Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Verdiepingsbijlage Koninkrijksrelaties

Artikel 1. Versterken rechtsstaat

Uitgaven

Tabel 18 Uitgaven beleidsartikel 1. Versterken rechtsstaat (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

13.643

13.462

10.917

10.917

28.162

       

Mutatie Nota van Wijziging 2020

Mutatie amendement 2020

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

‒ 1.309

0

0

0

0

Extrapolatie

28.162

       

Nieuwe mutaties

341

494

12.228

12.228

12.590

12.590

Waarvan:

      

1) Recherche Samenwerkingsteam (RST)

0

0

12.000

12.000

12.000

12.000

       

Stand ontwerpbegroting 2021

12.675

13.956

23.145

23.145

40.752

40.752

Toelichting

1) Recherche Samenwerkingsteam (RST)

Nu de aanpak voor de bestrijding van ondermijning effectief is gebleken, wordt de projectmatige aanpak gewijzigd naar een structurele versterking van het Recherche Samenwerkingsteam (RST), de openbaar ministeries en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De wijziging van een projectmatige inzet naar een structurele versterking zorgt middels een brede en integrale aanpak voor een duurzame bestrijding van ondermijning.

Ontvangsten

Tabel 19 Ontvangsten beleidsartikel 1. Versterken rechtsstaat (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

0

0

0

0

0

       

Mutatie Nota van Wijziging 2020

Mutatie amendement 2020

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

0

0

0

0

0

Extrapolatie

0

       

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

0

Artikel 4. Bevorderen sociaaleconomische structuur

Uitgaven

Tabel 20 Uitgaven beleidsartikel 4. Bevorderen sociaaleconomische structuur (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

15.838

15.042

14.926

14.926

14.309

       

Mutatie Nota van Wijziging 2020

Mutatie amendement 2020

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

733

33

33

33

0

Mutatie 2e en 4e ISB 2020

45.116

0

0

0

0

Extrapolatie

14.309

       

Nieuwe mutaties

‒ 4.474

1.884

‒ 1.104

‒ 1.104

‒ 1.104

‒ 1.104

Waarvan:

      

1) Wisselkoers toeslagen pensioenen

‒ 390

‒ 3.059

0

0

0

0

2) Kasschuif subsidie Rode Kruis

‒ 1.600

1.600

0

0

0

0

3) Kasschuif vreemdelingenbewaring

‒ 1.741

1.741

0

0

0

0

4) Middelen Integrale aanpak Caribisch Nederland

‒ 1.220

‒ 1.220

‒ 1.104

‒ 1.104

‒ 1.104

‒ 1.104

5) Regio Envelop Caribisch Nederland

1.000

2.500

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2021

57.213

16.959

13.855

13.855

13.205

13.205

Toelichting

1) Wisselkoers toeslagen pensioenen

De wisselkoersmeevaller op de toeslagen pensioenen wordt toegevoegd aan de wisselkoersreserve op artikel 7.

2) Kasschuif subsidie Rode Kruis

Dit betreft een kasschuif. De subsidie (€ 16,0 mln.) aan het Rode Kruis ten behoeve van de Noodpakketten op Aruba, Curaçao en Sint Maarten wordt voor 90% in 2020 als voorschot uitbetaald. De resterende 10% wordt in 2021 uitbetaald bij vaststelling van de subsidie.

3) Kasschuif vreemdelingenbewaring

Curaçao en Aruba zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten in het kader van de vreemdelingenbewaring. Op basis van een advies van de Dienst Justitiele Inrichting (DJI) aan Curaçao zijn bestaande bouwplannen voor de vreemdelingenbewaring bij het Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou (SDKK) eind 2019 verder uitgewerkt en aangepast. Het nieuwe programma van eisen is in januari 2020 opgesteld door Curaçao. Dit heeft tot een aangepaste planning geleid, waardoor het overgrote gedeelte van de uitgaven in 2021 zal plaatsvinden. Wegens lock down maatregelen op Curaçao en Aruba hebben een aantal van de werkzaamheden tussen maart en mei 2020 stil gelegen. Nederland heeft afspraken gemaakt met Curaçao en Aruba over de besteding van middelen. Een kasschuif blijft het voor Nederland mogelijk maken erop toe te zien dat Curaçao en Aruba ook in 2021 de gemaakte afspraken nakomen.

4) Middelen Integrale aanpak Caribisch Nederland

Het tijdelijk besluit integrale projecten BES is geëindigd op 31 december 2019. De Ministeries van BZK, SZW en VWS hebben met elkaar afgesproken dat dit besluit niet wordt verlengd, op voorwaarde dat de middelen worden ingezet om lopende trajecten duurzaam te borgen. De structurele middelen die op de begroting van Koninkrijksrelaties stonden worden teruggeboekt naar SZW en VWS.

5) Regio Envelop Caribisch Nederland

Begin 2020 heeft het kabinet in de tweede tranche totaal € 20,0 mln. uit de Regio Envelop beschikbaar gesteld voor Caribisch Nederland (Kamerstukken II 2019/20, 29697, nr. 82). Het betreft hier middelen voor het project Versterking Governance.

Ontvangsten

Tabel 21 Ontvangsten beleidsartikel 4. Bevorderen sociaaleconomische structuur (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

0

0

0

0

0

       

Mutatie Nota van Wijziging 2020

Mutatie amendement 2020

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

0

0

0

0

0

Extrapolatie

0

       

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

0

Artikel 5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Uitgaven

Tabel 22 Uitgaven beleidsartikel 5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

28.516

28.516

28.517

28.516

28.517

       

Mutatie Nota van Wijziging 2020

Mutatie amendement 2020

Mutatie 1e ISB 2020

135.000

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

0

0

0

0

0

Mutatie 2e en 3e ISB 2020

219.850

0

0

0

0

Extrapolatie

28.517

       

Nieuwe mutaties

1

1

0

1

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2021

383.367

28.517

28.517

28.517

28.517

28.517

Ontvangsten

Tabel 23 Ontvangsten beleidsartikel 5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

38.516

31.198

31.133

31.068

30.950

       

Mutatie Nota van Wijziging 2020

Mutatie amendement 2020

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

0

0

0

0

0

Extrapolatie

30.950

       

Nieuwe mutaties

1.108

6.698

0

0

0

0

Waarvan:

      

1) Wisselkoers leningen

1.108

6.698

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2021

39.624

37.896

31.133

31.068

30.950

30.950

Toelichting

1) Wisselkoers leningen

Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro zijn er meerontvangsten op de rente over de uitstaande leningen. Deze wisselkoersmeevaller wordt toegevoegd aan de wisselkoersreserve op artikel 7 van deze begroting.

Artikel 8. Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

Uitgaven

Tabel 24 Uitgaven beleidsartikel 8. Wederopbouw Bovenwindse Eilanden (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

0

0

0

0

0

       

Mutatie Nota van Wijziging 2020

Mutatie amendement 2020

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

25.429

0

0

0

0

Extrapolatie

0

       

Nieuwe mutaties

‒ 749

0

0

0

0

0

Waarvan:

      

1) Klif Oranje

‒ 749

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2021

24.680

0

0

0

0

0

Toelichting

1) Klif Oranje

Dit betreft een bijdrage aan het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) voor het toezicht op klif Oranje op basis van de vastgestelde verdeelsleutel.

Ontvangsten

Tabel 25 Ontvangsten beleidsartikel 8. Wederopbouw Bovenwindse Eilanden (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

0

0

0

0

0

       

Mutatie Nota van Wijziging 2020

Mutatie amendement 2020

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

0

0

0

0

0

Extrapolatie

0

       

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

0

Artikel 6. Apparaat

Uitgaven

Tabel 26 Uitgaven niet-beleidsartikel 6. Apparaat (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

23.722

21.518

21.092

21.092

21.092

       

Mutatie Nota van Wijziging 2020

Mutatie amendement 2020

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

571

571

571

571

253

Extrapolatie

21.345

       

Nieuwe mutaties

640

2.050

‒ 40

‒ 40

‒ 40

‒ 40

Waarvan:

      

1) Wisselkoers apparaat

480

2.090

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2021

24.933

24.139

21.623

21.623

21.305

21.305

Toelichting

1) Wisselkoers apparaat

Een budget van € 2,1 mln. wordt toegevoegd ter compensatie van de wisselkoersverschillen op eigen personeel en overig materieel. De wisselkoerstegenvaller wordt gecompenseerd uit de wisselkoersreserve op artikel 7 van deze begroting.

Ontvangsten

Tabel 27 Ontvangsten niet-beleidsartikel 6. Apparaat (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

0

0

0

0

0

       

Mutatie Nota van Wijziging 2020

Mutatie amendement 2020

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

0

0

0

0

0

Extrapolatie

0

       

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

0

Artikel 7. Nog onverdeeld

Uitgaven

Tabel 28 Uitgaven niet-beleidsartikel 7. Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

1.560

2.473

2.234

2.234

2.234

       

Mutatie Nota van Wijziging 2020

Mutatie amendement 2020

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

10.119

1.204

1.129

1.129

1.470

Extrapolatie

3.704

       

Nieuwe mutaties

‒ 8.375

‒ 1.302

‒ 228

‒ 229

‒ 590

‒ 590

Waarvan:

      

1) Wisselkoers BES-fonds

‒ 4.823

‒ 12.145

0

0

0

0

2) Wisselkoers Koninkrijksrelaties

734

7.127

0

0

0

0

3) Kasschuif wisselkoers

‒ 3.999

3.999

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2021

3.304

2.375

3.135

3.134

3.114

3.114

Toelichting

1) Wisselkoers BES-fonds

Een budget van € 4,8 mln. in 2020 en € 12,1 mln. in 2021 wordt overgeheveld naar de begroting van het BES-fonds ter compensatie van wisselkoersverschillen.

2) Wisselkoers Koninkrijksrelaties

Als gevolg van wisselkoersmeevallers op diverse artikelen van de begroting van Koninkrijksrelaties wordt er een budget van € 0,7 mln. in 2020 en € 7,1 mln. in 2021 toegevoegd aan de wisselkoersreserve.

3) Kasschuif wisselkoers

Om ook de wisselkoers voor de begroting van het BES-fonds in 2021 te kunnen compenseren, vindt een kasschuif van € 4,0 mln. plaats.

Ontvangsten

Tabel 29 Ontvangsten niet-beleidsartikel 7. Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

0

0

0

0

0

       

Mutatie Nota van Wijziging 2020

Mutatie amendement 2020

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

0

       

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

0

Licence