Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Het ondersteunen van de houdbaarheid van de overheidsfinanciën van Curaçao en Sint Maarten door ten eerste de kwijtschelding van een deel van de schulden van Curaçao en Sint Maarten (in 2010) en ten tweede door het aanbieden van de mogelijkheid van een lopende inschrijving door Nederland tegen het actuele rendement op Nederlandse staatsleningen van de desbetreffende looptijd.

Gelet op de autonomie hebben de landen hun eigen verantwoordelijkheid voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Het financieel toezicht op Curaçao en Sint Maarten wordt op grond van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft) uitgeoefend door de Rijksministerraad.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor:

Financieren

  • De minister financiert de kosten die voortkomen uit de schuldsanering en heeft een lopende inschrijving op leningen van Curaçao en Sint Maarten via de begroting van Koninkrijksrelaties. Dit is terug te voeren op de bestuurlijke afspraken die zijn gemaakt in de aanloop naar de nieuwe staatkundige verhoudingen per 10 oktober 2010. Daarbij heeft Nederland een oplossing geboden voor de toenmalige schuldenproblematiek, door de verplichting op zich te nemen een belangrijk deel van de schulden van Curaçao en Sint Maarten over te nemen.

Uitvoeren

  • Afspraken over het financieel beheer van Curaçao en Sint Maarten zijn geformaliseerd in de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft). Op basis van van deze wet begeleidt de minister de adviezen van het College financieel toezicht (Cft) naar de Rijksministerraad. Tevens is in de Rft bepaald dat Nederland een lopende inschrijving aanbiedt voor leningen aan Curaçao en Sint Maarten, tegen het actuele rendement op Nederlandse staatsleningen van de desbetreffende looptijd.

Op basis van artikel 36 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden kunnen de landen binnen het Koninkrijk eventueel in aanmerking komen voor hulp en bijstand van Nederland.

Vanaf 10 oktober 2010 zijn aan de landen Curaçao en Sint Maarten in het kader van artikel 16 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten kapitaalleningen verstrekt. Vanaf begin 2020 heeft vanwege de coronacrisis een beleidswijziging plaatsgevonden en worden ook leningen verstrekt in het kader van liquiditeitssteun, niet alleen aan Sint Maarten en Curaçao, maar ook aan Aruba. Op basis van artikel 36 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden ontvangen de landen een aantal leningen om de gevolgen van de Covid-19 deels op te vangen.

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid, artikel 5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

50.396

354.851

1

0

1

0

0

        

Uitgaven

79.143

383.367

28.517

28.517

28.517

28.517

28.517

waarvan juridisch verplicht

  

100,0%

    
        

5.1. Schuldsanering Curaçao en Sint Maarten

28.517

28.517

28.517

28.517

28.517

28.517

28.517

Leningen

28.517

28.517

28.517

28.517

28.517

28.517

28.517

Schuldsanering

28.517

28.517

28.517

28.517

28.517

28.517

28.517

        

5.2 Leningen en/of garanties landen Curaçao, Sint Maarten en Aruba

50.626

354.850

0

0

0

0

0

Leningen

50.626

354.850

0

0

0

0

0

Leningen aan Aruba

0

102.750

0

0

0

0

0

Lopende inschrijving en leningen Curaçao en Sint Maarten

50.626

252.100

0

0

0

0

0

        

Ontvangsten

49.495

39.624

37.896

31.133

31.068

30.950

30.950

Budgetflexibiliteit

Het totale uitgavenbudget op artikel 5 is bestemd voor de leningen vanuit de schuldsanering van Curaçao en Sint Maarten via de begroting Koninkrijksrelaties. Dit is terug te voeren op de bestuurlijke afspraken die zijn gemaakt in de aanloop naar de nieuwe staatkundige verhoudingen per 10 oktober 2010. Daarbij heeft Nederland een oplossing geboden voor de toenmalige schuldenproblematiek, door de verplichting op zich te nemen een belangrijk deel van de schulden van Curaçao en Sint Maarten over te nemen. Deze leningen zijn voor 100% juridisch verplicht.

5.1 Schuldsanering landen Curaçao en Sint Maarten

Leningen

Schuldsanering

In de Slotverklaring van 2 november 2006 heeft Nederland zich met het oog op een gezonde financiële positie bij de start van de nieuwe staatkundige verhoudingen bereid verklaard om de schulden van (de collectieve sector van) de Nederlandse Antillen en de eilandgebieden Curaçao en Sint Maarten grotendeels te saneren of te herfinancieren. Het gaat daarbij om de schuldomvang op 31 december 2005, bestaande uit openbare en onderhandse geldleningen die zijn aangegaan jegens derden buiten de desbetreffende collectieve sector (inclusief de leningen die jegens Nederland zijn aangegaan). Deze leningen zijn, voor zover zij in omvang boven de rentelastnorm van dat jaar uitgaan, door Nederland gesaneerd. Ook de herfinanciering van deze leningen en de financiering van de rentelasten op deze leningen vallen onder de regeling van de schuldsanering. De in de begroting opgenomen bedragen komen overeen met de rente en aflossingen van de schuldpapieren die Nederland heeft overgenomen van de Nederlandse Antillen en de eilandgebieden Curaçao en Sint Maarten. Elk jaar worden deze bedragen verrekend met het Ministerie van Financiën, die de schulden namens de Nederlandse Staat heeft overgenomen.

5.2 Leningen en/of garanties landen Curaçao, Sint Maarten en Aruba

Leningen

Leningen aan Aruba

Aruba heeft in 2020 op dit instrument leningen ontvangen om de gevolgen van het coronavirus te ondervangen. Leningen worden in het lopende boekjaar verstrekt waardoor deze post in de ontwerpbegroting op nul staat.

Lopende inschrijving en leningen Curaçao en Sint Maarten

In de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft) is bepaald dat de Staat der Nederlanden een lopende inschrijving op leningen heeft wanneer Curaçao of Sint Maarten een leningaanvraag doet aan de hand van een open biedingsprocedure. Dit is enkel het geval wanneer het College financieel toezicht (Cft) heeft geoordeeld dat aan de eisen van de Rft is voldaan.

Curaçao en Sint Maarten hebben in 2020 op dit instrument leningen ontvangen om de gevolgen van het coronavirus te ondervangen. Leningen worden in het lopende boekjaar verstrekt waardoor deze post in de ontwerpbegroting op nul staat. De leningen worden in de begroting opgenomen tegen begrotingskoers. In het jaarverslag worden de gerealiseerde koersen gehanteerd.

Ontvangsten

De ontvangsten binnen dit artikel hebben betrekking op aflossingen en rentebedragen van uitstaande leningen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Een overzicht van de verstrekte leningen is terug te vinden van paragraaf 2.5 in de beleidsagenda.

Licence