Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Op dit artikel is circa € 173,3 mln. minder verplicht. Daarnaast is er circa € 164,3 mln. minder uitgegeven en circa € 9,6 mln. meer ontvangen.

Toelichting

Uitgaven

Conform het advies van de Colleges financieel toezicht (Cft) en het College Aruba financieel toezicht (CAft) zijn de middelen (circa € 146,5 mln.) die gereserveerd waren voor de zevende tranche liquiditeitssteun niet geheel besteed.

Aan Aruba is de zevende tranche geheel (€ 88,7 mln.) niet verstrekt. Curaçao en Sint Maarten hebben een lagere zevende tranche liquiditeitslening ontvangen waardoor er in totaal € 57,8 mln. minder is uitgegeven.

Het resterende bedrag aan onderuitputting (circa € 17,7 mln.) wordt veroorzaakt door een wisselkoers meevaller op de rentevoordeellening aan Aruba van circa € 10,7 mln. en circa € 7 mln. op de liquiditeitsleningen.

Verplichtingen

De onderschrijding van het verplichtingenbudget wordt veroorzaakt doordat in 2021 de gehele verplichting voor de rentevoordeellening aan Aruba is vastgelegd voor zowel 2021 als 2022. Dat de onderschrijding van de verplichtingen groter is dan de onderuitputting van uitgaven is het gevolg van een wisselkoerseffect dat samenhangt met de verplichting van de rentevoordeellening.

Ontvangsten

In 2021 is er op uitstaande leningen € 9,3 mln. aan niet geraamde aflossingen ontvangen. Daarnaast is er € 0,3 mln. meer rente ontvangen door een wisselkoersmeevaller. Per saldo komt dit neer op € 9,6 mln. meer ontvangsten.

Wisselkoersmee- en tegenvallers op aflossingen vloeien terug naar de schatkist. De wisselkoerseffecten op renteontvangsten worden verrekend met de wisselkoersreserve op artikel 7 van begrotingshoofdstuk 4, Koninkrijksrelaties.

Licence