Base description which applies to whole site

Bijlage 6: Rijksuitgaven Caribisch Nederland

Op verzoek van de motie Hachchi c.s. (Kamerstukken II 2011/12, 33000 IV, nr. 28) wordt jaarlijks een overzicht van alle rijksuitgaven aan Caribisch Nederland (met uitzondering van de vrije uitkering ofwel het BES-fonds) toegevoegd aan de begroting van Koninkrijksrelaties.

Naar aanleiding van de voorlichting van de Afdeling Advisering van de Raad van State (RvS) en het Interdepartementale Beleidsonderzoek Koninkrijksrelaties (IBO) volgt het kabinet de aanbeveling op om het overzicht Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland aanzienlijk uit te breiden (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 11). Doel hiervan is om de rol van het Ministerie van BZK te verstevigen en een meer integrale afweging van de Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland te bevorderen.

Onderstaand is eerst een totaal overzicht te vinden met alle Rijksuitgaven die voor Caribisch Nederland op de (departementale) begrotingen staan. Vervolgens zijn de Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland per (departementale) begroting afzonderlijk weergegeven, uitgesplitst per instrument. In de overzichten en de bijbehorende toelichtingen wordt aangegeven of het uitgaven zijn ten behoeve van eilandelijke taken of rijkstaken en of er sprake is van incidentele of structurele bekostiging.

In de kabinetsreactie is aangekondigd dat naast deze toelichting ook een toelichting gegeven zou worden op de wijze van financiering welke gekoppeld aan de beoogde beleidsdoelen (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 11). Deze uitbreiding zal vanaf de begroting 2022 in de bijlagen van de (departementale) begrotingen worden opgenomen.

Deze overzichten zijn opgesteld op basis van de verstrekte informatie van de betreffende departementen. De uitgebreidere en meer inhoudelijke toelichtingen op de instrumenten zijn bij de begrotingen van de betreffende departementen te vinden.

Tabel 38 Totaal overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland (x € 1.000)

Begroting

realisatie

ontwerpbegroting 2021

  

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

         
 

Totaal Rijksuitgaven

404.384

504.195

422.463

390.267

373.501

380.149

375.850

IIB

Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad

400

400

400

400

400

400

400

IV

Koninkrijksrelaties1

22.345

11.766

9.868

7.046

7.046

6.396

6.396

VI

Justitie en Veiligheid

39.720

46.771

45.020

46.151

46.052

45.456

45.456

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

4.125

5.750

8.781

9.714

9.745

9.845

9.945

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

58.463

65.723

68.939

70.292

63.000

61.169

53.158

IX

Financiën en Nationale Schuld

17.308

17.505

17.715

17.708

17.725

17.725

17.725

X

Defensie2

XII

Infrastructuur en Waterstaat

72.545

72.649

26.623

15.683

8.536

11.505

9.841

XIII

Economische Zaken en Klimaat

8.915

54.531

23.922

6.191

6.191

5.991

5.991

XIV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

3.555

1.223

3.864

3.764

464

464

464

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

37.880

49.989

67.239

59.003

56.280

58.295

60.140

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

139.128

177.888

150.092

154.315

158.062

162.903

166.334

1

De daadwerkelijke uitgaven zijn hoger. Voor een deel van de uitgaven (art. 1) is niet te bepalen is, wat ten goede komt aan Caribisch Nederland.

2

De taken die bij het Ministerie van Defensie zijn belegd, zijn Koninkrijkstaken. Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is daarom niet te bepalen.

Tabel 39 Overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland in begrotingshoofdstuk Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) (bedragen x € 1.000)

Artikel/ instrument

Taak

Bijdrage

realisatie

ontwerpbegroting 2021

   

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal uitgaven

  

400

400

400

400

400

400

400

          

Artikel 3 Nationale ombudsman

400

400

400

400

400

400

400

Institutionele inrichting

Rijk

structureel

400

400

400

400

400

400

400

Toelichting

Artikel 3 Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman heeft voor het uitvoeren van haar werkzaamheden op Caribisch Nederland (CN) (Rijksbrede taken) vanaf 2018 een structureel budget beschikbaar van € 0,4 mln.

Begroting Koninkrijksrelaties (IV)

Tabel 40 Overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland in begrotingshoofdstuk Koninkrijksrelaties (IV) (bedragen x € 1.000)

Artikel/ instrument

Taak

Bijdrage

realisatie

ontwerpbegroting 2021

   

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal uitgaven

  

22.345

11.766

9.868

7.046

7.046

6.396

6.396

          

Artikel 1 Versterken rechtsstaat

       

Bijdrage aan ZBO's/ RWT's

eilandelijk

structureel

Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen.

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

eilandelijk

structureel

Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen.

Artikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur

22.345

11.766

9.868

7.046

7.046

6.396

6.396

Subsidies (regelingen)

Rijk

incidenteel

693

3.926

500

500

500

500

500

Inkomensoverdrachten

Rijk

structureel

3.017

2.572

2.477

2.149

2.149

1.283

1.283

Opdrachten

Rijk en eilandelijk

incidenteel

836

768

1.391

1.397

1.397

1.613

1.613

Bijdrage aan medeoverheden

Rijk en eilandelijk

incidenteel

17.799

4.500

5.500

3.000

3.000

3.000

3.000

Toelichting

Artikel 1 Versterken rechtsstaat

Recherche is een eilandelijke taak. Op grond van het Protocol inzake gespecialiseerde recherchesamenwerking ondersteunt het Recherche Samenwerkingsteam (RST) in deze taak. Het protocol is voor onbepaalde tijd. Met de Politiewet 2012 is bepaald dat er tussen de politie en het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) een gesloten systeem voor financiering van de politie bestaat. Jaarlijks worden de budgetten van begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties ten behoeve van het RST overgeheveld naar begrotingshoofdstuk VI JenV. Daarom is vanaf 2020 deze post te vinden onder het instrument bijdrage aan (andere) hoofdstukken.

Het RST is zowel in CN als in de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten actief. Hierdoor is niet uit te splitsen welk deel ten goede komt aan CN en welk deel aan de landen.

Artikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur

Subsidies

Het betreft onder meer een incidentele subsidie voor de jaren 2019-2021 aan UNICEF om de openbare lichamen te helpen met het ontwikkelen van kinderrechten. Ook kan op ad hoc basis subsidie worden verstrekt aan initiatieven die verbindingen bevorderen op het gebied van cultuur, educatie en wetenschap.

In lijn met besluitvorming voor Europees Nederlandse gemeenten ontvangen de openbare lichamen compensatie ten behoeve van inkomstenderving over 2020, waarbij ook de inkomsten uit luchtvaart worden betrokken. Voor Bonaire komen deze inkomsten direct binnen bij Bonaire International Airport. Er zullen afspraken worden gemaakt op welke wijze compensatie voor deze inkomstenderving wordt vormgegeven, voor een maximaal subsidiebedrag van € 3,4 mln.

Inkomensoverdrachten

Uit deze middelen worden de pensioenen van gewezen politieke gezagdragers van het land Nederlandse Antillen (bewindspersonen, statenleden en gezaghebbers) afkomstig van Bonaire, Sint Eustatius en Saba gefinancierd. Met het opheffen van het land Nederlandse Antillen in 2010 is bepaald dat deze pensioenen ten laste van Nederland komen (Stcrt. 2010, 14723). Daarmee is dit een structurele rijkstaak.

Opdrachten

Het ministerie en de openbare lichamen zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de kwaliteit en slagkracht van het openbaar bestuur te vergroten en de bestuurlijke kaders in CN te versterken. Op actuele vraagstukken wordt via incidentele opdrachten ingespeeld. Het gaat dan om onder andere het trainen van de ambtelijke lokale apparaten en het gericht ondersteunen met kennis en expertise op het terrein van goed bestuur en gezonde overheidsfinanciën.

Bijdrage aan medeoverheden

In afstemming met het lokaal bestuur in CN worden bijzondere uitkeringen verleend om naast de vrije uitkering gerichte initiatieven te kunnen ondersteunen op het sociaaleconomische vlak met in voorkomende gevallen additionele begeleiding en ondersteuning vanuit Den Haag of Europees Nederlandse gemeenten.

Ook zijn middelen beschikbaar om de projecten en activiteiten die in de akkoorden met Bonaire en Saba staan uit te voeren. Deze bijdragen zijn niet structureel, maar gekoppeld aan de afspraken in de akkoorden die de genoemde openbare lichamen en het Rijk samen hebben gemaakt.

Begroting Justitie en Veiligheid (VI)

Tabel 41 Overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland in begrotingshoofdstuk Justitie en Veiligheid (VI) (bedragen x € 1.000)

Artikel/ instrument

Taak

Bijdrage

realisatie

ontwerpbegroting 2021

   

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal uitgaven

  

39.720

46.771

45.020

46.151

46.052

45.456

45.456

          

Artikel 31 Politie

24.519

25.302

26.810

27.208

27.209

26.513

26.513

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

Rijk

structureel

Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen.

Bijdrage aan medeoverheden

Rijk

structureel

24.519

25.302

26.810

27.208

27.209

26.513

26.513

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

7.002

6.986

4.852

4.853

4.853

4.853

4.853

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Rijk

structureel

7.002

6.986

4.852

4.853

4.853

4.853

4.853

Artikel 34 Straffen en beschermen

8.199

14.483

13.358

14.090

13.990

14.090

14.090

Subsidies (regelingen)

Rijk

structureel

0

1.762

1.636

1.566

1.566

1.566

1.566

Bijdrage aan agentschappen

Rijk

structureel

7.109

11.600

10.600

11.400

11.300

11.400

11.400

Bijdrage aan medeoverheden

Rijk

structureel

1.090

1.121

1.122

1.124

1.124

1.124

1.124

Toelichting

Artikel 31 Politie

Bijdrage aan ZBO's/ RWT's

Bijdrage aan de Nationale Politie ten behoeve van de bestrijding ondermijning (TBO) en witwassen (incidenteel 2020-2021) en ten behoeve van het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Deze bijdrage is structureel, waarbij de middelen voor 2024 en latere jaren nog op de begroting Koninkrijksrelaties staan. Het geld is bestemd voor het Caribisch deel van het Koninkrijk en is niet uit te splitsen naar CN en Sint Maarten, Curaçao en Aruba.

Bijdrage aan medeoverheden

De Minister van Justitie en Veiligheid (JenV) is korpsbeheerder van het brandweer- en politiekorps CN. Ter bekostiging van de personele en materiële uitgaven van deze korpsen wordt een bijdrage verstrekt. Het brandweerkorps investeert in de totstandkoming van het beheersplan 2020–2023 en het politiekorps in een herinrichtingsplan welke vervolgens dient te leiden tot een nieuw organisatie- en formatierapport. De uitwerking van deze plannen dient zijn beslag te krijgen in 2020 en volgende jaren. De jaarlijks vastgestelde begroting vormt de wettelijke grondslag voor de bekostiging van de beide korpsen van CN.

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Nederland draagt op verschillende manieren bij aan het rechtsbestel in CN en de andere landen van het Koninkrijk. Naast een jaarlijkse bijdrage aan het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en de Openbaar Ministeries wordt onder andere gestimuleerd dat het aantal rechters en officieren van justitie zowel kwantitatief als kwalitatief op goed niveau blijft. De juridische dienstverlening op de BES-eilanden is geborgd door advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders. Via de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) en de Raad voor Rechtsbijstand wordt kosteloze rechtsbijstand verleend aan onvermogenden. Voorts wordt een subsidie beschikbaar gesteld voor een notaris van Sint Maarten ten behoeve van de beschikbaarheid van het notariaat op Saba en Sint-Eustatius. Ook is er een Commissie bescherming persoonsgegevens BES die toezicht houdt op de uitvoering van de Wet bescherming persoonsgegevens BES. Tot slot wordt de Raad voor de rechtshandhaving in staat gesteld zijn taak, als vastgelegd in de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving, op een goed niveau uit te kunnen voeren.

Artikel 34 Straffen en beschermen

Subsidies (regelingen)

Deze middelen worden ingezet voor de erkende reclasseringsorganisatie Stichting Reclassering Caribisch Nederland (SRCN). De SRCN richt zich op de reclasseringstaak op CN. Tot en met 2019 liep deze subsidie via Reclassering Nederland, maar vanaf 2020 heeft JenV een directe subsidierelatie met de SRCN.

Bijdrage aan agentschappen

Ten aanzien van CN levert Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan hun zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Daarnaast heeft de DJI een adviserende functie voor de overige landen binnen het koninkrijk op het gebied van detentie, vreemdelingenbewaring en forensische zorg.

Bijdrage aan medeoverheden

De BES voogdijraad heeft civielrechtelijke en strafrechtelijke taken (onderzoeks- en adviestaken en rekestrerende taken en coördinatie bij strafzaken) die zij uitvoert in CN, namelijk op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarnaast vervult de BES voogdrijraad ook de rol van de Centrale Autoriteit in CN.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Tabel 42 Overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland in begrotingshoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (bedragen x € 1.000)

Artikel/ instrument

Taak

Bijdrage

realisatie

ontwerpbegroting 2021

   

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal uitgaven

  

4.125

5.750

8.781

9.714

9.745

9.845

9.945

          

Artikel 3 Woningmarkt

2.004

3.739

7.000

8.269

8.300

8.400

8.500

Subsidies (regelingen)

eilandelijk

incidenteel en structureel

1.635

3.700

7.000

8.269

8.300

8.400

8.500

Opdrachten

eilandelijk

incidenteel

323

39

0

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

eilandelijk

incidenteel

46

0

0

0

0

0

0

Artikel 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

2.015

2.011

1.781

1.445

1.445

1.445

1.445

Bijdrage aan agentschappen

eilandelijk

structureel en incidenteel

1.940

1.936

1.781

1.445

1.445

1.445

1.445

Bijdrage aan medeoverheden

eilandelijk

incidenteel

75

75

0

0

0

0

0

Artikel 7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

106

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

Rijk

incidenteel

106

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Artikel 3 Woningmarkt

Subsidies (regelingen)

Aan Bonaire wordt een bijdrage voor 5 jaar verstrekt voor de aanleg van noodzakelijke infrastructuur voor sociale woningbouw. Aan Bonaire, Saba en Sint Eustatius wordt structureel een bijdrage verstrekt voor de verhuurdersubsidie op de eilanden.

Opdrachten

Er wordt onderzoek gedaan naar verdere verlichting van de woonlasten op Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Artikel 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

Bijdrage aan agentschappen

De taken zijn op het gebied van bevolkingsadministratie en paspoorten en dat zijn eilandstaken. De bijdrage aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is structureel en betreft ondersteuning van de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA) reisdocumenten algemeen en de identiteitskaart BES. Daarnaast is een klein deel incidenteel: RvIG ontvangt een incidentele bijdrage voor ondersteuning frontoffice-backoffice van het Openbare Lichaam Sint Eustatius (naar aanleiding van de Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius).

Bijdrage aan medeoverheden

Deze bijdrage is incidenteel aan Saba. De taken zijn op het gebied van bevolkingsadministratie en paspoorten en dat zijn een eilandstaken. Saba ontvangt een bijdrage voor ondersteuning frontoffice-backoffice van het Openbare Lichaam Saba.

Artikel 7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Bijdrage aan medeoverheden

De incidentele bijdrage was een pilot en had als doel gemeenten en openbare lichamen (waaronder Saba) te helpen en stimuleren met het bedenken en uitvoeren van integraal beveiligingsbeleid. De verworden inzichten worden gebruikt om een modelplan/afwegingskader op te stellen waar andere Nederlandse gemeenten en openbare lichamen gebruik van kunnen maken.

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

Tabel 43 Overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland in begrotingshoofdstuk Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (bedragen x € 1.000)

Artikel/ instrument

Taak

Bijdrage

realisatie

ontwerpbegroting 2021

   

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal uitgaven

  

58.463

65.723

68.939

70.292

63.000

61.169

53.158

          

Artikel 1 Primair onderwijs

19.349

33.667

37.076

39.221

32.028

30.192

22.183

Subsidies (regelingen)

Rijk

structureel

380

0

0

0

0

0

0

Bekostiging

Rijk

structureel

18.969

20.088

19.991

19.981

19.979

19.988

20.197

Bijdrage aan medeoverheden

Rijk

structureel

0

13.579

17.085

19.240

12.049

10.204

1.986

Artikel 3 Voortgezet onderwijs

16.335

17.799

17.487

17.487

17.456

17.561

17.559

Bekostiging

Rijk

structureel

16.335

17.799

17.487

17.487

17.456

17.561

17.559

Artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

16.939

8.263

8.463

7.660

7.591

7.491

7.491

Subsidies (regelingen)

Rijk

structureel

467

0

0

0

0

0

0

Bekostiging

Rijk

structureel

5.316

8.263

8.463

7.660

7.591

7.491

7.491

Opdrachten

Rijk

structureel

3.719

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

Rijk

structureel

7.437

0

0

0

0

0

0

Artikel 11 Studiefinanciering

3.340

3.366

3.363

3.374

3.375

3.375

3.375

Inkomensoverdrachten

Rijk

structureel

3.340

3.366

3.363

3.374

3.375

3.375

3.375

Artikel 14 Cultuur

0

50

50

50

50

50

50

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Rijk

structureel

0

50

50

50

50

50

50

Artikel 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Bekostiging

Rijk

structureel

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Toelichting

Artikel 1 Primair onderwijs

Bekostiging

Het Rijk verstrekt aan de schoolbesturen in CN lumpsumbekostiging voor de personele kosten en materiële instandhouding. Het betreft de schoolbesturen op de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Bijdrage aan medeoverheden

Deze middelen worden ingezet voor het verder verbeteren van de kwaliteit van het gehele onderwijs in CN tot een naar Nederlandse maatstaven aanvaardbaar niveau. Een groot gedeelte van het budget is bestemd voor de verbetering van de onderwijshuisvesting. Middelen voor onderwijshuisvesting zijn incidenteel en lopen in 2025 af.

Artikel 3 Voortgezet Onderwijs

Bekostiging

Het Rijk verstrekt sinds 10 oktober 2010 lumpsumbekostiging aan de schoolbesturen in CN voor de personele kosten en materiële instandhouding. Het betreft de schoolbesturen op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneducatie

Bekostiging

Deze middelen zijn bedoeld voor het verzorgen van middelbaar beroepsonderwijs in CN. De onderwijsinstellingen in CN ontvangen hiervoor lumpsumbekostiging. Ook de Raad Onderwijs Arbeidsmarkt in CN wordt vanuit deze middelen bekostigd.

Artikel 11 Studiefinanciering

Inkomensoverdrachten

Deze middelen zijn bedoeld voor het toekennen van studiefinanciering in CN op grond van de Wet studiefinanciering BES. Deze wet regelt de studiefinanciering BES en de opstarttoelage en is van toepassing op studenten die voldoen aan de voorwaarden.

Artikel 14 Cultuur

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Deze middelen zijn structureel beschikbaar voor losse projecten in verband met het cultuur en erfgoed, zoals archiefbeheer en behoud op CN, voor de implementatie van archeologie wetgeving en beleid en voor cultuureducatie (muziek in de klas).

Artikel 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid

Bekostiging

Deze middelen worden structureel aangewend voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma op en over de Cariben. De middelen maken geoormerkt deel uit van de rijksbijdrage Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Deels worden deze middelen via Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) ingezet voor het instandhouden van het Caribean Netherlands Science Institute (CNSI) op Sint Eustatius. Het merendeel van het bedrag wordt via calls van NWO ingezet voor onderzoeksprojecten in het teken van de Cariben.

Tabel 44 Overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland in begrotingshoofdstuk Financiën en Nationale Schuld (IX) (bedragen x € 1.000)

Artikel/ instrument

Taak

Bijdrage

realisatie

ontwerpbegroting 2021

   

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal uitgaven

  

17.308

17.505

17.715

17.708

17.725

17.725

17.725

          

Artikel 1 Belastingen

  

13.879

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

Apparaatsuitgaven

Rijk

structureel

13.879

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

Artikel 2 Financiële markten

  

3.429

3.505

3.715

3.708

3.725

3.725

3.725

Garanties

Rijk

structureel

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

Rijk

structureel

2.429

2.505

2.715

2.708

2.725

2.725

2.725

Toelichting

Artikel 1 Belastingen

Betreft de kosten van uitvoering van fiscale wet- en regelgeving en douanetaken in CN.

Artikel 2 Financiële markten

Garanties

Als garantie voor een Depositogarantiestelsel (DGS) voor de BES-eilanden is bij eerste suppletoire wet 2017 een begrotingsreserve ingesteld. Jaarlijks wordt € 1 mln. toegevoegd aan de begrotingsreserve. Met het DGS BES wordt de financiële stabiliteit op de BES-eilanden geborgd.

Bijdrage aan ZBO's/ RWT's

De verantwoordelijkheid van de Minister van Financiën ten aanzien van de toezichttaken is dezelfde voor de BES-eilanden als voor Europees Nederland, omdat de verhouding tussen de minister en de toezichthouders dezelfde is. Het toezicht op de BES-eilanden is net als in Nederland op afstand geplaatst bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM); de Minister van Financiën is systeemverantwoordelijk. Voor het toezicht op de BES-eilanden ontvangt DNB jaarlijks een overheidsbijdrage en voor het gedragstoezicht op de financiële markten op de BES-eilanden ontvangt de AFM jaarlijks een overheidsbijdrage.

Begroting Defensie (X)

Tabel 45 Overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland in begrotingshoofdstuk Defensie (X) (bedragen x € 1.000)

Artikel/ instrument

Taak

Bijdrage

realisatie

ontwerpbegroting 2021

   

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal uitgaven

         
          

Artikel 2 Koninklijke Marine

  

Opdrachten, Personele en Materiële Uitgaven

Rijk

structureel

Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen.

Artikel 3 Koninklijke Landmacht

  

Opdrachten, Personele en Materiële Uitgaven

Rijk

structureel

Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen.

Artikel 5 Koninklijke Marechaussee

  

Opdrachten, Personele en Materiële Uitgaven

Rijk

structureel

Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen.

Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando

  

Opdrachten, Personele en Materiële Uitgaven

Rijk

structureel

Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen.

Toelichting

De taken die bij het Ministerie van Defensie zijn belegd, zijn Koninkrijkstaken. De hiervoor beschikbare middelen worden door Defensie zelf ingezet en zijn structureel van aard.

Begroting Infrastructuur en Waterstaat (XIII)

Tabel 46 Overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland in begrotingshoofdstuk Infrastructuur en Waterstaat (XII) (bedragen x € 1.000)

Artikel/ instrument

Taak

Bijdrage

realisatie

ontwerpbegroting 2021

   

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal uitgaven

  

72.545

72.649

26.623

15.683

8.536

11.505

9.841

          

Artikel 11 Integraal waterbeleid

0

1.297

0

0

0

0

0

Subsidies (regelingen)

eilandelijk

incidenteel

0

1.297

0

0

0

0

0

Artikel 13 Bodem en ondergrond

6.798

6.056

9.633

4.706

4.706

4.256

2.592

Subsidies (regelingen)

eilandelijk

structureel

6.341

5.961

9.538

4.611

4.611

4.161

2.497

Opdrachten

Rijk

incidenteel

217

95

95

95

95

95

95

Bijdrage aan medeoverheden

eilandelijk

incidenteel

240

0

0

0

0

0

0

Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid

15.285

28.000

1

1

1

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

eilandelijk

structureel

15.285

28.000

1

1

1

0

0

Artikel 17 Luchtvaart

12.824

17.128

6.885

5.986

464

464

464

Subsidies (regelingen)

Rijk

incidenteel

649

747

425

425

0

0

0

Opdrachten

Rijk

structureel

1.397

714

457

458

464

464

464

Bijdrage aan agentschappen

Rijk

incidenteel

4.422

6.609

6.003

5.103

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

eilandelijk

incidenteel

6.356

9.058

0

0

0

0

0

Artikel 18 Scheepvaart en havens

29.498

16.915

100

100

100

100

100

Opdrachten havens CN

eilandelijk

incidenteel

797

165

100

100

100

100

100

Bijdrage aan medeoverheden

eilandelijk

incidenteel

28.701

16.750

0

0

0

0

0

Artikel 21 Duurzaamheid

1.148

1.374

1.374

1.375

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

Rijk en eilandelijk

incidenteel

1.148

1.374

1.374

1.375

0

0

0

Artikel 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico's

347

451

0

0

0

0

0

Subsidies (regelingen)

eilandelijk

incidenteel

82

82

0

0

0

0

0

Opdrachten

Rijk en eilandelijk

incidenteel

165

281

0

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

Rijk en eilandelijk

incidenteel

100

88

0

0

0

0

0

Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

855

745

635

635

635

635

635

Bijdrage aan medeoverheden

Rijk

structureel

855

745

635

635

635

635

635

Artikel 24 Handhaving en toezicht

735

950

950

950

950

950

950

Bijdrage aan agentschappen

Rijk

structureel

735

950

950

950

950

950

950

Artikel 26 Bijdrage aan investeringsfondsen

5.000

930

6.945

1.830

1.580

5.000

5.000

Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

eilandelijk

structureel

5.000

930

6.945

1.830

1.580

5.000

5.000

Bijdrage aan Deltafonds

eilandelijk

incidenteel

215

0

0

0

0

0

0

Artikel 97 Algemeen departement

55

100

100

100

100

100

100

Opdrachten

Rijk

structureel

55

100

100

100

100

100

100

Toelichting

Artikel 11 Integraal waterbeleid

Subsidies (regelingen)

Betreft middelen voor coronamaatregelen in CN. In 2020 ontvangen de drinkwaterbedrijven op Sint Eustatius en Bonaire, respectievelijk WEB en STUCO gezamenlijk een subsidie van in totaal € 1,297 mln., bedoeld om voor alle gebruikers een aftrekpost op de rekening te verlenen ter hoogte van het vaste aansluittarief water. Deze maatregel geldt vanaf 1 mei aanstaande tot het eind van dit jaar. Voor het jaar 2020 betreft het een bedrag van maximaal € 1,297 mln. De drinkwaterbedrijven voeren de taak uit op de eilanden onder het bewind van het lokale eilandbestuur.

Artikel 13 Bodem en ondergrond

Subsidies (regelingen)

Het betreft een meerjarige bijdrage aan drinkwatervoorzieningen afvalwatervoorzieningen aan het Openbaar Lichaam Saba en aan het drinkwaterbedrijf STUCO op Sint Eustatius en aan het Water en EnergieBedrijf Bonaire ten behoeve van waterkwaliteit, waterhoeveelheid en betaalbaarheid. Het relatief geringe gebruikersaantal op de eilanden zorgt bij toerekening van de drink-afvalwaterkosten voor relatief hoge kosten per gebruiker. Het openbaar lichaam en de drink- en afvalwaterbedrijven voeren de taak uit.

Opdrachten

Betreft opdrachtverstrekking door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor beleidsonderzoeken drink- en afvalwater op Saba, Sint Eustatius en Bonaire. Opdrachtnemers waren: TNO Caribbean, SIRA Consulting BV, Berenschot BV en Vitens Evides International en KPMG. Betreft individule en tijdelijke beleidsonderzoeken en evaluatieopdrachten.

Bijdrage aan medeoverheden

Betreft een incidentele bijdrage in de financiering van herstelwerkzaamheden aan de watervoorziening op Saba na de door de orkaan Irma veroorzaakte schade. Bovendien is er een Watertruck gefinancierd die het water bij de gebruikers aflevert (Dit in verband met het ontbreken van een waterleidingnetwerk door de verharde ondergrond op Saba). Het openbaar lichaam voert de taak uit.

Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid

Bijdrage aan medeoverheden

Dit betreft een bijdrage voor onderhoud en verbetering aan wegen. Dit is een structurele taak en een wettelijke taak van de eilanden.

Artikel 17 Luchtvaart

Subsidies (regelingen)

Om een stijging in de tarieven voor het gebruik van luchtverkeersdienstverlening op en rond Bonaire International Airport te voorkomen, dekt IenW een deel van de kosten voor het leveren van de dienst door Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider (DC ANSP) via subsidiering. Zonder deze bijdrage zouden de tarieven dusdanig sterk stijgen dat een mogelijke verstoring van de markt zal optreden, met bijbehorend negatief effect op de lokale gemeenschap. Dit is incidenteel. het is verbonden aan een specifiek tekort bij DC ANSP gedurende een specifieke tariefperiode. Het betreft een rijkstaak. De nationale overheid is er voor verantwoordelijk dat er veilig kan worden gevlogen op en rond Bonaire. IenW heeft DC ANSP aangewezen als dienstverlener, en de Minister van IenW is verantwoordelijk voor het vaststellen van het tarief.

Opdrachten

Het betreft opdrachten voor de aanschaf van apparatuur en installaties ter bevordering van het veilig gebruik van de luchthavens en ter verbetering van de bedrijfsvoering. Tevens betreft het de financiering van diverse onderzoeken, opleidingen, workshops en de jaarlijks terugkerende kosten voor instandhouding van de luchtvaartpublicaties. Gelet op de systeemverantwoordelijkheid van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) betreft het een rijkstaak. Het gebeurt meerjarig en is daarom structureel.

Bijdrage aan agentschappen

Het betreft projecten die erop gericht zijn de veiligheid op de luchthavens CN te vergroten. Gelet op de systeemverantwoordelijkheid van de Minister van IenW betreft het een rijkstaak. De projecten beslaan meerdere jaren maar kennen wel een einddatum en worden daarom als incidenteel gezien.

Bijdrage aan medeoverheden

Het budget wordt via een bijzonder uitkering verstrekt aan het Openbaar Lichaam Sint Eustatius voor erosiebestrijding. Gelet op verstrekking aan het openbaar lichaam betreft het een eilandelijke taak met betrekking tot de erosiebestrijding. De bijdrage wordt eenmalig verstrekt en is daarmee incidenteel.

Artikel 18 Scheepvaart en havens

Opdrachten havens CN

Het opdrachtenbudget is bedoeld voor de verbetering van het Nautisch Beheer en de havenbedrijven in samenwerking met het Havenbedrijf Amsterdam.

Bijdrage aan medeoverheden

Dit betreft de laatste middelen voor wederopbouw van de Bovenwindse zeehavens na de orkanen van 2017, plus een extra bijdrage ten behoeve van de haven van Saba in verband met het scheiden van passagiers en vracht in de nieuw te bouwen haven. Daarnaast is het budget bedoeld voor het inrichten van een ferrydienst Sint Maarten - Saba - Sint Eustatius. Deze bedragen worden overgeheveld via een bijzondere uitkering.

Artikel 21 Duurzaamheid

Bijdrage aan medeoverheden

IenW draagt een systeemverantwoordelijkheid voor het milieubeheer op de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius, Saba). Een belangrijk onderdeel hiervan is het tot stand brengen van een duurzaam afvalbeheer conform de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES (Wet VROM BES). Om deze reden wordt door het Directoraat Generaal Milieu en Internationaal (DGMI) (financiële) ondersteuning geboden. In 2012 is door toenmalig Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM) financiële ondersteuning aan het bestuur van Bonaire toegezegd voor een bepaalde periode, vandaar incidentele financiering. Onder de systeemverantwoordelijkheid op rijksniveau is afvalbeheer een verantwoordelijkheid op eilandelijk/gemeentelijk niveau (zoals dat ook in Europees Nederland is). Openbaar Lichaam Bonaire is het bevoegd gezag voor wat betreft afvalbeheer op Bonaire.

Artikel 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico's

Subsidies (regelingen)

Subsidies in 2019 en 2020 worden incidenteel verstrekt voor de inhuur van personele capaciteit bij Openbaar Lichaam Bonaire ten behoeve van de implementatie van de Wet VROM BES.

Opdrachten

De bedragen in 2019 en 2020 zijn opgebouwd uit meerdere kleinere incidentele opdrachten die zowel toezien op rijkstaken als eilandelijke taken.

Bijdrage aan medeoverheden

De incidentele bijdrage in 2019 betreft de bouw van een vuurwerkopslag (Kruithuis) op verzoek van Openbaar Lichaam Bonaire. Het bedrag in 2020 is nog onbestemd.

Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Bijdrage aan medeoverheden

Dit betreft structurele dienstverlening ten behoeve van de bereikbaarheid (via lucht en water) en veiligheid van de BES-eilanden. Denk hierbij aan luchtvaart dienstverlening, orkaan waarschuwingen en Tsunami waarschuwingen.

Artikel 24 Handhaving en toezicht

Bijdrage aan agentschappen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verstrekt vergunningen en houdt toezicht op (inter)nationale wet- en regelgeving die van toepassing is op CN. Sinds 2010 maken de eilanden onderdeel uit van Nederland en vallen ze dus ook onder Nederlandse wet- en regelgeving. Het gaat in het bijzonder om internationaal vastgestelde regelgeving bij luchtvaart en scheepvaart. Het betreft een structurele taak die de inspecteurs uitvoeren.

Artikel 26 Bijdrage aan investeringsfondsen

Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

Uitgaven voor CN vanuit het Infrastructuurfonds en Deltafonds worden verantwoord op HXII en zijn terug te vinden in de verschillende beleidsartikelen van HXII.

Artikel 97 Algemeen departement

Opdrachten

Dit betreft uitgaven voor het departementaal crisis coördinatiecentrum.

Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Tabel 47 Overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland in begrotingshoofdstuk Economische Zaken en Klimaat (XIII) (bedragen x € 1.000)

Artikel/ instrument

Taak

Bijdrage

realisatie

ontwerpbegroting 2021

   

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal uitgaven

  

8.915

54.531

23.922

6.191

6.191

5.991

5.991

          

Artikel 1 Goed functionerende economie en markten

681

2.486

3.682

651

651

651

651

Subsidies (regelingen)

Rijk

incidenteel

0

1.804

3.000

0

0

0

0

Opdrachten

Rijk

incidenteel

30

31

31

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

Rijk

structureel

651

651

651

651

651

651

651

Artikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

1.443

27.261

7.396

1.396

1.396

1.196

1.196

Subsidies (regelingen)

Rijk (2020) eilandelijk

incidenteel (2020) structureel

467

26.100

6.100

100

100

100

100

Opdrachten

Rijk

structureel

976

1.161

1.296

1.296

1.296

1.096

1.096

Artikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

6.791

24.784

12.844

4.144

4.144

4.144

4.144

Subsidies (regelingen)

Rijk

structureel/ incidenteel

6.791

24.784

12.844

4.144

4.144

4.144

4144

Toelichting

Artikel 1 Goed functionerende economie en markten

Subsidies (regelingen)

Voor CN stelt EZK 25 dollar per aansluiting per maand beschikbaar om de kosten van een vaste internetverbinding te verlagen. Op die manier wordt een bijdrage geleverd aan de armoedeproblematiek en het feit dat een internetverbinding essentieel is voor het thuiswerken en thuisonderwijs.

Opdrachten

Dit betreft een incidentele opdracht aan Unkobon (Bonairiaanse Consumentenbond). De prijsvergelijker betreft een opdracht aan Unkobon die voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een maandelijkse vergelijking van supermarktprijzen uitvoert gedurende 2020 en 2021.

Bijdrage aan ZBO's/ RWT's

Dit betreft een structurele bijdrage aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor statistisch onderzoek op CN.

Artikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

Subsidies (regelingen)

Jaarlijks verstrekt het Rijk subsidies voor ca. € 0,1 mln. aan de Kamer van Koophandel (KvK) op CN. Incidenteel is in 2020 € 26,0 mln. aan subsidie toegevoegd voor de uitvoering van de coronamaatregelen Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) en Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) op CN. Voor 2021 is hiervoor € 6 mln. toegevoegd.

Opdrachten

Jaarlijks reserveert het Rijk minimaal € 1,0 mln. voor diverse opdrachten op CN. Deze uitgaven bestaan uit onder andere kosten voor aanvullend statistisch onderzoek door het CBS en personeelskosten voor de medewerkers op de lokale RCN unit op Bonaire.

Artikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

Subsidies (regelingen)

Het ministerie van EZK verleent sturcturele netbeheersubsidies aan de energiebedrijven op de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba om de netbeheertarieven op hetzelfde niveau te krijgen als in Eurpees Nederland. Daarnaast ontvangen de energiebedrijven in 2020 in het kader van de coronamaatregelen Incidenteel een additionele subsidie om de netbeheertarieven op de eilanden in 2020 naar 0 te verlagen.

Tabel 48 Overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland in begrotingshoofdstuk Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) (bedragen x € 1.000)

Artikel/ instrument

Taak

Bijdrage

realisatie

ontwerpbegroting 2021

   

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal uitgaven

  

3.555

1.223

3.864

3.764

464

464

464

          

Artikel 22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken1

3.555

1.223

3.864

3.764

464

464

464

Opdrachten

Rijk

structureel

2.572

1.223

3.864

3.764

464

464

464

Bijdrage aan medeoverheden

Rijk

incidenteel

983

0

0

0

0

0

0

1

Dit was voorheen artikel 12 Natuur en biodiversiteit.

Toelichting

Artikel 22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken

Opdrachten

CN is een internationale «biodiversity hotspot». Natuur en biodiversiteit staan ook hier onder druk. Het rapport De staat van instandhouding van de natuur, Caribisch Nederland 2017 (2018) beoordeelt de gezondheid van de eilandelijke ecosystemen als matig tot negatief. Bijzondere aandacht wordt hierbij gegeven aan de achteruitgang van de koraalriffen. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is op grond van de Wet grondslagen natuurbeheer en bescherming BES verantwoordelijk voor het (eenmaal per vijf jaar) voorbereiden en vaststellen van een natuurbeleidsplan voor de Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, waarin mede uitvoering wordt gegeven aan internationale verplichtingen. Het hierboven genoemde rapport is een belangrijke bouwsteen voor het opstellen van het Natuur- en milieubeleidsplan 2020–2030 (Kamerstukken II, 2019/20 33576, nr. 190), dat op zijn beurt – zonder tussenkomst en ondersteuning van provinciaal natuurbeleid – kaders en uitvoeringsdoelstellingen geeft aan de openbare lichamen. Het plan heeft een integraal karakter en bevat op verzoek van de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2014/2015 33576, nr. 47) een koraalherstelplan. Het plan is mede opgesteld door de ministeries van BZK en IenW, in nauwe samenwerking met het Openbaar lichaam van de eilanden. Hiervoor wordt in 2021 € 3,9 mln. gereserveerd.

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Tabel 49 Overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland in begrotingshoofdstuk Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) (bedragen x € 1.000)

Artikel/ instrument

Taak

Bijdrage

realisatie

ontwerpbegroting 2021

   

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal uitgaven

  

37.880

49.989

67.239

59.003

56.280

58.295

60.140

          

Artikel 1 Arbeidsmarkt

0

32.600

16.000

0

0

0

0

Subsidies (regelingen)

Rijk

incidenteel

0

32.600

16.000

0

0

0

0

Artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

3.035

5.886

6.298

6.468

6.629

6.777

6.862

Inkomensoverdrachten

Rijk

structureel

3.035

5.886

6.298

6.468

6.629

6.777

6.862

Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid

643

696

722

745

767

790

802

Inkomensoverdrachten

Rijk

structureel

643

696

722

745

767

790

802

Artikel 5 Werkloosheid

46

106

107

107

107

105

105

Inkomensoverdrachten

Rijk

structureel

46

106

107

107

107

105

105

Artikel 6 Ziekte en Zwangerschap

3.099

3.303

3.406

3.497

3.585

3.681

3.723

Inkomensoverdrachten

Rijk

structureel

3.099

3.303

3.406

3.497

3.585

3.681

3.723

Artikel 7 Kinderopvang

67

2.413

18.427

9.327

5.327

5.327

5.327

Subsidies (regelingen)

eilandelijk

structureel

0

200

200

200

200

200

200

Opdrachten

eilandelijk

structureel

67

2.213

18.227

9.127

5.127

5.127

5.127

Bijdragen mede-overheden

eilandelijk

incidenteel

0

7.914

0

0

0

0

0

Artikel 8 Oudedagsvoorziening

21.706

23.728

25.094

26.579

28.121

29.766

31.419

Inkomensoverdrachten

Rijk

structureel

21.706

23.728

25.094

26.579

28.121

29.766

31.419

Artikel 9 Nabestaanden

1.194

1.332

1.370

1.404

1.435

1.470

1.486

Inkomensoverdrachten

Rijk

structureel

1.194

1.332

1.370

1.404

1.435

1.470

1.486

Artikel 10 Tegemoetkoming ouders

3.239

4.271

4.373

4.441

4.522

4.575

4.612

Inkomensoverdrachten

Rijk

structureel

3.239

4.271

4.373

4.441

4.522

4.575

4.612

Artikel 98 Algemeen

4.851

8.254

7.442

6.435

5.787

5.804

5.804

Bekostiging

Rijk

structureel

4.851

8.254

7.442

6.435

5.787

5.804

5.804

Toelichting

Artikel 1 Arbeidsmarkt

Subsidies (regelingen)

Dit betreft een rijkstaak: incidentele subsidieregeling compensatie loonkosten in verband met de Covid-19 crisis.

Artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

Inkomensoverdrachten

Dit betreft een structurele rijkstaak: inkomensregeling Onderstand.

Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid

Inkomensoverdrachten

Dit betreft een structurele rijkstaak: inkomensregeling Ongevallenverzekering.

Artikel 5 Werkloosheid

Inkomensoverdrachten

Dit betreft een structurele rijkstaak: inkomensregeling, eenmalige uitkering op basis van de Cessantiawet BES.

Artikel 6 Ziekte en Zwangerschap

Inkomensoverdrachten

Dit betreft een structurele rijkstaak: inkomensregeling Ziekteverzekering.

Artikel 7 Kinderopvang

Subsidies (regelingen)

Dit betreft een eilandelijke taak: structurele subsidieregeling bevorderen kwaliteit kinderopvang.

Opdrachten

Dit betreft een eilandelijke taak: structurele opdrachten ten behoeve van kinderopvang.

Bijdragen aan mede-overheden

Dit betreft een eilandelijke taak: kinderopvang.

Artikel 8 Oudedagsvoorziening

Inkomensoverdrachten

Dit betreft een structurele rijkstaak: Inkomensregeling algemene oudedagsvoorziening.

Artikel 9 Nabestaanden

Inkomensoverdrachten

Dit betreft een structurele rijkstaak: Inkomensregeling algemene weduwen- en wezenverzekering.

Artikel 10 Tegemoetkoming ouders

Inkomensoverdrachten

Dit betreft een structurele rijkstaak: algemene kinderbijslagvoorziening.

Artikel 98 Algemeen

Bekostiging

Dit betreft een structurele rijkstaak: kosten voor de unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), die ondergebracht is bij de Rijksdienst Caribisch Nederland, die namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de regelingen op Caribisch Nederland uitvoert.

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

Tabel 50 Overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland in begrotingshoofdstuk Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) (bedragen x € 1.000)

Artikel/ instrument

Taak

Bijdrage

realisatie

ontwerpbegroting 2021

   

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal uitgaven

  

139.128

177.888

150.092

154.315

158.062

162.903

166.334

          

Artikel 1 Volksgezondheid

  

1.979

300

300

300

300

300

300

Bijdrage aan agentschappen

Rijk

structureel

1.060

300

300

300

300

300

300

Bijdrage aan medeoverheden

eilandelijk

incidenteel

919

0

0

0

0

0

0

Artikel 4 Zorgbreed beleid

  

127.960

168.934

141.127

145.392

149.121

153.644

157.075

Subsidies (regelingen)

Rijk

structureel

0

3.142

2.224

2.223

2.223

2.223

2.223

Bekostiging

Rijk

structureel

127.960

164.245

137.418

141.684

145.413

149.936

153.367

Bijdrage medeoverheden

eilandelijk

structureel

0

1.547

1.485

1.485

1.485

1.485

1.485

          

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

  

9.189

8.654

8.665

8.623

8.641

8.959

8.959

Personeel/ materieel

Rijk

structureel

9.189

8.654

8.665

8.623

8.641

8.959

8.959

Toelichting

Artikel 1 Volksgezondheid

Bijdrage aan agentschappen

Dit betreft de inzet voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met onder andere het rijksvaccinatieprogramma, ondersteuning bij de muggenbestrijding, etcetera. Dit is een structurele bijdrage.

Bijdrage aan medeoverheden

Dit betreft de Tweede tijdelijke regeling publieke gezondheidszorg Caribisch Nederland. Deze regeling loopt tot en met 2022, maar staat wel structureel op de begroting. Afhankelijk van hoe de openbare lichamen in staat zijn deze taken op de publieke gezondheid zelfstandig uit te voeren wordt bepaald of het (structurele) budget wordt toegevoegd aan het BES-fonds (vrije uitkering).

Artikel 4 Zorgbreed beleid

Subsidies (regelingen)

Een aantal jeugdorganisaties en activiteiten voor de jeugd worden gesubsidieerd vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De budgetten staan structureel op de begroting.

Bekostiging

Dit betreft de bekostiging van de zorg en jeugdzorg. Dit is een rijkstaak en daarvoor is structureel geld gereserveerd.

Bijdrage aan medeoverheden

Dit betreft de Tweede tijdelijke regeling publieke gezondheidszorg Caribisch Nederland. Deze regeling loopt tot en met 2022, maar het budget staat wel structureel op de begroting van VWS. (De middelen zijn vanaf 2020 overboekt van de directie Publieke Gezondheid naar de programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) en daarmee van begrotingsartikel 1 naar begrotingsartikel 4).

Dit betreft ook andere bijzondere uitkeringen aan de openbare lichamen voor onder andere het Caribisch Sport- en Preventieakkoord. De uitkering wordt verstrekt op basis van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Deze middelen staan structureel op de begroting van VWS. Jaarlijks worden afspraken gemaakt over de daadwerkelijke hoogte en besteding van de bijzondere uitkering.

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Personeel/ materieel

Dit betreft de apparaatsuitgaven van de uitvoeringsorganisaties op Caribisch Nederland, te weten het Zorgverzekeringskantoor BES en de Jeugdzorg en Gezinsvoogdij Caribisch Nederland. Ook de personele uitgaven van de programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) in Den Haag zijn onderdeel van dit budget.

Licence