Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1. Versterken rechtsstaat

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Versterken rechtsstaat (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

54.056

33.623

‒ 10.512

3.958

27.069

      

Uitgaven

54.056

33.623

‒ 10.512

3.958

27.069

      

Opdrachten

     

Diverse opdrachten

0

0

0

200

200

Bijdrage aan medeoverheden

     

Overige bijstand aan de landen

8.100

1.800

6.276

0

8.076

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     

Detentie Vastgoed

10.000

10.000

‒ 10.000

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

     

Grensbewaking (Defensie)

22.839

10.839

‒ 2.172

3.958

12.625

Rechterlijke macht (JenV)

8.517

6.384

‒ 616

‒ 200

5.568

Douane (Financiën)

4.600

4.600

‒ 4.000

0

600

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

1

Inclusief de nota van wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2020/21, 35570 IV, nr. 21) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35712, nr. 1).

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 1 is 44,6% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota

Bijdrage aan medeoverheden

Overige bijstand aan de landen

Er wordt € 6,3 mln. gerealloceerd van het instrument bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken naar dit instrument om dit aan te vullen tot het oorspronkelijke bedrag.

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Detentie Vastgoed

Als onderdeel van de overeenkomst Landspakket Sint Maarten zijn middelen gereserveerd voor de bouw van een nieuwe gevangenis. De op te stellen overeenkomst neemt meer tijd in beslag dan vooraf voorzien, daarom wordt € 10 mln. doorgeschoven van 2021 naar 2022.

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Grensbewaking (Defensie)

Deze middelen zijn beschikbaar gekomen omdat de landspakketten met de Caribische landen en het plan van aanpak ter versterking van het grenstoezicht later zijn vastgesteld dan verwacht. Hierdoor kon de personele inzet in het jaar 2021 maar beperkt plaatsvinden. Er wordt daarom € 2,3 mln. gerealloceerd van dit instrument naar bijdrage aan medeoverheden.

Rechterlijke macht (JenV)

Als gevolg van de reisbeperkingen rondom het coronavirus zijn in 2021 minder officieren naar het Caribisch gebied afreizen dan van tevoren was voorzien. In overleg tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Openbaar Ministerie is geconcludeerd dat deze officieren in 2022 alsnog nodig zijn om werkachterstanden te voorkomen en bij te dragen aan de beleidsdoelstellingen zoals afgesproken in de Landspakketten met Curaçao en Aruba. Daarom wordt € 0,6 mln. doorgeschoven van 2021 naar 2022.

Douane (Financiën)

Deze middelen zijn beschikbaar gekomen omdat de landspakketten met de Caribische landen en het plan van aanpak ter versterking van het grenstoezicht later zijn vastgesteld dan verwacht. Hierdoor kon de personele inzet in het jaar 2021 maar beperkt plaatsvinden. Er wordt € 4 mln. gerealloceerd van dit instrument naar bijdrage aan medeoverheden.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Opdrachten

Diverse opdrachten

Voor de ondermijningsaanpak wordt € 0,2 mln. gerealloceerd van bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken naar opdrachten binnen hetzelfde begrotingsartikel zodat de middelen op het juiste instrument verantwoord worden.

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Grensbewaking (Defensie)

In het kader van de coronasteun aan de Caribische landen in het Koninkrijk zal de Koninklijke Marine (KMar) een bijdrage gaan leveren aan het versterken van het grenstoezicht. Hiertoe is een protocol opgesteld en ondertekend tussen Nederland en de Caribische landen van het Koninkrijk. Dit protocol wordt nader uitgewerkt in een plan van aanpak. Door vertraging in de opleiding van personeel, is de inzet van de KMar in de Caribische landen vertraagd en zal er budget overblijven. Conform afspraken worden de middelen die dit jaar niet worden gebruikt teruggeboekt, van de begroting van het Ministerie van Defensie (X) naar de begroting van Koninkrijksrelaties (IV).

Rechterlijke macht (JenV)

Voor de ondermijningsaanpak wordt € 0,2 mln. gerealloceerd van bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken naar opdrachten binnen hetzelfde begrotingsartikel zodat de middelen op het juiste instrument verantwoord worden.

Licence