Base description which applies to whole site

5.3 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Tabel 27 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap KNMI Suppletoire begroting 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd

Baten

    

Omzet moederdepartement

53.953

5.684

3.322

62.959

Omzet overige departementen

3.005

‒ 54

423

3374

Omzet derden

30.533

‒ 1.522

‒ 1.707

27.304

Rentebaten

0

0

2

2

Vrijval voorzieningen

0

0

Bijzondere baten

4.584

‒ 4.584

Totaal baten

92.075

‒ 476

2040

93639

     

Lasten

    

Apparaatskosten

72.129

‒ 157

‒ 140

71831

Personele kosten

40.879

757

658

42294

waarvan eigen personeel

37.034

1.596

‒ 952

37.678

waarvan inhuur externen

3.679*

‒ 839

1.749

4.589

waarvan overige personele kosten

166

0

‒ 139

27

Materiële kosten

31.250

‒ 914

‒ 798

29.537

waarvan apparaat ICT

5.465

833

423

6.721

waarvan bijdrage aan SSO's

4.439

299

699

5.437

waarvan overige materiële kosten

21.346

‒ 2.046

‒ 1.921

17.379

Rentelasten

0

0

Afschrijvingskosten

3.202

‒ 319

‒ 182

2.700

Materieel

2.816

‒ 184

‒ 436

2.196

waarvan apparaat ICT

1.051

‒ 173

‒ 878

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

1.765

‒ 11

442

2.196

Immaterieel

385

‒ 135

254

504

Overige lasten

16.720

2.914

19.634

waarvan aardobservatie

16.720

2.914

19.634

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

0

Totaal lasten

92.051

‒ 476

2.592

94.166

     

Saldo van baten en lasten uit gewone bedrijfsvoering

24

‒ 552

‒ 527

Agentschapsdeel Vpb-lasten

24

25

Saldo van baten en lasten

‒ 552

‒ 552

Toelichting

Baten

Omzet Moederdepartement

De stijging wordt met name veroorzaakt door een hogere omzet EUMETSAT (€ 2,9 mln.) omdat de contributies hoger uitvallen, een opbrengsten voor vulkaanmonitoring (€ 0,5 mln.) en hybride werken (€ 0,4 mln.) en loon- en prijsbijstelling (€ 0,5 mln.). Daar staat een verlaging tegenover door vertraging in de uitvoering van de Strategische programma's I-strategie en EWC (€ 1,2 mln.) onder andere omdat het vullen van vacatures van deze specialistische rollen lastiger is dan verwacht in de huidige markt

Omzet overige departementen

De stijging komt met name door de bijdrage vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor extra projecten met betrekking tot effecten mijnbouw (€ 0,2 mln.) en hogere inzet voor bestaande werkzaamheden voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (€ 0,2 mln.).

Omzet derden

Verlaging van de baten komt met name door het achterblijven van het maatwerk. Als gevolg van COVID-19 is het Luchtvaart contract gereduceerd met 5% (baten en lasten), verwachte onderschrijding € 1,0 mln. De overige onderschrijding (€ 0,7 mln.) wordt vooral veroorzaakt doordat er minder nieuwe opdrachten worden verkregen dan eerder begroot.

Lasten

Personele kosten

Lagere personeelskosten door lagere bezetting (€ 0,7 mln.) en lagere reiskosten, opleidingskosten e.d. (€ 0,6 mln.) dan begroot. Dit wordt deels teniet gedaan door een dotatie verlofreservering (€ 0,35 mln.). Externe inhuur ligt € 1,8 mln. hoger dan begroot door achterstand bij werving van vast personeel, zowel voor vernieuwingsprojecten als voor de operationele activiteiten (continuïteit).

Materiële kosten

De kosten apparaat ICT nemen toe door een overschrijding op de IT-kosten SSC-Campus (€ 0,4 mln.). De kosten Bijdrage SSO’s stijgen met € 0,7 mln. Er zijn kosten gerealiseerd voor inhuur bij de Uitvoeringsorganisatie Rijk, deze waren begroot onder inhuur. De verwachte kosten zijn € 0,6 mln. De overige materiele kosten zijn € 2,9 mln. lager door diverse projecten en activiteiten met lagere kosten (onder andere EWC, I-strategie en luchtvaart). Dit wordt deels gecompenseerd door extra kosten voor HGIS 2022 (€ 0,4 mln.) en Hybride werken (€ 0,6 mln.).

Overige lasten

De overige kosten stijgen door een hogere contributie EUMETSAT (€ 2,9 mln.).

Tabel 28 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

5.430

5.109

10.539

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

5.702

362

1.479

6.883

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 4.058

‒ 4.881

‒ 3.980

‒ 12.021

2.

Totaal operationele kasstroom

1.645

‒ 4.519

‒ 2.501

‒ 5.138

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 2.500

‒ 930

0

‒ 3430

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 2.500

‒ 930

0

‒ 3430

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

300

0

350

650

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 2.528

469

0

‒ 2059

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

2.500

930

0

3430

4.

Totaal financieringskasstroom

272

1.399

350

2.021

5.

Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)

4.847

1.059

‒ 2.151

3.993

Toelichting

Operationele kasstroom

De ontvangsten operationele kasstroom stijgen met € 1,2 miljoen door achterblijven van de strategische programma's. Daarnaast een stijging van € 0,3 miljoen door vertragingen bij een tweetal andere kleine programma's. De uitgaven operationele kasstroom zijn vooral verhoogd door lagere betaling EUROCONTROL als gevolg van COVID-19. Er werd al rekening gehouden met € 2,3 miljoen, maar de verwachting is nu dat dat nog € 4,8 miljoen hoger zal worden. Daarnaast zijn de uitgaven operationele kasstroom voor aardobservatie € 1,4 miljoen lager. Tenslotte is er een uitgave operationele kasstroom als gevolg van het verwachtte verlies van € 0,6 miljoen.

Financieringskasstroom

Van het moederdepartement wordt een bijdrage ontvangen van € 0,35 miljoen voor de kosten van de ophoging van de reservering verlofdagen als gevolg van COVID-19. Dit wordt als eenmalige storting moederdepartement verantwoord.

Licence