Base description which applies to whole site

Artikel 1 Gemeentefonds

Uitgaven

In onderstaande tabel wordt een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het uitgavenbedrag van het gemeentefonds. Ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2021 is het uitgavenbedrag van het gemeentefonds met € 262,4 mln. verlaagd. De in de tabel weergegeven mutaties worden onder de tabel nader verklaard.

Tabel 1 Totstandkoming uitgavenbedrag gemeentefonds 2021 (bedragen x € 1.000)

Stand uitgavenbedrag vastgestelde begroting 20211

 

33.449.975

Stand uitgavenbedrag eerste suppletoire begroting 2021

 

34.388.197

Stand uitgavenbedrag tweede suppletoire begroting 2021

 

35.290.513

   

Voorgestelde mutaties bij slotwet 2021

  

1) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingswet opdrachten

‒ 396

 

2) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingswet bijdragen

97

 

3) Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2021

‒ 251.073

 

4) Wijziging betalingsverloop integratie-uitkering participatie 2021

‒ 1

 

5) Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen overig 2021

‒ 1

 

6) Afboeken oude verplichting decentralisatie-uitkeringen 2018

‒ 643

 

7) Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2021

‒ 10.373

 
   

Totaal mutaties bij slotwet

 

‒ 262.390

   

Stand uitgavenbedrag slotwet 2021

 

35.028.123

Waarvan uitgavenbedrag Algemene uitkering

 

29.139.098

Waarvan uitgavenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

1.645.290

Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkering Voogdij 18+

 

731.492

Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkering Beschermd wonen

 

1.488.899

Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkering Participatie

 

1.982.603

Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkeringen Overig

 

39.588

Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet opdrachten

 

456

Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet bijdragen

 

697

1

Inclusief ISB's: Kamerstukken II 2020/21, 35679, nr. 1, Kamerstukken II 2020/21, 35731, nr. 1 en Kamerstukken II 2020/21, 35767, nr. 1

De wijziging van het uitgavenbedrag is het saldo van een aantal mutaties:

1) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingwet opdrachten

Het gerealiseerde bedrag komt totaal € 0,4 mln. lager uit dan bij 2e suppletoire begroting 2021 werd geraamd. Het budget voor 2021 is daarmee niet volledig tot besteding gekomen. Deze uitgaven zullen in 2022 alsnog worden gedaan. Daarom zullen de uitgaven «Kosten financiële-verhou dingswet» bij Voorjaarsnota 2022 opwaarts worden bijgesteld, conform de bestaande afspraken hierover met het Ministerie van Financiën.

2) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingwet bijdragen

Het gerealiseerde bedrag komt totaal € 0,1 mln. hoger uit dan bij 2e suppletoire begroting 2021 werd geraamd.

3) Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2021

De uitbetalingen aan gemeenten in 2021 blijken lager te zijn dan het beschikbare uitgavenbudget bij 2e suppletoire begroting 2021. Het gaat hierbij om een verschil van € 251 mln. De belangrijkste reden voor het verschil ligt in het feit dat er in een laat stadium van het besluitvormingsproces nog extra middelen beschikbaar zijn gekomen voor de algemene uitkering gemeentefonds. Daardoor kon de laatste betaaltermijn in 2021 niet meer gehaald worden. Het uitgavenbudget voor de algemene uitkering zal bij Voorjaarsnota 2022 met dit bedrag opwaarts worden bijgesteld.

4) Wijziging betalingsverloop integratie-uitkering participtie 2021

De uitbetalingen aan gemeenten in 2021 blijken lager te zijn dan het beschikbare uitgavenbudget bij 2e suppletoire begroting 2021. Het gaat hierbij om een verschil van € 1.000. Het uitgavenbudget voor de integratie-uitkeringen zal bij Voorjaarsnota 2022 met dit bedrag opwaarts worden bijgesteld.

5) Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen overig 2021

De uitbetalingen aan gemeenten in 2021 blijken lager te zijn dan het beschikbare uitgavenbudget bij 2e suppletoire begroting 2021. Het gaat hierbij om een verschil van € 1.000. Het uitgavenbudget voor de integratie-uitkeringen zal bij Voorjaarsnota 2022 met dit bedrag opwaarts worden bijgesteld.

6) Afboeken oude verplichtingen Decentralisatie-uitkeringen 2018

Deze boeking hangt samen met het afboeken van een oude verplichting samenhangend met decentralisatie-uitkeringen uit 2018.

7) Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2021

De uitbetalingen aan gemeenten in 2021 blijken lager te zijn dan het beschikbare uitgavenbudget bij 2e suppletoire begroting 2021. Het gaat hierbij om een verschil van € 10,4 mln. Een specificatie van dit bedrag is opgenomen in de bijlage bij deze slotwet. Het uitgavenbudget voor de decentralisatie-uitkeringen zal bij Voorjaarsnota 2022 met dit bedrag opwaarts worden bijgesteld.

Verplichtingen

In de volgende tabel wordt ter toelichting een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het verplichtingenbedrag van het gemeentefonds. Ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2021 is het verplichtingenbedrag met € 0,5 mln. verlaagd.

Tabel 2 Totstandkoming verplichtingenbedrag gemeentefonds 2021 (bedragen x € 1.000)

Stand verplichtingenbedrag vastgestelde begroting 20211

 

33.449.975

Stand verplichtingenbedrag eerste suppletoire begroting 2021

 

34.226.513

Stand verplichtingenbedrag tweede suppletoire begroting 2021

 

35.128.829

   

Voorgestelde mutaties bij slotwet 2021

  

1) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingswet opdrachten

‒ 362

 

2) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingswet bijdragen

543

 

3) Afboeken oude verplichting decentralisatie-uitkeringen 2018

‒ 643

 
   

Totaal mutaties bij slotwet

 

‒ 462

   

Stand verplichtingenbedrag slotwet 2021

 

35.128.367

   
   

Waarvan verplichtingenbedrag Algemene uitkering

 

29.238.583

Waarvan verplichtingenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

1.645.569

Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkering Voogdij 18+

 

731.492

Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkering Beschermd wonen

 

1.488.899

Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkering Participatie

 

1.982.603

Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkeringen Overig

 

39.588

Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet opdrachten

 

490

Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet bijdragen

 

1.143

1

Inclusief ISB's: Kamerstukken II 2020/21, 35679, nr. 1, Kamerstukken II 2020/21, 35731, nr. 1 en Kamerstukken II 2020/21, 35767, nr. 1

De wijziging van het verplichtingenbedrag is als volgt te verklaren:

1) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingwet opdrachten

Het gerealiseerde bedrag komt totaal € 0,4 mln. lager uit dan bij 2e suppletoire begroting 2021 werd geraamd. Dit is veroorzaakt doordat in 2021 minder opdrachten zijn aangegaan dan vooraf geraamd.

2) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingwet bijdragen

Het gerealiseerde bedrag komt totaal € 0,5 mln. hoger uit dan bij 2e suppletoire begroting 2021 werd geraamd. Dit is veroorzaakt doordat in 2021 meer bijdragen zijn verleend dan vooraf geraamd.

3) Afboeken oude verplichtingen Decentralisatie-uitkeringen 2018

Deze boeking hangt samen met het afboeken van een oude verplichting samenhangend met decentralisatie-uitkeringen uit 2018.

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de 2e suppletoire begrotig 2021 worden de ontvangsten met € 262,4 mln. verlaagd.

Licence