Base description which applies to whole site
+

Bijlage 5: ProRail

In de kabinetsreactie op het rapport van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie spoor (Kamerstukken II 2011–2012, 32 707, nr. 16) is een pakket maatregelen aangekondigd om de informatievoorziening naar de Tweede Kamer beter en transparanter te maken (aanbevelingen 14 en 15). Een deel van deze maatregelen is verwerkt in de verdiepingsbijlagen. In deze bijlage wordt de informatie verstrekt die de aansluiting tussen de middelen op het Infrastructuurfonds en de bestedingen door ProRail betreft. In deze bijlage zijn de volgende onderdelen opgenomen:

  • A. Aansluiting tussen de uitgaven op het Infrastructuurfonds 2021 en de uitgaven ProRail 2021.

  • B. Overzicht van de baten en lasten ProRail 2019–2025.

  • C. Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven ProRail 2019.

In verband met de omvorming van ProRail van bv naar zbo wordt bezien of deze bijlage vanaf de ontwerpbegroting 2022 blijft bestaan. U zal hier ter zijner tijd over worden geïnformeerd.

A. Aansluiting tussen de uitgaven op het Infrastructuurfonds 2021 en de uitgaven ProRail 2021:

Figuur 11

B. Overzicht van de baten en lasten ProRail 2019–2025:

Tabel 83 Staat van baten en lasten ProRail (bedragen x € 1.000)

Bedragen x € miljoen

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

        

Exploitatiebijdragen moederdepartement

765

843

969

1.005

1.022

1.021

1.015

Doorbelaste uren aan projecten

127

127

127

127

127

127

127

Gebruiksvergoeding en overige opbrengsten

408

398

397

400

393

392

393

Totale baten

1.300

1.368

1.493

1.532

1.542

1.540

1.535

        

Apparaatskosten

515

507

542

534

534

533

534

Beheer, onderhoud en overige kosten

704

742

835

882

892

891

885

Kapitaallasten

119

119

116

116

116

116

116

Totale lasten

1.338

1.368

1.493

1.532

1.542

1.540

1.535

        

Saldo van baten en lasten *)

‒ 38

0

0

0

0

0

0

C. Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven ProRail 2019 en 2020:

Tabel 84 Kasstroomoverzicht ProRail 2019 en 2020 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

Ontvangsten vanuit het Infrastructuurfonds

940

 

898

 

Ontvangsten van vervoerders

368

 

302

 

Ontvangsten van derden

115

 

131

 

Ontvangsten beheer, onderhoud en derden projecten (OHP)

 

1.424

 

1.331

     

Betalingen aan leveranciers

‒ 1.032

 

‒ 1.099

 

Betalingen aan werknemers

‒ 273

 

‒ 203

 

Betalingen leveranciers en werknemers beheer, onderhoud en derden projecten (OHP)

 

‒ 1.304

 

‒ 1.302

Afdrachten/Ontvangsten omzetbelasting

 

‒ 129

 

62

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

 

‒ 10

 

‒ 33

     

Ontvangen interest

 

 

Betaalde interest

 

‒ 7

 

‒ 7

     

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

‒ 17

 

‒ 40

     

Ontvangsten vanuit het Infrastructuurfonds

988

 

1.121

 

Ontvangsten van derden

286

 

173

 

Betalingen aan leveranciers

‒ 1.157

 

‒ 1.082

 

Betalingen aan werknemers

‒ 101

 

‒ 128

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

16

 

84

     

Aflossing leningen

 

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

 

     

Totale kasstroom

 

‒ 1

 

44

     

Liquide middelen einde boekjaar

 

420

 

421

Liquide middelen begin boekjaar

 

421

 

377

     

Mutatie liquide middelen

 

‒ 1

 

44

Licence