Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 4 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Art.

Uitgaven 2021

Vastgestelde begroting 20211

 

511.829

Stand 1e suppletoire begroting 20212

 

944.082

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Landspakket detentie nieuwbouw

1

‒ 10.000

2) Teruggave budget versterking grenstoezicht Caribisch Nederland

1

4.000

3) Landspakket onderwijshuisvesting

4

‒ 4.500

4) Landspakket Curaçao

4

‒ 20.000

5) Landspakket Sint Maarten

4

2.157

6) Personele kosten COHO

4

‒ 2.100

7) Laatste tranche wereldbank

8

86.115

8) Wisselkoersactualisatie

1,4,5,6,7

‒ 2.444

9) Overige mutaties

 

2.139

Stand 2e suppletoire begroting 2021

 

999.449

1

Inclusief de nota van wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2020/21, 35570 IV, nr. 21), de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35712, nr. 1) en de tweede incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35793, nr. 1).

2

Inclusief de eerste nota van wijziging (Kamerstukken II 2020/21, 35850 IV, nr. 3) en de tweede nota van wijziging (Kamerstukken II 2020/21, 35850 IV, nr. 5) hierop.

Toelichting

1. Landspakket detentie nieuwbouw

Als onderdeel van de overeenkomst Landspakket Sint Maarten zijn middelen gereserveerd voor de bouw van een nieuwe gevangenis. De op te stellen overeenkomst neemt meer tijd in beslag dan vooraf voorzien, daarom worden deze middelen doorgeschoven van 2021 naar 2022.

2. Teruggave budget versterking grenstoezicht Caribisch Nederland

In het kader van de coronasteun aan de Caribische landen in het Koninkrijk zal de Koninklijke Marine (KMar) een bijdrage gaan leveren aan het versterken van het grenstoezicht. Hiertoe is een protocol opgesteld en ondertekend tussen Nederland en de Caribische landen van het Koninkrijk. Dit protocol wordt nader uitgewerkt in een plan van aanpak. Door de vertraging die ontstaan is in het proces, is de inzet van de KMar in de Caribische landen vertraagd en zal er budget overblijven. Conform afspraken worden de middelen die dit jaar niet worden gebruikt teruggeboekt van de begroting van het Ministerie van Defensie (X) naar de begroting van Koninkrijksrelaties (IV).

3. Landspakket onderwijshuisvesting

Als onderdeel van de overeenkomst Landspakket Curaçao zijn middelen gereserveerd voor investeringen in de onderwijshuisvesting. Vanwege vertraging in het opstellen van een plan van aanpak, verdeling van middelen en vervolgens de aanbesteding worden deze middelen doorgeschoven van 2021 naar 2024.

4. Landspakket Curaçao

Als onderdeel van de overeenkomst Landspakket Curaçao zijn middelen gereserveerd voor steunverlening aan het bedrijfsleven. Vanwege vertraging in de onderhandelingen komen deze middelen niet meer tot besteding in 2021 en schuiven ze door naar 2022.

5. Landspakket Sint Maarten

In de voorwaardenbrief derde tranche liquiditeitssteun d.d. 18 december 2020 heeft Nederland aan Sint Maarten toegezegd dat indien Sint Maarten onvoorwaardelijk heeft ingestemd met de voorwaarden die aan de derde tranche liquiditeitssteun zijn gesteld, een bedrag van maximaal € 15 mln. euro via het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO) beschikbaar gesteld zal worden voor het versterken van de financiële kolom (landspakket A.1) en de modernisering van de Belastingdienst (landspakket C.4). Deze instemming heeft op 22 december 2020 plaatsgevonden door het overeenkomen en de ondertekening van de onderlinge regeling Landspakket Sint Maarten welke de regeringen van Sint Maarten en Nederland bindt aan de uitvoering van de maatregelen in het landspakket. De betreffende middelen worden onttrokken aan het trustfonds Wederopbouw. Deze middelen komen beschikbaar door geen invulling meer te geven aan de Development Policy Operation (DPO) en het Road Connectivity project. Dit besluit is tevens gecommuniceerd aan de Kamer (Kamerstukken II 2020/2021, 35420, nr. 203).

6. Personele kosten COHO

Voor personele kosten voor het COHO wordt € 2,1 mln. gerealloceerd. De middelen gaan van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) naar de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII).

7. Laatste tranche Wereldbank

Op 23 augustus 2021 heeft BZK de aanvraag van de Wereldbank binnengekregen voor de volgende tranche wederopbouwmiddelen. De laatste tranche voor de Wereldbank bedraagt € 86 mln. waarna het gehele beschikbare budget is opgevraagd.

8. Wisselkoersactualisatie

Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro wordt in 2021 met name een wisselkoerstegenvaller op de renteontvangsten over de uitstaande leningen verwacht. Daarnaast is er sprake van met name een meevaller op het BES-fonds van € 0,8 mln. De compensatie van de uiteindelijke tegenvaller komt uit de wisselkoersreserve op begrotingsartikel 7 van deze begroting.

Tabel 5 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Art.

Ontvangsten 2021

Vastgestelde begroting 2021

 

37.896

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

37.896

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Wisselkoersactualisatie

5

‒ 3.235

2) Ontvangsten SSO CN

6

2.891

3) KPSM

8

1.000

3) Overige mutaties

 

821

Stand 2e suppletoire begroting 2021

 

39.373

Toelichting

1. Wisselkoersactualisatie

Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro zijn er meer- en minderontvangsten op de rente over de uitstaande leningen. Deze uiteindelijke wisselkoerstegenvaller wordt gedekt vanuit de wisselkoersreserve op begrotingsartikel 7 van deze begroting.

2. Ontvangsten SSO CN

Dit betreft ontvangsten van SSO CN over 2021 vanuit verrekening met andere departementen, op basis van afname bij SSO CN voor basisdienstverlening en specifieke dienstverlening.

3. KPSM

Het Korps Politie Sint Maarten (KPSM) betaalt de restanten terug van een bijdrage. Deze middelen worden als ontvangsten geboekt op artikel 8 van de begroting van Koninkrijksrelaties.

Licence