Base description which applies to whole site

5.1 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Tabel 26 Exploitatieoverzicht baten-lastenagentschap RVO. nl (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd

Baten

    

-Omzet

772.836

204.846

51.902

1.029.584

waarvan omzet moederdepartement

351.480

177.914

51.902

581.296

waarvan omzet overige departementen

386.137

28.459

0

414.596

waarvan omzet derden

35.219

‒ 1.527

0

33.692

Rentebaten

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

Totaal baten

772.836

204.846

51.902

1.029.584

     

Lasten

    

Apparaatskosten

757.779

204.846

51.902

1.014.527

-Personele kosten

415.682

66.872

9.362

491.916

waarvan eigen personeel

326.360

26.504

5.987

358.851

waarvan inhuur externen

65.526

40.368

14.106

120.000

waarvan overige personele kosten

23.796

0

‒ 10.731

13.065

-Materiële kosten

342.097

137.974

42.540

522.611

waarvan apparaat ICT

3.496

0

0

3.496

waarvan bijdrage aan SSO's

176.941

6.900

0

183.841

waarvan overige materiële kosten

161.660

131.074

42.540

335.275

Rentelasten

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

14.557

0

0

14.557

-Materieel

557

0

0

557

waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

557

0

0

557

-Immaterieel

14.000

0

0

14.000

Overige lasten

500

0

0

500

waarvan dotaties voorzieningen

500

0

0

500

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

0

Totaal lasten

772.836

204.846

51.902

1.029.584

     

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

     

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

Toelichting op de baten

Omzet moederdepartement

De totale mutatie in de omzet vanuit het moederdepartement bedraagt € 51,9 mln. Deze mutatie is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • De omzet vanuit het DG Bedrijfsleven & Innovatie (B&I) stijgt met € 28,0 mln. Dit betreft aanvullende opdrachten voor de "corona regelingen": Tegemoetkoming Vaste Lasten (19,7 mln), Tijdelijke subsidieregeling Evenementen (€ 1,2 mln) en Omscholing naar kansrijke beroepen in techniek en ICT (€ 1,4 mln). Daarnaast ook voor Netherlands Foreign Investment Agency (€ 2,2 mln), SBIR cybersecurity (€ 1,5 mln), Impulsaanpak Winkelgebieden (€ 1,0 mln) en overige regelingen (€ 1,0 mln).

  • De omzet vanuit het DG Klimaat en Energie (K&E) stijgt met € 12,9 mln. De begroting is verhoogd om deze in lijn te brengen met de jaaropdracht 2021. Daarnaast is er een stijging van € 1,1 mln voor de subsidie van verduurzaming MKB.

  • De opdracht aan de Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) is met € 3,0 mln toegenomen.

  • De opdracht voor de Directie Chief Economist neemt toe met € 1,4 mln. Dit komt onder andere door aanvullende opdracht Beter Aanbesteden en het Nationaal Groeifonds.

  • De opdracht voor Overig neemt toe met € 6,6 mln. De begroting is verhoogd om in lijn te brengen met de opdracht Inkoop Uitvoering Centrum (IUC).

Omzet overige departementen & omzet derden

De omzet overige departementen en omzet derden kennen geen mutatie ten opzichte van de 1e suppletoire begroting.

Bijzondere baten

Zoals ook het geval ten tijde van de ontwerpbegroting 2021 verwacht RVO geen ontvangsten in het kader van bijzondere baten.

Toelichting op de lasten

De lasten stijgen met € 51,9 mln. De toename van het opdrachtvolume zoals hierboven toegelicht leidt tot hogere uitvoeringskosten. Dit vertaalt zich in een stijging van de personele lasten (€ 9,4 mln), waarbij zowel hogere kosten voor ambtelijk personeel (€ 6,0 mln) als hogere kosten voor externe inhuur (€ 14,1 mln) zijn geraamd. De overige personele kosten dalen met € 10,7 mln, grotendeels veroorzaakt door een lagere uitputting van reiskosten. De materiële kosten nemen toe met (€ 42,5 mln). De materiële kosten zijn onder te verdelen in directe en indirecte kosten, waarbij de directe materiële kosten verband houden met de uitvoering van opdrachten. De toename van het opdrachtenpakket leidt daardoor tot een stijging van € 42,5 mln aan overige materiële kosten. De bijdrage aan Shared Service Organisaties kent geen mutaties.

Tabel 27 Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap RVO. nl (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

112.718

‒ 24.525

20.892

109.085

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

772.836

347.999

‒ 91.251

1.029.584

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 758.279

‒ 342.798

86.050

‒ 1.015.027

2.

Totaal operationele kasstroom

14.557

5.201

‒ 5.201

14.557

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 29.200

‒ 14.900

18.200

‒ 25.900

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 29.200

‒ 14.900

18.200

‒ 25.900

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

‒ 30.223

‒ 30.223

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 14.606

‒ 1.504

4.364

‒ 11.746

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

29.200

14.900

‒ 18.200

25.900

4.

Totaal financieringskasstroom

14.594

13.396

‒ 44.059

‒ 16.069

5.

Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)

112.669

‒ 20.828

‒ 10.168

81.673

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is in lijn gebracht met de mutaties tot en met de 2e suppletoire begroting. De investeringen blijven iets achter ten opzichte van de begroting. Er heeft een uitkering van € 30,2 mln plaatsgevonden aan het moederdepartement in het kader van afroming van het eigen vermogen.

Licence