Base description which applies to whole site

5.2 Inspectie Leefomgeving en Transport

Tabel 25 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap ILT Suppletoire begroting 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd

Baten

    

Omzet moederdepartement

143.547

‒ 8.116

16.077

151.508

Omzet overige departementen

831

0

329

1.160

Omzet derden

23.869

0

0

23.869

Rentebaten

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

13.116

 

13.116

Totaal baten

168.247

5.000

16.406

189.653

     

Lasten

    

Apparaatskosten

168.014

5.000

16.406

189.420

Personele kosten

127.234

5.000

13.423

145.657

waarvan eigen personeel

120.861

5.000

4.698

130.559

waarvan inhuur externen

6.154

0

8.725

14.879

waarvan overige personele kosten

219

0

0

219

Materiële kosten

40.780

0

2.983

43.763

waarvan apparaat ICT

221

0

0

221

waarvan bijdrage aan SSO's

19.779

0

597

20.376

waarvan overige materiële kosten

20.780

0

2.386

23.166

Rentelasten

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

123

0

0

123

Materieel

123

0

0

123

waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

0

0

0

0

Immaterieel

0

0

0

0

Overige lasten

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

110

0

0

110

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

0

Totaal lasten

168.247

5.000

16.406

189.653

     

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet Moederdepartement

De hogere omzet van het moederdepartement met € 16,5 mln wordt veroorzaakt door:

  • Bijdragen voor de versterking van het toezicht op de luchtvaart (NLVP, Drones, Cybersecurity en Slothandhaving) ad € 5,3 mln

  • Bijdragen voor intensivering van het toezicht op milieu en leefbaarheid (€ 1,2 mln)

  • Bijdragen voor intensiveringen op het gebied van openbaar vervoer en spoor (€ 2,5 mln)

  • De compensatie voor loon- en prijsbijstelling (€ 3,2 mln)

  • Hogere bijdragen aan KIWA (€ 1,0 mln)

  • Compensatie voor de lagere opbrengsten vergunningverlening (€ 1,5 mln)

  • Technische mutaties (o.a. overheveling van fte’s) van in totaal € 1,9 mln

Omzet overige departementen

De hogere omzet overige departementen wordt veroorzaakt door extra toezicht bij de Autoriteit Woningcorporaties (€ 0,3 mln).

Lasten

Personele kosten

De personele kosten stijgen met € 4,1 mln door de nieuwe taken en intensiveringen.

Materiële kosten

De materiële kosten stijgen met € 6,3 mln, onder andere door compensatie voor de financiering van Inspectieview (€ 1,2 mln) en compensatie voor Kiwa (€ 1,0 mln). Daarnaast zijn er hogere bijdragen voor de SSO.

Tabel 26 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

39.825

9.021

0

48.846

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

163.413

5.000

16.885

185.498

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 163.413

‒ 5.000

‒ 16.885

‒ 185.298

2.

Totaal operationele kasstroom

200

0

0

200

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 200

0

0

‒ 200

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 200

0

0

‒ 200

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

699

0

699

 

Aflossingen op leningen (-/-)

0

0

0

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

0

699

0

699

5.

Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)

39.825

9.720

0

49.545

Toelichting

Ten opzichte van de 1e suppletoire begroting zijn er geen majeure wijzigingen in het kasstroomoverzicht.

Licence