Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven

Vastgestelde begroting 2021

 

2.065.497

Stand 1e suppletoire begroting 2021 (incl. ISB, NvW)

 

2.360.021

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

Onderuitputting saneringsregeling varkenshouderij (Srv)

21

‒ 62.512

Kasschuif waterbassins mest

21

‒ 12.862

Kasschuif EG (Urgenda LED middelen)

21

‒ 12.000

Onderuitputting Maatregelen gerichte opkoop (MGO-1) (stikstof)

21

‒ 133.300

Algemene Uitkering Programma Natuur 2021

22

‒ 17.961

BTW-compensatie Regio Deals

22

‒ 5.483

PAS-melders

22

‒ 4.800

Ramingsbijstelling Stikstofpakket

22

‒ 6.581

Meevaller opdrachtgeversbudget NVWA

24

‒ 10.159

Overige mutaties

div

‒ 14.452

Stand 2e suppletoire begroting 2021

 

2.079.911

Toelichting

Onderuitputting saneringsregeling varkenshouderij

Er wordt € 55,3 mln. van de middelen van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) doorgeschoven naar 2022. Voor € 35 mln. komt dit ten behoeve van projectspecifieke mitigatie van de 7 MIRT projecten en van de regeling voor Walstroom zeevaart van het Ministerie van IenW.

Daarnaast wordt € 20,3 mln. van het budget van de Srv doorgeschoven naar 2022 ten behoeve van de uitfinanciering van de subsidieregeling en de specifieke uitkering aan gemeenten in dat jaar. Verder wordt € 7,2 mln. aan onderuitputting verwacht in 2021.

Kasschuif waterbassins mest

De middelen voor de regeling waterbassins mest van € 12,9 mln. worden doorgeschoven naar 2022 en latere jaren. Deze subsidieregeling is pas dit najaar opengesteld en dit zorgt ervoor dat een groot deel van de uitgaven later plaatsvinden.

Kasschuif EG

De EG regeling, waarvan de LED middelen onderdeel uitmaken, is dit jaar opengesteld en de uitfinanciering van deze regeling zal over meerdere jaren lopen. Hierdoor is € 12 mln. van het LED budget uit 2021 naar 2022 verschoven.

Onderuitputting Maatregel gerichte opkoop

Vanwege vertraging in de uitvoering van de Maatregel Gerichte Opkoop is er sprake van € 133,3 mln. onderuitputting in 2021.

Algemene Uitkering Programma natuur 2021

Deze mutatie betreft een overheveling van € 18,0 mln. van artikel 22 naar het Provinciefonds voor de verhoging van de beheervergoeding vanuit de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) van 75% naar 84% in het beheerjaar 2021. Dit is onderdeel van het Programma Natuur.

BTW-compensatie Regio Deals

Het budget wordt met € 5,5 mln. verlaagd. Dit komt door de overboeking van geïnventariseerde compensabele BTW naar het BTW Compensatiefonds (BCF) voor de laatste termijn van de regio deals 3e tranche en de laatste termijn deal Rotterdam Zuid.

PAS-melders

Doordat de regeling voor PAS-melders pas aan het einde van het jaar wordt opengesteld, is er sprake van € 4,8 mln. onderuitputting.

Ramingsbijstelling Stikstofpakket

Wegens vertraging bij het Programma Natuur is er sprake van € 6,6 mln. onderuitputting.

Meevaller opdrachtgeversbudget NVWA

Door met name het uitstel en de onzekerheid over de ingangsdatum en de vorm van de Brexit (harde of zachte Brexit) is het voor 2021 lastig geweest om een juiste uitgavenprognose te doen. Hierdoor is er op het in december 2020 vastgestelde budgettair kader een meevaller van € 10,2 mln.

Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten

Vastgestelde begroting 2021

 

237.139

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

482.573

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

Terugontvangen subsidievoorschotten COVID Noodsteun

21

21.000

CO2 middelen warmtenet

21

4.760

Onttrekking begrotingsreserve - middelen Natuurbank

22

112.143

Onttrekking begrotingsreserve - middelen Omschakelprogramma

22

10.000

Overige mutaties

div

9.518

Stand 2e suppletoire begroting 2021

 

639.994

Toelichting

Terugontvangen subsidievoorschotten COVID noodsteun

De terugontvangen subsidievoorschotten COVID noodsteun (sierteelt en de fritesaardappelsector) zijn het resultaat van de situatie dat veel ondernemers bij de start van de coronacrisis in 2020, hun omzetterugval te hoog hebben ingeschat. Deze ondernemers zullen hun eerder toegekende steun (deels) terug moeten betalen Hierdoor nemen de ontvangsten met € 21 mln. toe en komen ten goede aan het generale beeld.

CO2 middelen warmtenet

Een deel van de CO2 middelen die in 2020 zijn ontvangen (als gevolg van de overschrijding van het afgesproken sectorale CO2 plafond 2017) zijn afgestort in de begrotingsreserve Landbouw. De middelen worden onttrokken en ingezet om het eerste deel van het traject overdimensionering warmtenetten (Polanen en Maasdijk en koppelleidingen tussen Polanen en Trias Westland en tussen Trias Westland en Kralingerpolder) te bekostigen.

Onttrekking begrotingsreserve stikstof - middelen Natuurbank

Uit de begrotingsreserve stikstof is € 112 mln. uit de begrotingsreserve stikstof onttrokken voor het ontwikkelen van een natuurcompensatiebank. De begrotingsreserve stikstof vervalt eind 2021.

Onttrekking begrotingsreserve Stikstof - middelen Omschakelprogramma

Uit de begrotingsreserve stikstof is € 10 mln. onttrokken voor het omschakelprogramma. De begrotingsreserve stikstof vervalt eind 2021.

Licence