 2021

1

35.290.513

1

Inclusief ISB's: Kamerstukken II 2020/21, 35679, nr. 1, Kamerstukken II 2020/21, 35731, nr. 1 en Kamerstukken II 2020/21, 35767, nr. 1

Toelichting

1) Ruimte onder plafond BCF 2021

De ontwikkeling van het BTW-compensatiefonds en het bijbehorende plafond leiden conform het Financieel Akkoord Rijk/VNG/IPO met ingang van 2015 tot een toename of afname van de algemene uitkering van de fondsen. Voor 2021 is vooralsnog sprake van ruimte onder het plafond, met als gevolg een toevoeging aan de algemene uitkering van € 216 mln.

2) Lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen (Covid-19)

In het kader van de compensatie van extra uitgaven als gevolg van de corona crisis heeft het kabinet voor de lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen eerder middelen gereserveerd. Het kabinet hevelt de voor de lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen gereserveerde € 60 mln. nu over naar het gemeentefonds ter compensatie van de extra uitgaven van gemeenten.

3) Bijzondere bijstand (TONK-regeling Covid-19)

Het kabinet heeft in het kader van de corona maatregelen een Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) gecreëerd voor huishoudens die door omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigen te komen. Voor deze tijdelijke ondersteuning wordt het bestaande instrument van de bijzondere bijstand gebruikt. Voor het eerste kwartaal van 2021 heeft het kabinet eerder € 65 mln. beschikbaar gesteld. Voor de periode tot en met 30 september wordt daar nu € 195 mln. aan toegevoegd.

4) Nacalculatie overheveling ggz naar Wlz

Dit betreft de nacalculatie van de overheveling vanuit Wmo beschermd wonen naar de Wlz als gevolg van het openstellen van de Wlz voor mensen met een psychische stoornis per 2021. Omdat er meer cliënten dan oorspronkelijk geraamd overgaan van Wmo beschermd wonen naar de Wlz vindt er een aanvullende overheveling plaats.

5) Incidentele correctie overheveling ggz naar Wlz

Als gevolg van het hogere aantal cliënten dan oorspronkelijk geraamd dat overgaat van Wmo beschermd wonen naar de Wlz, kent het indicatieproces tijdelijk een langere doorlooptijd. Hierdoor vindt in 2021 de zorg langer plaats onder verantwoordelijkheid van gemeenten. De overheveling vanuit de Wmo beschermd wonen wordt hiervoor in 2021 incidenteel gecorrigeerd.

6) Sociale werkbedrijven (Covid-19)

Eerder is het kabinet de gemeenten tegemoet gekomen voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven in het jaar 2020. Het kabinet stelt voor dit zelfde doel aanvullend € 45 mln. beschikbaar voor de periode van 1 januari tot en met 30 september 2021. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de integratie-uitkering Participatie via een verhoging van de Rijksbijdrage Wsw.

7) Versterking dienstverlening gemeenten

In reactie op het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft het kabinet structureel € 150 mln. gereserveerd voor het verbeteren van dienstverlening van gemeenten voor alle mensen. Daarvan wordt voor 2021 € 124 mln. beschikbaar gesteld via het gemeentefonds. Dit wordt uitgekeerd via de algemene uitkering (€ 109 mln.) en twee decentralisatie-uitkeringen (€ 15 mln.).

8) Inkomstenderving gemeenten 2020 (Covid-19)

Gemeenten hebben in 2020 een voorschot ontvangen ter compensatie van inkomstenderving als gevolg van corona. Daarbij is afgesproken dat gemeenten op een later moment, na het verschijnen van de jaarverslagen 2020, reële compensatie zullen ontvangen voor de gederfde inkomsten over 2020. Voor 282 gemeenten wordt de compensatie over 2020 nu volledig afgerond. Voor 48 gemeenten is op dit moment sprake van gedeeltelijke compensatie. Voor 25 gemeenten kan de reële compensatie op dit moment nog niet worden bepaald. De compensatie van deze gemeenten vindt plaats bij Voorjaarsnota 2022.

9) Continuïteit van zorg (Covid-19)

Omwille van de continuïteit van zorg voor cliënten tijdens coronamaatregelen én voor continuïteit van het stelsel nadien zijn maatregelen genomen, om cliënten op grond van de Jeugdwet en de Wmo 2015 hulp en ondersteuning te kunnen blijven bieden. Voor 2021 wordt aanvullend een bedrag van € 136,1 mln. beschikbaar gesteld voor de meerkosten en inhaalzorg. Dit wordt uitgekeerd via de algemene uitkering (€ 47 mln.), de integratie-uitkering Beschermd wonen (€ 8 mln.) en de decentralisatie-uitkeringen Maatschappelijke opvang ( € 80,8 mln.) en Vrouwenopvang (€ 0,3 mln.).

10) Lokaal cultuuraanbod (covid-19)

Dit betreft middelen die gemeenten ontvangen voor het in stand houden van het lokale cultuuraanbod voor 2021 i.v.m. corona.

Licence