Base description which applies to whole site

2.2 Belangrijkste beleidsmatige mutaties

Uitgaven Koninkrijksrelaties

Tabel 3 Belangrijkste beleidsmatige uitgaven mutaties ten opzichte van vorig jaar (bedragen x € 1.000)
 

Art.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020 (inclusief NvW)

 

83.279

81.011

77.686

77.685

94.314

        

Stand vastgestelde begroting 2020 (na 1e ISB)

 

218.279

81.011

77.686

77.685

94.314

        

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

 

35.543

1.808

1.733

1.733

1.723

        

Mutatie 2e, 3e en 4e incidentele suppletoire begroting 2020

 

264.966

0

0

0

0

        

Extrapolatie

 

96.037

        

Belangrijkste mutaties

       

1) Recherche Samenwerkingsteam (RST)

1

0

0

12.000

12.000

12.000

12.000

2) Kasschuif subsidie Rode Kruis

4.1

‒ 1.600

1.600

0

0

0

0

3) Kasschuif vreemdelingenbewaring

4.1

‒ 1.741

1.741

0

0

0

0

4) Middelen Integrale aanpak Caribisch Nederland

4.2

‒ 1.220

‒ 1.220

‒ 1.104

‒ 1.104

‒ 1.104

‒ 1.104

5) Regio Envelop Caribisch Nederland

4.2

1.000

2.500

0

0

0

0

6) Wisselkoers leningen

5.2

1.108

6.698

0

0

0

0

7) Wisselkoers BES-fonds

7

‒ 4.823

‒ 12.145

0

0

0

0

8) Kasschuif wisselkoers

7

‒ 3.999

3.999

0

0

0

0

        

Overige mutaties

 

‒ 1.341

‒ 46

‒ 40

‒ 40

‒ 40

‒ 40

        

Stand ontwerpbegroting 2021

 

506.172

85.946

90.275

90.274

106.893

106.893

Toelichting

1. Recherchesamenwerkingsteam (RST)

Nu de aanpak voor de bestrijding van ondermijning effectief is gebleken, wordt de projectmatige aanpak gewijzigd naar een structurele versterking van het RST, de openbaar ministeries en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De wijziging van een projectmatige inzet naar een structurele versterking zorgt middels een brede en integrale aanpak voor een duurzame bestrijding van ondermijning.

2. Kasschuif subsidie Rode Kruis

Dit betreft een kasschuif. De subsidie (totaal € 16,0 mln.) aan het Rode Kruis ten behoeve van de noodpakketten op Aruba, Curaçao en Sint Maarten wordt voor 90% in 2020 als voorschot uitbetaald. De resterende 10% wordt in 2021 uitbetaald bij vaststelling van de subsidie.

3. Kasschuif vreemdelingenbewaring

Curaçao en Aruba zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten in het kader van de vreemdelingenbewaring. Op basis van een advies van de Dienst Justitiele Inrichting (DJI) aan Curaçao zijn bestaande bouwplannen voor de vreemdelingenbewaring bij het Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou (SDKK) eind 2019 verder uitgewerkt en aangepast. Het nieuwe programma van eisen is in januari 2020 opgesteld door Curaçao. Dit heeft tot een aangepaste planning geleid, waardoor het overgrote gedeelte van de uitgaven in 2021 zal plaatsvinden. Wegens lock down maatregelen op Curaçao en Aruba hebben een aantal van de werkzaamheden tussen maart en mei 2020 stil gelegen. Nederland heeft afspraken gemaakt met Curaçao en Aruba over de besteding van middelen. Een kasschuif blijft het voor Nederland mogelijk maken erop toe te zien dat Curaçao en Aruba ook in 2021 de gemaakte afspraken nakomen.

4. Middelen Integrale aanpak Caribisch Nederland

Het tijdelijk besluit integrale projecten BES is geëindigd op 31 december 2019. De Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) hebben met elkaar afgesproken dat dit besluit niet wordt verlengd, op voorwaarde dat de middelen ingezet worden om lopende trajecten duurzaam te borgen. De structurele middelen die op de begroting van Koninkrijksrelaties stonden worden teruggeboekt naar SZW en VWS.

5. Regio Envelop Caribisch Nederland

Begin 2020 heeft het kabinet in de tweede tranche totaal € 20,0 mln. uit de Regio Envelop beschikbaar gesteld voor Caribisch Nederland (Kamerstukken II 2019/20, 29697, nr. 82). Het betreft hier middelen voor het project Versterking Governance.

6. Wisselkoers leningen

Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro zijn er meerontvangsten op de rente over de uitstaande leningen. Deze wisselkoersmeevaller wordt toegevoegd aan de wisselkoersreserve op artikel 7 van deze begroting.

7. Wisselkoers BES-fonds

Een budget van € 4,8 mln. in 2020 en € 12,1 mln. in 2021 wordt overgeheveld naar de begroting van het BES-fonds ter compensatie van wisselkoersverschillen.

8. Kasschuif wisselkoers

Om ook de wisselkoers voor de begroting van het BES-fonds in 2021 te kunnen compenseren, vindt er een kasschuif van € 4,0 mln. plaats.

Ontvangsten Koninkrijksrelaties

Tabel 4 Belangrijkste beleidsmatige ontvangsten mutaties ten opzichte van vorig jaar (bedragen x € 1.000)
 

Art.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020 (inclusief NvW)

 

38.516

31.198

31.133

31.068

30.950

        

Stand vastgestelde begroting 2020 (na 1e ISB)

 

38.516

31.198

31.133

31.068

30.950

        

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

 

0

0

0

0

0

        

Mutatie 2e, 3e en 4e incidentele suppletoire begroting 2020

 

0

0

0

0

0

        

Extrapolatie

 

30.950

        

Belangrijkste mutaties

       

1) Wisselkoers leningen

5.2

1.108

6.698

0

0

0

0

        

Overige mutaties

 

0

0

0

0

0

0

        

Stand ontwerpbegroting 2021

 

39.624

37.896

31.133

31.068

30.950

30.950

Toelichting

1. Wisselkoers leningen

Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro zijn er meerontvangsten op de rente over de uitstaande leningen. Deze wisselkoersmeevaller wordt toegevoegd aan de wisselkoersreserve op artikel 7 van deze begroting.

Uitgaven BES-fonds

Tabel 5 Belangrijkste beleidsmatige uitgaven mutaties ten opzichte van vorig jaar (bedragen x € 1.000)
 

Art.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020 (inclusief NvW)

 

41.875

34.230

34.342

34.343

34.343

        

Stand ontwerpbegroting 2020 (na ISB)

 

        

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

 

2.175

1.026

1.029

1.029

1.029

        

Mutatie 4e incidentele suppletoire begroting

 

4783

0

0

0

0

        

Extrapolatie

 

35.372

        

Belangrijkste mutaties

       

1) Wisselkoers BES-fonds

1

4.823

12.145

0

0

0

0

2) Extra middelen Covid-19

1

1.333

0

0

0

0

0

        

Overige mutaties

 

0

0

0

0

0

0

        

Stand ontwerpbegroting 2021

 

54.989

47.401

35.371

35.372

35.372

35.372

Toelichting

1. Wisselkoers BES-fonds

De vrije uitkering van het BES-fonds is vastgelegd in dollars. Door de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro is er sprake van een wisselkoerstegenvaller. Deze wordt gedekt vanuit de wisselkoersreserve op artikel 7 van de begroting van Koninkrijksrelaties.

2. Extra middelen Covid-19

Naar aanleiding van de maatregelen van het kabinet in verband met Covid-19 is afgesproken dat er extra middelen naar de openbare lichamen gaan voor eilandelijk beleid. Het gaat om vrij besteedbare middelen.

Ontvangsten BES-fonds

Tabel 6 Belangrijkste beleidsmatige ontvangsten mutaties ten opzichte van vorig jaar (bedragen x € 1.000)
 

Art.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020 (inclusief NvW)

 

41.875

34.230

34.342

34.343

34.343

        

Stand ontwerpbegroting 2020 (na ISB)

 

        

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

 

2.175

1.026

1.029

1.029

1.029

        

Extrapolatie

 

35.372

        

Belangrijkste mutaties

       

1) Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

1

10.939

12.145

0

0

0

0

        

Overige mutaties

 

0

0

0

0

0

0

        

Stand ontwerpbegroting 2021

 

54.989

47.401

35.371

35.372

35.372

35.372

Toelichting

1. Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Op basis van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FinBES) dienen de uitgaven en ontvangsten over ieder uitkeringsjaar voor het BES-fonds gelijk te zijn. Ten behoeve van de dekking van deze uitgaven is een post ontvangsten geraamd. De voeding van het BES-fonds is direct afkomstig uit de belastingontvangsten van het Rijk.

Licence