Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 3: Overzicht Hoogwaterbeschermingsprogramma

Tabel 37 Hoogwaterbeschermingsprogramma

Oorspronkelijke financiering

Bijdragen

 

Totaal

t/m 2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026-2034

Waterschappen

Totaal

251

251

0

0

0

0

0

0

0

Spoedwet

HWBP-2

239

239

0

0

0

0

0

0

0

HWBP

4

4

0

0

0

0

0

0

0

Overige bijdrage

HWBP-2

8

8

0

0

0

0

0

0

0

Rijk

Totaal

1.015

851

39

39

86

0

0

0

0

Oorspronkelijke financiering

HWBP-2

967

847

39

39

41

0

0

0

0

HWBP

49

4

0

0

45

0

0

0

0

Totaal bijdragen oorspronkelijke financiering

1.267

1.102

39

39

86

0

0

0

0

           

Bestuursakkoord Water

Bijdragen

 

Totaal

t/m 2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026-2034

Waterschappen

Totaal (50%)

4.065

1.094

207

198

194

198

198

198

1.779

 

HWBP-2

799

742

57

0

0

0

0

0

0

 

HWBP

2.642

289

118

161

154

153

148

143

1.477

 

Projectgebonden aandeel (10%)

623

62

29

37

43

45

50

55

302

Rijk

Totaal (50%)

4.065

823

136

243

281

214

239

300

1.828

 

HWBP-2

696

395

44

51

29

89

0

10

78

 

HWBP

3.369

428

92

192

252

125

239

291

1.750

Rijksbijdrage Rijkskeringen HWBP

 

640

11

6

9

25

24

29

46

489

Totaal bijdragen Bestuursakkoord Water

 

8.769

1.928

346

450

504

436

466

544

4.096

           

Totaal bijdragen

 

10.036

3.030

385

489

590

436

466

544

4.096

           

Gezamenlijke uitgaven Rijk en Waterschappen

Uitgaven

 

Totaal

t/m 2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026-2034

HWBP-2

Totaal

2.452

2.020

128

89

68

89

0

0

58

 

Waterschapsprojecten

2.452

2.020

128

89

68

89

0

0

58

HWBP

Totaal (100%)

6.602

779

277

385

479

461

513

565

3.142

 

Waterschapsprojecten

5.607

562

229

332

417

403

450

496

2.718

 

Programmabureau

78

31

4

3

3

3

3

3

27

 

Innovatie

273

118

13

10

10

10

10

10

91

 

HWBP: opleidingen nieuwe normering/waterveligheid

21

6

5

3

2

1

1

1

4

 

Projectgebonden aandeel (10%)

623

62

25

37

46

45

50

55

302

Totaal gezamenlijke uitgaven Rijk en Waterschappen

9.054

2.799

404

475

548

550

514

565

3.200

   

717

251

349

433

417

463

510

 

Uitgaven Rijk

Uitgaven

 

Totaal

t/m 2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026-2034

HWBP-2

Totaal

258

212

13

1

1

1

0

10

20

 

Rijksprojecten

189

157

9

0

0

0

0

10

13

 

Interne kosten

24

21

3

0

0

0

0

0

0

 

Programmabureau

46

34

2

1

1

1

0

0

7

HWBP

Totaal

724

19

10

14

30

29

34

51

535

 

Rijksprojecten

640

11

6

9

25

24

29

46

489

 

Interne kosten

84

8

5

5

5

5

5

5

46

Totaal uitgaven Rijk

 

982

231

23

15

31

30

34

61

556

   

0

       

Totaal uitgaven

 

10.036

3.030

428

490

579

580

548

626

3.755

Toelichting bij het extracomptabele overzicht voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Conform het wetsvoorstel doelmatigheid en bekostiging Hoogwaterbescherming wordt in de jaarlijkse begroting en verantwoording van het Deltafonds een extra-comptabel overzicht opgenomen waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe de bijdragen van het Rijk en waterschappen zich verhouden tot de uitgaven van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Voor een nadere toelichting op de bekostigingssystematiek van het Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt verwezen naar de memorie van toelichting van het voornoemde wetsvoorstel. Het extracomptabele overzicht is als volgt opgebouwd:

De ontvangsten en bijdragen van de waterschappen respectievelijk het Rijk.

1. De bijdrage van de waterschappen bestaat uit de volgende drie elementen.

 • De jaarlijkse bijdragen van de waterschappen in de periode 2011–2013 aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma die voortvloeien uit de Spoedwet.

 • De bijdragen die voortvloeien uit het Bestuursakkoord Water: totaal € 131 miljoen in 2014 en jaarlijks € 181 miljoen vanaf 2015. Vanaf 2016 worden deze bedragen geïndexeerd op basis van de IBOI, zoals gehanteerd door het Ministerie van Financiën. De bijdragen van de waterschappen bestaan uit een projectgebonden aandeel voor het HWBP dat door de betreffende beheerder direct wordt betaald en een solidariteitsdeel dat via het Deltafonds wordt verevend. Het projectgebonden aandeel bedraagt 10% van de (bruto) begrote uitgaven voor waterschapsprojecten binnen het HWBP.

 • Incidentele ontvangsten bijvoorbeeld in het kader van de eindafrekening van projecten.

2. De bijdrage van het Rijk bestaat uit de volgende drie elementen:

 • De bijdrage van het Rijk zoals vastgelegd in de bijlage van het Bestuursakkoord Water (nadere toelichting op het onderdeel «Financiering van een beheersbaar programma voor de waterkeringen» van het Bestuursakkoord Water), uitgaande van het toen beschikbare budget binnen de Rijksbegroting voor het Hoogwaterschermingsprogramma.

 • De bijdragen die voortvloeien uit het Bestuursakkoord Water: € 131 miljoen in 2014 en € 181 miljoen vanaf 2015. Vanaf 2016 worden deze bedragen geïndexeerd op basis van de IBOI, zoals gehanteerd door het Ministerie van Financiën, geïndexeerd met terugwerkende kracht ten opzichte van het prijspeil 2011. Het jaarbedrag prijspeil 2020 bedraagt € 197 miljoen (inclusief project gebonden aandeel).

 • De bijdrage van het Rijk aan de maatregelen voor rijkskeringen.

De uitgaven voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

De uitgaven ten behoeve van hoogwaterbeschermingsmaatregelen bestaan uit:

 • Waterschapsprojecten: de subsidies (Lees: bij HWBP 100 respectievelijk 90% van de kosten van een sober en doelmatig ontwerp) voor versterkingen van primaire keringen in beheer van de waterschappen.

 • Rijksprojecten: de kosten van versterkingen van primaire keringen in beheer van het Rijk. Deze uitgaven komen voor wat betreft het HWBP volledig ten laste van het Rijk.

 • Programmabureau: de kosten van het programmabureau.

 • Het projectgebonden aandeel van 10%: wordt door de betreffende beheerder zelf direct betaald.

 • De interne kosten hebben betrekking op de kosten van de inzet van Rijkswaterstaat-medewerkers binnen de programmabureaus en maken voor de bekostigingssystematiek geen deel uit van de programmabudgetten. Deze kosten vallen onder de 50/50 verdeling en zijn daarom afzonderlijk weergegeven.

 • Innovatie: Betreft innovaties waaronder de projectoverstijgende verkenningen. Deze kosten vallen onder de 50/50 verdeling. De subsidie beschikking betreft hier 100% bijdrage.

De uitgaven die vallen onder a), c) en f) worden door Rijk en waterschappen voor ieder de helft bekostigd.

De kasschuiven die voortvloeien uit de verschillen tussen de geraamde en begrote uitgaven.

De ontvangsten van de waterschappen vormen een deel van de uitgaven voor het HWBP. Het andere deel wordt bekostigd door het Rijk. De uitgaven van het HWBP in de begroting wordt in een bepaald uitgaventempo geraamd. Deze kasplanning komt tot stand op basis van de planningen van de diverse projecten, ingediend door de waterschappen (en RWS). Indien de daadwerkelijke uitgaven afwijken van de geraamde uitgaven of planningen van projecten wijzigen worden de uitgavenbudgetten aangepast door middel van kasschuiven binnen de kaders van de IenW-begroting.

Licence