Base description which applies to whole site

Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 12 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Art.

Uitgaven 2021

Vastgestelde begroting 20211

 

51.122

Stand 1e suppletoire begroting 20212

 

57.835

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Eilandelijk beleid

1

1.500

2) Wisselkoersactualisatie

1

‒ 791

3) Overige mutaties

 

29

Stand 2e suppletoire begroting 2021

 

58.573

1

Inclusief de nota van wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2020/21, 35570 IV, nr. 21), de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35712, nr. 1) en de tweede incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35793, nr. 1).

2

Inclusief de tweede nota van wijziging (Kamerstukken II 2020/21, 35850 IV, nr. 5) hierop.

Toelichting

1. Eilandelijk beleid

Aansluitend aan het besluit om in Europees Nederland extra middelen toe te kennen aan Europees Nederlandse gemeenten, worden voor Caribisch Nederland extra middelen vrijgemaakt voor aanvullend eilandelijk beleid over het derde kwartaal 2021 (€ 0,5 mln.) en over het vierde kwartaal 2021 (€ 1,0 mln.). De middelen worden verstrekt via de vrije uitkering.

2. Wisselkoersactualisatie

De vrije uitkering van het BES-fonds is vastgelegd in dollars. Door de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro is er naar verwachting sprake van een wisselkoersmeevaller in 2021. Deze wordt toegevoegd aan de wisselkoersreserve op begrotingsartikel 7 van de begroting van Koninkrijksrelaties.

Tabel 13 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Art.

Ontvangsten 2021

Vastgestelde begroting 20211

 

51.122

Stand 1e suppletoire begroting 20212

 

57.835

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

1

738

Stand 2e suppletoire begroting 2021

 

58.573

1

Inclusief de nota van wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2020/21, 35570 IV, nr. 21), de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35712, nr. 1) en de tweede incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35793, nr. 1).

2

Inclusief de tweede nota van wijziging (Kamerstukken II 2020/21, 35850 IV, nr. 5) hierop.

Toelichting

1. Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Artikel 88, derde lid van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FinBES) regelt dat bij (begrotings)wet voor ieder uitkeringsjaar middelen van het Rijk worden afgezonderd ten behoeve van het fonds. De uitgaven en de afgezonderde inkomsten over ieder uitkeringsjaar zijn aan elkaar gelijk. Gelet hierop is ten behoeve van de dekking van de extra uitgaven ten laste van het BES-fonds een post met extra ontvangsten geraamd.

Licence