Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Art.

Uitgaven 2021

Vastgestelde begroting 20211

 

7.224.853

Stand 1e suppletoire begroting 20212

 

8.843.747

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Versterking dienstverlening gemeenten (POK)

1 en 6

21.520

2) Compensatiepakket Zeeland: Bereikbaarheid

1

11.400

3) Ontwikkelingskosten AMF na herijking Project

2

11.500

4) Achtervangvergoeding Nationale Hypotheek Garantie

3

63.547

5) Woningbouwimpuls btw

3

‒ 38.328

6) Volkshuisvestingsfonds btw

3

‒ 12.229

7) Meevaller BTW-afdracht Volkshuisvestingfonds

3

‒ 20.000

8) Ondersteuning verduurzaming MKB

4

‒ 10.000

9) Implementatiekosten Wkb

4

‒ 10.000

10) Meerkosten uitstel Omgevingswet

5

23.000

11) Afbouw Digitaal Stelsel Omgevingswet

5

13.036

12) Doorbelasting GDI voorzieningen

6

13.437

13) Actieplannen Informatiehuishouding (POK)

7

‒ 26.742

14) Advieskosten Binnenhof

9

6.400

15) Versterkingsoperatie Groningen

10

88.547

16) Nationaal Programma Groningen

10

34.021

17) Niet-bestede middelen Groningen 2021

10

‒ 27.854

18) Voorschot Gebiedsfonds btw

10

‒ 11.135

19) Dienstverlening FMHaaglanden

11

30.798

Overige mutaties

 

14.087

Stand 2e suppletoire begroting 2021

 

9.018.752

1

Inclusief de nota van wijziging (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 73), het amendement (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 35) en de eerste en tweede incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35801, nr. 1 en Kamerstukken II 2020/21, 35823, nr. 1).

2

Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35850 VII, nr. 4), de derde incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35901, nr. 1) en de nota van wijziging hierop (Kamerstukken II 2020/21, 35901, nr. 3).

Toelichting

1) Versterking dienstverlening gemeenten (POK)

Van de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën worden in het kader van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) middelen overgeheveld naar de begroting van BZK voor de versterking van dienstverlening bij gemeenten. Met deze middelen wordt een interbestuurlijk samenwerkingsplatform gecreëerd om met gemeenten aan de slag te gaan met de opgaven in het brede sociaal domein. Daarnaast zijn deze gelden voor het project Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) om de gemeentelijke dienstverlening te kunnen versterken.

2) Compensatiepakket Zeeland

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verstrekt namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een eenmalige specifieke uitkering aan de Provincie Zeeland en de Gemeente Vlissingen. Het doel voor de specifieke uitkering is verbeteren van de bereikbaarheid van Zeeland en Vlissingen met de Randstad, Noord-Brabant en Vlaanderen. Ook verstrekt het Ministerie van BZK een eenmalige specifieke uitkering voor ontwikkelingen van de waterstofeconomie in de industrie en haven en een specifieke uitkering die bijdraagt aan het (om)scholen van werkzoekenden in de regio.

3) Ontwikkelkosten huisvesting AIVD

Voor de afrekening van ontwikkelkosten als gevolg van de voortijdige beëindiging van een huisvestingsproject van de AIVD worden middelen vanuit de jaren 2022-2026 naar 2021 geschoven.

4) Achtervangvergoeding Nationale Hypotheek Garantie

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) betaalt jaarlijks een achtervangvergoeding voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan het Rijk. De vergoeding over 2020 van totaal € 63,5 mln. wordt gestort in de daarvoor bestemde risicovoorziening NHG.

5) Woningbouwimpuls btw

In 2021 zijn de aanvragen voor de tweede tranche van de woningbouwimpuls toegekend. In de aanvragen hebben gemeenten de compensabele btw opgegeven. Dit betreft de afdracht aan het Btw-compensatiefonds op basis van de door gemeenten aangeleverde gegevens.

6) Volkshuisvestingsfonds btw

In 2021 zijn de aanvragen voor het volkshuisvestingsfonds toegekend. In de aanvragen hebben gemeenten de compensabele btw opgegeven. Dit betreft de afdracht aan het Btw-compensatiefonds op basis van de door gemeenten aangeleverde gegevens.

7) Meevaller btw-afdracht volkshuisvestingsfonds

Binnen het volkshuisvestingsfonds valt het benodigde bedrag voor de afdracht aan het Btw-compensatiefonds lager uit dan geraamd.

8) Ondersteuning verduurzaming mkb

De Ministeries van BZK en Economische Zaken en Klimaat (EZK) hebben een gezamenlijke subsidieregeling voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) opgesteld die onder verantwoordelijkheid van EZK zal worden uitgevoerd. Hiervoor worden middelen overgeboekt naar de begroting van EZK.

9) Implementatiekosten Wkb

Naar aanleiding van het artikel 2 (Financiële verhoudingswet) onderzoek naar de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), wordt voor een eenmalige bijdrage aan gemeenten € 10 mln. naar het Gemeentefonds overgeboekt.

10) Meerkosten uitstel Omgevingswet

Dit betreft generale compensatie voor uitstel- en implementatieondersteuningskosten als gevolg van interbestuurlijke samenspel en wensen van de Kamer. Met deze middelen worden verdere vertragingen voorkomen in het aansluiten van de gebruikers op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Een deel van deze middelen wordt beschikbaar gesteld aan medeoverheden om hen te ondersteunen bij de implementatie van de Omgevingswet.

11) Afbouw Digitaal Stelsel Omgevingswet

Dit betreft additionele middelen voor de afbouw van het DSO. Dit wordt gedekt binnen de begroting van het Ministerie van BZK.

12) Doorbelasting GDI voorzieningen

Voor de doorbelasting van DigiD, MijnOverheid en niet-transactie gerichte voorzieningen van de GDI vinden van diverse begrotingshoofdstukken overboekingen plaats, waaronder een uitname uit de algemene uitkering van het Gemeentefonds en het Provinciefonds conform de afspraken in het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen (BOFv).

13) Actieplannen informatiehuishouding (POK)

Om de informatiehuishouding op orde te brengen zijn budgetten overgeboekt naar de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW, € 4,2 mln.), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS, circa € 2,0 mln.), Economische Zaken en Klimaat (EZK, € 3,6 mln.), Financiën (€ 2,7 mln.), JenV (circa € 7,8 mln.), Defensie (circa € 2,7 mln.) en Buitenlandse Zaken (BZ, circa € 0,9 mln.) en de Kanselarij de Nederlandse Orde (KNO) (€ 0,2 mln.). De toegekende budgetten worden ingezet om een start te maken met de uitvoering van de Rijksbreed geprioriteerde maatregelen.

14) Advieskosten Binnenhof

Er worden middelen toegevoegd voor de advieskosten gerelateerd aan het project renovatie Binnenhof. Het betreft totaal € 13 mln. aan advieskosten, die door het Rijksvastgoedbedrijf zijn ingezet voor activiteiten die gegeven hun aard bij het RVB niet activeerbaar zijn en geen onderdeel vormen van het reguliere investeringsbudget bij huisvestingsprojecten. De kosten worden conform de reguliere systematiek direct afgerekend met de opdrachtgever.

15) Versterkingsoperatie Groningen

De prognose is dat de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) circa € 76,5 mln. meer uitgaven doet aan de versterkingsoperatie. De meerkosten worden gefactureerd aan de NAM. Extra uitgaven zijn onder andere Afkoop Scholen (circa € 10 mln.), Tijdelijke Huisvesting (THV) Parken en Bouwimpuls (circa 19 mln.) en inhaalslag aanvragen Bouwimpuls, Eigenaar Kiest Bouwer (EKB) en Heft in eigen hand (HEFT) (circa € 20 mln.). Daarnaast is voor de additionele uitgaven aan de versterkingsopgave € 12 mln. btw gereserveerd.

16) Nationaal Programma Groningen

Er worden middelen van de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën overgeboekt voor het Nationaal Programma Groningen (NPG), voor alle reeds goedgekeurde projecten door het dagelijks bestuur van de regio.

17) Niet-bestede middelen Groningen 2021

Dit betreft middelen die niet in 2021 tot besteding komen voor de subsidie Energiebesparende maatregelen, diverse verduurzamingsprojecten en niet bouwkundige versterkingen door de NCG.

18) Voorschot Gebiedsfonds btw

Dit betreft de afdracht aan het btw-compensatiefonds in het kader van het voorschot uit het gebiedsfonds van blok D. Het voorschot is bedoeld voor de kosten die de gemeenten maken om de infrastructuur en de kwaliteit van de openbare ruimte in het aardbevingsgebied in samenhang te verbeteren (zoals nieuwe aansluiting riool, wegen en inrichting openbare ruimte).

19) Centrale bekostiging dienstverlening FMHaaglanden

Dit betreft bijdragen van andere departementen voor de dienstverlening van FMH.

Tabel 4 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Art.

Ontvangsten 2021

Vastgestelde begroting 20211

 

648.031

Stand 1e suppletoire begroting 20212

 

1.119.749

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Achtervangvergoeding Nationale Hypotheek Garantie

3

63.547

2) Verkoop bodemmaterialen 2020

9

12.250

3) Verkoop bodemmaterialen en benzineveilingen 2021

9

60.500

4) Advieskosten Binnenhof

9

6.400

5) Versterkingsoperatie Groningen

10

76.547

6) Afboeking ontvangsten NAM

10 en 11

‒ 222.861

7) Overige mutaties

 

19.618

Stand 2e suppletoire begroting 2021

 

1.135.750

1

Inclusief de nota van wijziging (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 73), het amendement (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 35) en de eerste en tweede incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35801, nr. 1 en Kamerstukken II 2020/21, 35823, nr. 1).

2

Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35850 VII, nr. 4), de derde incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35901, nr. 1) en de nota van wijziging hierop (Kamerstukken II 2020/21, 35901, nr. 3).

Toelichting

1) Achtervangvergoeding Nationale Hypotheek Garantie

Het Rijk ontvangt jaarlijks een achtervangvergoeding van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De afdracht over het boekjaar 2020 bedraagt afgerond € 63,5 mln.

2) Verkoop bodemmaterialen 2020

Dit betreft de definitieve afrekening van de bevoorschotting in 2020 aan het Rijksvastgoedbedrijf. Het gaat hier om de meerontvangsten uit de verkoop van bodemmaterialen.

3) Verkoop bodemmaterialen en benzineveilingen 2021

Dit betreft meeropbrengsten vanuit bodemmaterialen en benzineveilingen. De recent geveilde locaties van benzinestations langs Rijkswegen hebben meer opgebracht dan geraamd.

4) Incidentele verkopen

Dit betreft meer ontvangsten van het Rijksvastgoedbedrijf vanwege incidentele verkopen.

5) Versterkingsoperatie Groningen

De prognose is dat de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) circa € 76,5 mln. meer uitgaven doet aan de versterkingsoperatie. De meerkosten worden gefactureerd aan de NAM. Extra uitgaven zijn onder andere Afkoop Scholen (circa € 10 mln.), Tijdelijke Huisvesting (THV) Parken en Bouwimpuls (circa 19 mln.) en inhaalslag aanvragen Bouwimpuls, Eigenaar Kiest Bouwer (EKB) en Heft in eigen hand (HEFT) (circa € 20 mln.).

6) Afboeking ontvangsten NAM

Dit betreft een negatieve bijstelling van de ontvangstenraming van de NAM over 2021. Het bedraagt een negatieve bijstelling van € 179,3 mln. op artikel 10 Groningen versterken en perspectief en € 43,5 mln. op artikel 11 Centraal apparaat. Dit komt omdat de NAM 60% van de facturen over het derde en vierde kwartaal van 2020 heeft voldaan en 60% van de factuur over het eerste kwartaal van 2021. De prognose is dat ook 60% van de factuur uit het tweede kwartaal 2021 wordt ontvangen.

Licence