Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1. Openbaar bestuur en democratie (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)2

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

84.234

109.173

11.034

7.511

127.718

      

Uitgaven

83.053

107.992

11.034

7.511

126.537

      

1.1 Bestuur en regio

     

Subsidies (regelingen)

     

Oorlogsgravenstichting (OGS)

3.501

3.501

277

0

3.778

Bestuur en regio

857

2.047

226

399

2.672

POK - Multiproblematiek

0

2.000

0

‒ 1.100

900

POK - Antidiscriminatie

0

0

150

‒ 36

114

POK - Basisinfrastructuur

0

0

0

10.000

10.000

Opdrachten

     

Bestuur en regio

4.465

2.747

‒ 995

‒ 13

1.739

POK - Multiproblematiek

0

1.000

0

0

1.000

Grenstesten Duitsland Covid-19

12.000

12.000

0

0

12.000

POK - Antidiscriminatie

0

0

420

‒ 30

390

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

Diverse bijdragen

465

1.015

0

‒ 75

940

POK - Antidiscriminatie

0

0

0

30

30

Bijdrage aan medeoverheden

     

Compensatiepakket Zeeland

0

0

11.400

‒ 1.920

9.480

Lokale culturele voorzieningen

0

4.102

0

0

4.102

Groeiopgave Almere

0

9.277

0

0

9.277

Evides

0

6.250

0

0

6.250

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   

Bijdragen internationaal

36

36

0

0

36

Bijdrage aan agentschappen

     

RVB

0

40

50

0

90

RWS

0

908

0

0

908

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

   

POK - Multiproblematiek

0

500

0

‒ 500

0

      

1.2 Democratie

     

Subsidies (regelingen)

     

Politieke partijen

25.853

27.810

500

‒ 664

27.646

Comité 4/5 mei

116

116

2

0

118

ProDemos

8.125

8.125

0

0

8.125

Verbinding inwoner en overheid

2.493

2.493

1.172

610

4.275

Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers

3.227

3.227

‒ 330

204

3.101

Weerbaar bestuur

899

899

0

450

1.349

Stichting Thorbeckeleerstoel

99

99

0

0

99

Opdrachten

     

Verbinding inwoner en overheid

7.672

6.018

‒ 3.188

246

3.076

Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers

930

944

‒ 500

0

444

Weerbaar bestuur

1.785

1.253

775

843

2.871

Inkomensoverdrachten

     

Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers

6.982

6.982

50

‒ 804

6.228

Vergoeding rouwvervoer

0

20

25

7

52

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

Diverse bijdragen

1.339

3.039

175

25

3.239

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   

Bijdragen internationaal

170

170

‒ 53

0

117

Bijdrage aan agentschappen

     

Dienst Publiek en Communicatie

821

821

828

439

2.088

RvIG

0

3

0

0

3

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

   

Gemeentefonds (H50)

1.166

550

50

‒ 600

0

Provinciefonds (H51)

52

0

0

0

0

      

Ontvangsten

24.765

24.765

0

234

24.999

1

Inclusief de nota van wijziging op de ontwerpbegroting ( Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 73) en de tweede incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35823, nr. 1).

2

Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35850 VII, nr. 4), de derde incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35901, nr. 1) en de nota van wijziging op de derde incentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35901, nr. 3).

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 1 is 88,2% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota

Uitgaven

Compensatiepakket Zeeland

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verstrekt namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een eenmalige specifieke uitkering aan de Provincie Zeeland en de Gemeente Vlissingen. Het doel voor de specifieke uitkering is verbeteren van de bereikbaarheid van Zeeland en Vlissingen met de Randstad, Noord-Brabant en Vlaanderen. Ook verstrekt het Ministerie van BZK een eenmalige specifieke uitkering voor ontwikkelingen van de waterstofeconomie in de industrie en haven en een specifieke uitkering die bijdraagt aan het (om)scholen van werkzoekenden in de regio.

POK - Anti-discriminatie

Het kabinet heeft toegezegd om de vindbaarheid en positionering van de gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen (ADV´s) tegen het licht te houden. Dit zal het kabinet samen met onder andere de branchevereniging van de ADV’s en gemeenten oppakken. Hiervoor zal de branchevereniging een subsidie ontvangen. Deze subsidie zal onder andere gebruikt worden voor het doorontwikkelen van de website discriminatie.nl en de organisatie van (kennis)bijeenkomsten van de ADV’s.

Vergoeding Centrale Stemopneming

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 deden 36 gemeenten mee aan een experiment met een centrale opzet van de stemopneming (centraal tellen van de stembiljetten). Deze gemeenten krijgen voor hun deelname een vergoeding van het Ministerie van BZK, naar rato van het aantal inwoners van de desbetreffende gemeente.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Uitgaven

1.1 Bestuur en regio

Subsidies(regelingen)

POK-Multiproblematiek

Dit betreft een reallocatie van € 1,1 mln. van het instrument Subsidies (regelingen) naar het instrument Bijdrage andere begrotingshoofdstukken om het budget op het juiste instrument te verantwoorden voor de bijdrage vanuit de begroting van het Ministerie van BZK (VII) aan de begroting van het Gemeentefonds (B) bestemd voor de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden.

POK-Basisinfrastructuur

Vanuit de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën vindt een overheveling van middelen plaats naar de begroting van het Ministerie van BZK (VII) voor het opvolgen van POK-maatregelen voor de versterking van dienstverlening bij gemeenten. Met deze middelen wordt een interbestuurlijk samenwerkingsplatform gecreëerd om met gemeenten aan de slag te gaan met de opgaven in het brede sociaal domein.

Bijdrage aan medeoverheden

Compensatiepakket Zeeland

Het betreft een reallocatie om de bijdrage van circa € 1,9 mln. aan het Btw-Compensatie Fonds (BCF) in het kader van de Regeling specifieke uitkeringen Wind in de Zeilen op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verstrekt zoals reeds in de Miljoenennota aangegeven namens de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Infrastructuur en Waterstaat (I&W) een eenmalige specifieke uitkering van de overige circa € 9,5 mln. aan de Gemeente Vlissingen en Provincie Zeeland.

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

POK-multiproblematiek

Een bijdrage van € 1,6 mln. wordt vanuit de begroting van het Ministerie van BZK (VII) overgeboekt naar de begroting van het Gemeentefonds (B) voor de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden. Hiervan is € 1,1 mln. gerealloceerd vanuit het instrument Subsidie(regelingen).

1.2 Democratie

Subsidies

Politieke partijen

Er wordt gerealloceerd naar de regeling Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers voor subsidies aan de Wethoudersvereniging en aan de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Daarnaast betreft het een reallocatie voor diverse subsidies in het kader van de regeling Verbinding Inwoner en Overheid. Het gaat hier onder meer om subsidies aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Netwerk Mediawijsheid en de Universiteit van Leiden.

Opdrachten

Weerbaar bestuur

Dit betreft diverse mutaties, waaronder een bijdrage vanuit het Volkshuisvestingsfonds (artikel 3.3) aan het programma Leefbaarheid en Veiligheid. Het programma Leefbaarheid en Veiligheid ondersteunt gemeenten door de inzet op woningbouw en herstructurering te koppelen met de inzet op andere relevante beleidsdomeinen en voorziet daarmee in de behoefte om het leefbaarheidsvraagstuk vanuit een meer integrale aanpak te benaderen. De bijdrage vanuit het Volkshuisvestingsfonds wordt grotendeels gerealloceerd naar de regeling Opdrachten Weerbaar bestuur en voor het overige deel naar Subsidies(regelingen) Weerbaar bestuur.

Inkomensoverdrachten

Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers

Het gaat hier om diverse mutaties, waaronder een reallocatie ten behoeve van de verkiezingscampagne voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Hiervoor wordt gerealloceerd naar het instrument Bijdrage aan agentschappen voor een bijdrage aan Dienst Publiek en Communicatie (DPC). Daarnaast betreft het een reallocatie naar het instrument Opdrachten voor diverse opdrachten in het kader van de regeling Verbinding Inwoner en Overheid, waaronder opdrachten met betrekking tot de Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten (Kamerstukken I 2020/21, 35455, nr. A).

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

Gemeentefonds

Een bedrag van € 0,7 mln. wordt overgeboekt naar de begroting van het Gemeentefonds (B) voor gemeenten die belast zijn met de organisatie van een herindelingsverkiezing in november 2021 in verband met de maatregelen die op grond van de Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 nodig zijn bij de organisatie van deze herindelingsverkiezingen. Deze compensatie is bedoeld voor met name het inrichten van stemlokalen en het instellen van stembureaus voor vervroegd stemmen. Van deze bijdrage van € 0,7 mln. is € 0,1 mln. gerealloceerd vanuit het instrument Opdrachten.

Licence