Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Verdiepingshoofdstuk

In het verdiepingshoofdstuk wordt informatie gegeven over de budgettaire aansluiting tussen de ontwerpbegroting 2020 en de ontwerpbegroting 2021. De mutaties t/m de eerste suppletoire begroting 2020 zijn eerder in de eerste suppletoire begroting 2020 toegelicht. Voor nieuwe mutaties waarbij opmerkelijke verschillen zijn opgetreden worden nadere toelichtingen opgenomen.

Tabel 19 Uitgaven beleidsartikel 1 Versterkte internationale rechtsorde (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

 

125 788

122 106

122 082

122 015

121 952

 

mutatie Nota van Wijziging 2020

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2020

 

0

0

0

0

0

 

mutatie 1e suppletoire begroting 2020

 

1 153

4 343

770

870

96

 

nieuwe mutaties

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2021

129 197

126 941

126 449

122 852

122 885

122 048

121 822

Toelichting:

Geen opmerkelijke nieuwe mutaties.

Tabel 20 Uitgaven beleidsartikel 2 Veiligheid en stabiliteit (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

 

283 826

285 893

284 517

285 384

284 397

 

mutatie Nota van Wijziging 2020

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2020

 

‒ 3 500

0

0

0

0

 

mutatie 1e suppletoire begroting 2020

 

‒ 8 989

‒ 1 705

‒ 2 720

‒ 3 638

‒ 3 639

 

nieuwe mutaties

 

‒ 5 900

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2021

247 238

265 437

284 188

281 797

281 746

280 758

285 875

Toelichting:

In de zomer van 2020 is besloten om vanuit generale middelen een pakket van EUR 150 miljoen beschikbaar te stellen om, langs de lijnen van het AIV advies 'Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19', in te zetten voor een effectieve, gepaste Nederlandse bijdrage aan de mondiale strijd tegen de impact van het coronavirus. Hiervan wordt een bedrag van EUR 11 miljoen aanvullend op de BZ-begroting opgenomen, waarvan EUR 4 miljoen op het artikelonderdeel «Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid» (art 2.1). Deze bijdrage is bedoeld voor medische interventies in NAVO-verband. De resterende middelen zijn opgenomen op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Hier staat een verlaging van het budget tegenover met EUR 9,9 miljoen vanwege de overheveling van budget naar het ministerie van Defensie voor de beveiliging van hoog-risico posten. Dit wordt uitgevoerd door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB).

Tabel 21 Ontvangsten beleidsartikel 2 Veiligheid en stabiliteit (bedragen x € 1000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

 

1 242

1 242

1 242

1 242

1 242

 

mutatie Nota van Wijziging 2020

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2020

 

0

0

0

0

0

 

mutatie 1e suppletoire begroting 2020

 

0

0

0

0

0

 

nieuwe mutaties

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2021

227

1 242

1 242

1 242

1 242

1 242

1 242

Toelichting:

Geen opmerkelijke nieuwe mutaties.

Tabel 22 Uitgaven beleidsartikel 3 Effectieve Europese samenwerking (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

 

9 069 744

9 601 794

9 862 830

10 147 413

10 437 151

 

mutatie Nota van Wijziging 2020

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2020

 

0

0

0

0

0

 

mutatie 1e suppletoire begroting 2020

 

114 571

‒ 12 499

‒ 13 199

‒ 13 199

‒ 13 199

 

nieuwe mutaties

 

‒ 409 967

464 240

38 983

‒ 240 890

‒ 171 234

 

Stand ontwerpbegroting 2021

9 307 566

8 774 348

10 053 535

9 888 614

9 893 324

10 252 718

10 537 596

Toelichting:

Het op 21 juli bereikte politieke akkoord over het volgende Meerjarig Financieel Kader (MFK, 2021-2027) inclusief herstelmaatregelen wordt met deze ontwerpbegroting budgettair verwerkt. De Nederlandse afdrachten aan de Europese Unie over de periode van het volgende MFK nemen gemiddeld niet meer toe dan reeds die met ontwerpbegroting 2020 was voorzien. Hierin was reeds rekening gehouden met economische groei en inflatie. De afdrachten komen in 2021 echter hoger uit dan voorzien in de Rijksbegroting 2020. Dit komt onder andere door «frontloading’’ van betalingen i.v.m. urgente EU-uitgaven in reactie op de COVID-19 crisis. In de daarop volgende jaren zijn de afdrachten juist lager dan voorzien. De afnemende trend in de EU-afdrachten t.o.v. de raming in de Rijksbegroting 2020 is het effect van een aantal onderliggende aanpassingen: Nederland heeft een grotere korting op de EU-afdrachten dan vorig jaar, de introductie van een nieuwe grondslag voor afdrachten op basis van niet gerecycled plastic leidt per saldo tot lagere EU-afdrachten en het Verenigd Koninkrijk betaalt uit hoofde van het Terugtrekkingsakkoord nog gedeeltelijk mee aan de EU-begroting. Ook als gevolg van de Voorjaarsraming nemen de EU-afdrachten per saldo af. De raming van de Europese afdrachten (BNI) voor 2020 is door verwerking van het surplus over 2019 en op basis van nacalculatie naar beneden bijgesteld.

Voor de Europese Vredesfaciliteit (EVF) is een artikelonderdeel toegevoegd en daarmee het budget verhoogd. De EVF is een nieuw instrument voor de financiering van de gemeenschappelijke kosten van EU-missies en operaties, EU-bijdragen aan vredesoperaties en militaire capaciteitsopbouw in derde landen. Het huidige Athena-mechanisme voor financiering van gemeenschappelijke kosten van missies en operaties en de African Peace Facility voor EU-steun aan vredesmissies in Afrika gaan op in de nieuwe faciliteit.

Tabel 23 Ontvangsten beleidsartikel 3 Effectieve Europese samenwerking (bedragen x € 1000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

 

693 824

703 667

715 616

732 085

746 722

 

mutatie Nota van Wijziging 2020

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2020

 

0

0

0

0

0

 

mutatie 1e suppletoire begroting 2020

 

0

0

0

0

0

 

nieuwe mutaties

 

‒ 57 060

113 552

117 942

118 139

120 501

 

Stand ontwerpbegroting 2021

679 510

636 764

817 219

833 558

850 224

867 223

884 564

Toelichting:

Onderdeel van het akkoord over het volgende MFK is een verhoging van de vergoeding voor het innen van de invoerrechten, de perceptiekostenvergoeding, van 20% naar 25%. Dit zorgt voor een opwaartse trend van de EU-ontvangsten t.o.v. de eerdere raming in de Rijksbegroting 2020. De mutatie voor 2020 betreft de uitbetaling van de nacalculatie over de Europese afdrachten voor 2019 en verder terug.

Tabel 24 Uitgaven beleidsartikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

 

54 198

49 271

49 171

49 171

49 671

 

mutatie Nota van Wijziging 2020

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2020

 

5 600

0

0

0

0

 

mutatie 1e suppletoire begroting 2020

 

26 088

4 539

3 589

3 589

3 614

 

nieuwe mutaties

 

3 529

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2021

63 223

89 415

53 810

52 760

52 760

53 285

53 179

Toelichting:

In de zomer van 2020 is besloten om vanuit generale middelen een pakket van EUR 150 miljoen beschikbaar te stellen om, langs de lijnen van het AIV advies 'Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19', in te zetten voor een effectieve, gepaste Nederlandse bijdrage aan de mondiale strijd tegen de impact van het coronavirus. Hiervan wordt een bedrag van EUR 8 miljoen, aanvullend op de BZ-begroting opgenomen, waarvan EUR 4 miljoen binnen het artikelonderdeel 'Uitdragen Nederlandse waarden en belangen (art 4.4)'. Dit bedrag is bedoeld voor bijdragen aan medische interventies in internationaal verband. De resterende middelen zijn opgenomen op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Tabel 25 Ontvangsten beleidsartikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

 

50 374

50 374

50 374

50 374

50 374

 

mutatie Nota van Wijziging 2020

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2020

 

500

0

0

0

0

 

mutatie 1e suppletoire begroting 2020

 

7 075

20 700

20 700

20 700

23 200

 

nieuwe mutaties

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2021

53 445

57 949

71 074

71 074

71 074

73 574

73 574

Toelichting:

Geen opmerkelijke nieuwe mutaties.

Tabel 26 Uitgaven niet- beleidsartikel 5 Geheim (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

 

0

0

0

0

0

 

mutatie Nota van Wijziging 2020

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2020

 

0

0

0

0

0

 

mutatie 1e suppletoire begroting 2020

 

0

0

0

0

0

 

nieuwe mutaties

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting:

Geen opmerkelijke nieuwe mutaties.

Tabel 27 Ontvangsten niet- beleidsartikel 5 Geheim (bedragen x € 1000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

 

0

0

0

0

0

 

mutatie Nota van Wijziging 2020

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2020

 

0

0

0

0

0

 

mutatie 1e suppletoire begroting 2020

 

0

0

0

0

0

 

nieuwe mutaties

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2021

3 003

0

0

0

0

0

0

Toelichting:

Geen opmerkelijke nieuwe mutaties.

Tabel 28 Uitgaven niet-beleidsartikel 6 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

 

3 027

20 871

51 686

88 154

120 346

 

mutatie Nota van Wijziging 2020

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2020

 

0

0

0

0

0

 

mutatie 1e suppletoire begroting 2020

 

1 973

‒ 11 808

‒ 25 094

‒ 28 075

‒ 27 208

 

nieuwe mutaties

 

‒ 1 400

‒ 4 808

‒ 4 636

‒ 4 514

‒ 2 511

 

Stand ontwerpbegroting 2021

0

3 600

4 255

21 956

55 565

90 627

116 701

Toelichting:

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft nieuwe macro-economische ramingen gepubliceerd. De prijs Bruto Binnenlands Product (pBBP) groeit minder dan eerst verwacht. Dit betekent dat het HGIS non-ODA-budget afneemt.

Tabel 29 Uitgaven niet-beleidsartikel 7 Apparaat (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

 

814 826

799 452

799 097

800 898

798 382

 

mutatie Nota van Wijziging 2020

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2020

 

5 000

0

0

0

0

 

mutatie 1e suppletoire begroting 2020

 

77 402

59 254

65 290

60 290

62 790

 

nieuwe mutaties

 

26 529

12 423

‒ 536

‒ 536

‒ 536

 

Stand ontwerpbegroting 2021

805 205

923 757

871 129

863 851

860 652

860 636

856 136

Toelichting:

Door verhoogde veiligheidsrisico's is het noodzakelijk om op korte termijn de beveiliging van een aantal ambassades te versterken. Dit vergt incidentele uitgaven, waarvan BZ het merendeel dekt binnen de eigen begroting. Dit deel is bij eerste suppletoire begroting 2020 verwerkt. Het Ministerie van Defensie draagt bij aan de uitgaven (EUR 15 miljoen in 2020) en een deel van de uitgaven wordt binnen de rijksbegroting gefinancierd (EUR 13 miljoen voor 2020 en 2021). Daarnaast een aantal kleinere overboekingen van en naar andere ministeries.

Tabel 30 Ontvangsten niet-beleidsartikel 7 Apparaat (bedragen x € 1000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

 

41 450

26 450

26 450

26 450

26 450

 

mutatie Nota van Wijziging 2020

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2020

 

0

0

0

0

0

 

mutatie 1e suppletoire begroting 2020

 

12 800

5 300

5 300

5 300

5 300

 

nieuwe mutaties

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2021

68 993

54 250

31 750

31 750

31 750

31 750

31 750

Toelichting:

Geen opmerkelijke nieuwe mutaties.

Licence