Base description which applies to whole site

2.4 Strategische Evaluatie Agenda

De meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen is vanaf dit jaar vervangen door de Strategische Evaluatie Agenda (SEA) zoals aangekondigd in de derde voortgangsrapportage van de Operatie Inzicht in Kwaliteit.10 Hiermee wordt de focus van het ex-post evalueren en verantwoorden van begrotingsartikelen middels de beleidsdoorlichtingen verbreed naar een onderbouwde en strategische programmering van onderzoek en evaluatie gedurende de gehele beleidscyclus. De programmering van deze activiteiten volgt voor het overgrote deel de beleidsprioriteiten uit de beleidsagenda bij deze begroting. Voor de onderzoeken en evaluaties voor 2020 en 2021 worden nu concrete activiteiten in gang gezet, de planning voor de jaren vanaf 2022 en verder is nog in ontwikkeling en kan nog wijzigen door externe ontwikkelingen of hernieuwde prioriteiten.11

Deze SEA biedt de mogelijkheid om niet alleen maar per begrotingsartikel periodiek een evaluatie uit te voeren, maar dit breder te doen voor een beleidsthema en te bezien wanneer dit strategisch handig is. Zo kan door de SEA inzichtelijk worden gemaakt waar de kennisbehoefte zit, wanneer welk evaluatiemateriaal verzameld moet worden en de planning zo te kiezen wanneer het beleidsmatig ook een doel dient, bijvoorbeeld op het moment dat besluitvorming over verlenging van het betreffende beleid plaatsvindt. Naast een duidelijkere programmering van onderzoek en evaluatie is het dan ook belangrijk om evaluatie niet als iets volledigs losstaand van de beleidsontwikkeling te organiseren. Evaluatie is idealiter een manier van denken die voortdurend wordt toegepast.

Deze SEA bevat ook speciale aandacht voor de toepassing van gedragsinzichten. Bijna alle beleidsinstrumenten zijn immers bedoeld om actoren andere keuzes te laten maken. Dat kunnen keuzes zijn van burgers, maar ook van ondernemingen, gemeentes, toezichthouders of departementen. In voorbereiding op evaluaties wordt daarom nagegaan welke ‘gedragsdoelen’ de beleidsinstrumenten hebben en tijdens de evaluatie wordt geprobeerd vast te stellen in hoeverre deze zijn bereikt. De onderzoeken en evaluaties waar gedragsinzichten een prominente plek innemen zijn hieronder aangeduid met een*. Ook bevat deze agenda verwijzingen naar de interdepartementale evaluatieagenda voor het klimaatbeleid, welke landt in de SEA van EZK. De onderzoeken en evaluaties van Financiën die in het kader van het Klimaatakkoord zijn opgenomen in deze SEA en tevens zichtbaar zijn in de interdepartementale evaluatieagenda voor het klimaatbeleid zijn aangeduid met §.

De tabellen hieronder bevatten per beleidsprioriteit de geplande onderzoeken en evaluaties. De toelichting hierop is uitgewerkt in bijlage 4 van deze begroting.

Tabel 8 Thema 1: Nederland financieel gezond: stabiliseren en groeien na economische schok COVID-19 crisis

Titel/ onderwerp

Looptijd

Soort onderzoek

Begrotingsartikel(en)

Beleidscyclus beleid tegen witwassen en terrorismefinanciering

Doorlopend

Monitoring

2

Beleidsdoorlichting Deelnemingen

2020

Beleidsdoorlichting

3

Evaluatie Kifid

2020

Beleidsevaluatie

2

Advies Studiegroep Begrotingsruimte (incl. beleidsdoorlichting begrotingsbeleid)

2020

Ex-durante onderzoek + beleidsdoorlichting

NVT

Beleidsdoorlichting BTW-compensatiefonds

2020 ‒ 2021

Beleidsdoorlichting

6

IBO regeling agentschappen*

2020 ‒ 2021

IBO

NVT

Evaluatie van Wet transparant toezicht financiële markten

2020 ‒ 2022

Beleidsevaluatie

2

Evaluatie bankenbelasting*

2021

Beleidsevaluatie

1

ZBO-evaluatie AFM en DNB

2021

Monitoring

2

Evaluatie implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten

2021

Beleidsevaluatie

2

Evaluatie afwikkelingsproces rentederivaten

2021

Beleidsevaluatie

2

Evaluatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

2021

Beleidsevaluatie

2

Evaluatie doeltreffendheid en effecten art. 4:24a Wft

2021 ‒ 2022

Beleidsevaluatie

2

Evaluatie Wet verwijzingsportaal bankgegevens

2022

Beleidsevaluatie

2

Evaluatie Wet Beloningsbeleid

2023

Beleidsevaluatie

2

Evaluatie Wet Toezicht Trustkantoren

2024

Beleidsevaluatie

2

Tabel 9 Thema 2: Nederland in Europa en de wereld

Titel/ onderwerp

Looptijd

Soort onderzoek

Begrotingsartikel(en)

Monitoring effecten aanpak belastingontwijking

Vanaf 2020 jaarlijks

Monitoring

1

Verkenning nieuwe groepsregeling in de Vennootschapsbelasting

2020

Ex-ante onderzoek

1

Nader onderzoek effecten (OESO-) voorstellen belasten digitale onderdelen economie

2020 ‒ 2021

Ex-ante onderzoek

1

Nader onderzoek belastingdruk multinationals: het beperken van de aftrekbaarheid van aandeelhouders/-hoofdkantoorkosten

2020 ‒ 2021

Ex-durante onderzoek

1

Nader onderzoek belastingdruk multinationals: structureel verlieslatende bedrijven en betaalde belasting

2020 ‒ 2021

Ex-durante onderzoek

1

Nader onderzoek belastingdruk multinationals: het belang van royalty’s

2021

Ex-durante onderzoek

1

Nader onderzoek belastingdruk multinationals: verschillen tussen fiscale en commerciële winstbepaling

2021

Ex-durante onderzoek

1

Evaluatie Brexit

2021

Beleidsevaluatie

NVT

Alternatieve invulling beleidsdoorlichting Internationale financiële betrekkingen

2021 ‒ 2025

Beleidsevaluatie

4

Onderzoek voor- en nadelen Europese harmonisatie btw-systeem door de jaren heen

2022

Ex-durante evaluatie

1

Beleidsdoorlichting Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

2022 ‒ 2023

Beleidsdoorlichting

5

Onderzoek belang verdragennetwerk

2023

Ex-durante onderzoek

1

Evaluatie innovatiebox*

2023

Beleidsevaluatie

1

Tabel 10 Thema 3: Verduurzaming en vergroening van de economie

Titel/ onderwerp

Looptijd

Soort onderzoek

Begrotingsartikel(en)

Evaluaties aandeelhouderschap staatsdeelnemingen

Doorlopend

Beleidsevaluatie

3

Monitoring stimulering elektrische auto’s ‘hand aan de kraan’ §

Vanaf 2020 jaarlijks

Monitoring

1

MKBA betalen naar gebruik (autobelastingen) §

2020

Ex-ante onderzoek

1

Aanvullend ex-ante onderzoek vliegbelasting vrachtsector*

2020

Ex-ante onderzoek

1

Studie invoering betalen naar gebruik (autobelastingen)* §

2020 ‒ 2021

Ex-ante onderzoek

1

Onderzoek nieuwe vormgeving afvalstoffenbelasting*

2021

Ex-ante onderzoek

1

Evaluatie fiscale regelingen autobelastingen*

2021

Beleidsevaluatie

1

Evaluatie fiscale regelingen Energiebelasting §

2021

Beleidsevaluatie

1

Ex-ante onderzoek carbon border adjustment mechanism*

2021

Ex-ante onderzoek

1

Onderzoek onbelaste reiskostenvergoeding

2021

Ex-durante evaluatie

1

Evaluatie reisaftrek OV*

2022

Beleidsevaluatie

1

Tussenevaluatie klimaatakkoord mobiliteit* §

2022

Ex-durante evaluatie

1

Evaluatie vliegbelasting vrachtsector*

2022

Beleidsevaluatie

1

Evaluatie EIA §

2023

Beleidsevaluatie

1

Evaluatie MIA en Vamil §

2023

Beleidsevaluatie

1

Eindevaluatie klimaatakkoord mobiliteit* §

2024

Beleidsevaluatie

1

Evaluatie CO2-heffing industrie §

2024

Ex-durante evaluatie

1

Evaluatie vliegbelasting*

2025

Beleidsevaluatie

1

Tabel 11 Thema 4: Vergroten menselijke maat in het toeslagenstelsel

Titel/ onderwerp

Looptijd

Soort onderzoek

Begrotingsartikel(en)

Routekaart nieuw stelsel toeslagen*

2020 ‒ 2021

Ex-ante onderzoek

1

Evaluatie verbeteringen uitvoering toeslagen

2022 ‒ 2023

Beleidsevaluatie

1

Tabel 12 Thema 5: Verbeteren processen Belastingdienst, Douane en Toeslagen: betrouwbaar, benaderbaar en behulpzaam

Titel/ onderwerp

Looptijd

Soort onderzoek

Begrotingsartikel(en)

Onderzoek naar fundamentele transformatie van de dienstverlening

2020

Beleidsevaluatie

1

Beleidsdoorlichting Dienstverlening*

2020

Beleidsdoorlichting

1

Beleidsdoorlichting Douane

2020

Beleidsdoorlichting

11

Evaluatie inningsproces

2022

Beleidsevaluatie

1

Beleidsdoorlichting Toezicht, opsporing en massale processen*

2022

Beleidsdoorlichting

1

Evaluatie verbeteringen dienstverlening

2023 ‒ 2024

Beleidsevaluatie

1

1

Sinds 2019 heeft Douane een eigen begrotingsartikel (artikel 9), de beleidsdoorlichting gaat over de periode 2012-2018.

Tabel 13 Overzicht coronamaatregelen

Titel/ onderwerp

Looptijd

Soort onderzoek

Begrotingsartikel(en)

Monitoring en evaluatie (fiscale) crisismaatregelen

Doorlopend

Monitoring/ beleidsevaluatie

1

Analyse maatregel handelskredieten

2020

Beleidsevaluatie

5

Tabel 14 Overige evaluaties/ onderzoek Financiën

Titel/ onderwerp

Looptijd

Soort onderzoek

Begrotingsartikel(en)

Evaluatie fiscale regelingen overdrachtsbelasting

2020 ‒ 2021

Beleidsevaluatie

1

Nader onderzoek vermogensstatistieken box 2

2020 ‒ 2021

Verdiepend onderzoek

1

Evaluatie Strategische Evaluatie Agenda

2020 ‒ 2021

Beleidsevaluatie

NVT

Evaluatie Pilot CW 3.1

2020 ‒ 2021

Beleidsevaluatie

NVT

Evaluatie eenmalige vrijstelling schenk- en erfbelasting t.b.v. de eigen woning*

2021

Beleidsevaluatie

1

Vpb vrijgestelde en fiscale beleggingsinstelling

2021

Ex-durante evaluatie

1

Onderzoek omvang digitale platformeconomie in Nederland

2021

Ex-ante onderzoek

1

Evaluatie fiscale regelingen bedrijfsopvolging

2021

Beleidsevaluatie

1

Evaluatie kleine ondernemersregeling btw

2021

Beleidsevaluatie

1

Evaluatie grenseffecten tabaksaccijnsverhogingen

2021

Beleidsevaluatie

1

Prikkels arbeidsparticipatie inkomstenbelasting/ evaluatie Arbeidskorting/ Inkomensafhankelijke Combinatiekorting

2022

Beleidsevaluatie

1

Evaluatie ondernemersregelingen

2022

Beleidsevaluatie

1

Evaluatie landbouwvrijstelling

2022

Beleidsevaluatie

1

10

Deze Strategische Evaluatie Agenda is een uitwerking van de versterking van het Rijksbrede evaluatiestelsel vanuit de Operatie Inzicht in Kwaliteit en is aangekondigd in de derde Voortgangsrapportage (kamerstukken II 2019/ 2020 31865 nr. 168). Alle departementen werken vanaf de begroting voor 2021 in principe met deze SEA.

11

Op basis van de tussentijdse evaluatie van de Strategische Evaluatie Agenda kunnen de Rijksbegrotingsvoorschriften, en daarmee de vorm van deze SEA bij de begroting van 2021, gewijzigd worden.

Licence