Base description which applies to whole site

7. Wetgevingsprogramma

Tabel 82 Wetgevingsprogramma

Titel en Kamerstuknummer

Huidige fase (incl. nummer)

Wijziging van o.a. de Beginselenwet (vervoer, medisch klachtrecht en technische wijzigingen) (33844)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wijziging van de Luchtvaartwet ivm de uitvoering van een aantal verordeningen inzake de beveiliging van de burgerluchtvaart (34501)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wijziging Politiewet en de Wet veiligheidsregio’s ivm de landelijke meldkamers (35065)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Kansspelen op afstand (33996)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wetsvoorstel uitvoering Rotterdam Rules (34991)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wetsvoorstel nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (32621)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wetsvoorstel implementatie EU richtlijn bevordering aandeelhoudersbetrokkenheid (35058)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Tijdelijke experimentenwet rechtspleging (35263)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wetsvoorstel straffen en beschermen (35122)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wijziging in titel 7.10 BW met betrekking tot het ontslagrecht, tijdelijke contracten en payrolling (35074)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Herziening beslag- en executierecht (35225)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wet verwijzingsportaal bankgegevens (35238)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wijziging Sv en Wets ter uitvoering Confiscatieverordening (35402)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Spoedreparatiewet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (35436)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wetsvoorstel continuïteit ondernemingen I (pre-pack) (HFW) (34218)

80.Eerste Kamer (plenaire) behandeling

Regeling meerdaadse samenloop (34126)

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Rijkswet Evaluatie Onderzoeksraad voor veiligheid (35106)

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (34491)

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring (34309)

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Wijziging Politiewet 2012 in verband met verruiming screening (35170)

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord (HFW) (35249)

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (34641)

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Wetsvoorstel strafbaarstelling verblijf in door terroristische organisatie gecontroleerd gebied (35125)

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Wijziging Awb en enkele andere wetten i.v.m. het nieuwe omgevingsrecht en het nieuwe nadeelcompensatierecht (35256)

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Wijziging Wjsg ivm het kunnen weigeren van een VOG op basis van politiegegevens (35355)

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Wetsvoorstel modernisering Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (35317)

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Verduidelijking art. 2:20 BW ter bestrijding van radicale antidemocratische organisaties (35366)

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Invoeringswet EOM (35429)

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Bedenktijd voor beursvennootschappen (35367)

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind (35428)

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Wetsvoorstel uitbreiding slachtofferrechten (35349)

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (35287)

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Wetsvoorstel tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen (35348)

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Wet Flexibilisering zaaksverdeling rechtspraak (35375)

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (35261)

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Wijziging BW, Fw e.a. i.v.m. bevoorrechting van vorderingen (22942)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wetsvoorstel aanpassing BW en WvK nieuwe Rijkswet nationaliteit zeeschepen (34836)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb (35477)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Herziening wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (dataretentie) (34537)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wetsvoorstel modernisering bewijsrecht (35498)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Goedkeuring opzegging Verdrag recht van toepassing op huwelijksvermogensregime (34798)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Opheffen verpandingsverbod (35482)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Herimplementatie kaderbesluit Europees aanhoudingsbevel (35535)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen (35439)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Kaderwet JenV-subsidies (35512)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Taakstrafverbod bij geweld tegen functionarissen met een publieke taak (35528)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Uitvoering Aanvullend Protocol RvE-Verdrag voorkoming terrorisme (35382)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Goedkeuring Aanvullend Protocol RvE-Verdrag voorkoming terrorisme (35381)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (35454)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Goedkeurings- en uitvoeringswet Protocol van Montreal 2014 (35390)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Novelle wetsvoorstel terugkeer en vreemdelingenbewaring (35501)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Spoedreparatiewetsvoorstel Wvggz / Wzd (35456)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wet vaststellingsprocedure staatloosheid

40.Raad van State

Rijkswet ivm vaststellingsprocedure staatloosheid

40.Raad van State

Innovatiewet Strafvordering

40.Raad van State

Transparantie geldstromen naar maatschappelijke organisaties

40.Raad van State

Wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met aanpassing van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

40.Raad van State

Wijziging loondoorbetaling bij ziekte

40.Raad van State

Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met enkele aanpassingen die volgen uit de evaluatie van deze wet

40.Raad van State

Wet regulering sekswerk

40.Raad van State

Wijziging Sr ivm strafverzwaring belediging

40.Raad van State

Goedkeuring en uitvoering van het Benelux-verdrag van 23 juli 2018 inzake politiesamenwerking

40.Raad van State

Wet kwaliteit incassodienstverlening

40.Raad van State

Strafrechtelijke aanpak ondermijning

40.Raad van State

Implementatiewet Richtlijn verkoop van goederen en Richtlijn levering van digitale inhoud

40.Raad van State

Implementatie Rl bestrijding fraude en vervalsing niet-contante betaalmiddelen

40.Raad van State

Wijziging Awb c.a. i.v.m. enkele wijzigingen in het belang van de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling bij de hoogste rechtscolleges

40.Raad van State

Wet gegevensuitwisseling derdenbeslag en verrekening

40.Raad van State

Implementatiewet Richtlijn online omroepdiensten

40.Raad van State

Wet uitvoering Bunkerolieverdrag voor de BES

40.Raad van State

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter bestendiging van de bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen en te verwerken

40.Raad van State

Wetsvoorstel moderniseren NV-recht en vergroten genderdiversiteit in de top van grote bedrijven

40.Raad van State

Wijziging van de Tijdelijke wet COVID-19 JenV ivm verlenging werking artikelen 33 en 34

40.Raad van State

Wegnemen notariskosten bij keuze algehele gemeenschap van goederen

30.Voorportaal, onderraad en ministerraad

Wijziging van de Wet Bibob in verband met informatiedeling tussen bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak en enige overige wijzigingen (2e tranche)

30.Voorportaal, onderraad en ministerraad

Wet deelgezag

30.Voorportaal, onderraad en ministerraad

Wet kind, draagmoeder en afstamming

30.Voorportaal, onderraad en ministerraad

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 - Veegwet Terugkeerrichtlijn

20.Consultatie en toetsing

Nieuw Wetboek van Strafvordering

20.Consultatie en toetsing

Wet bevordering mediation

20.Consultatie en toetsing

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de modernisering van de zedentitel

20.Consultatie en toetsing

Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren i.v.m. de aanpassing van het overeenstemmingsvereiste in artikel 51 Wrra

20.Consultatie en toetsing

Wijziging Wet dieren en WSr o.a. ivm de invoering van het dierenhoudverbod als zelfstandige maatregel

20.Consultatie en toetsing

Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen

20.Consultatie en toetsing

Wetsvoorstel harmonisatie rechtspositie jeugdigen in gesloten jeugdinstellingen

20.Consultatie en toetsing

Verbetering rechtspositie zzp’ers (werken als zelfstandige)

20.Consultatie en toetsing

Wet verbetering positie werknemer bij een overgang van onderneming in faillissement

20.Consultatie en toetsing

Reparatiewet forensische zorg

20.Consultatie en toetsing

Wetsvoorstel Aanscherping maatregelen rijden onder invloed

20.Consultatie en toetsing

Wijziging Gemeentewet i.v.m. introductie bevoegdheid burgemeester om een woning, lokaal of erf tijdelijk te sluiten na een beschieting of wapenvondst

20.Consultatie en toetsing

Wetsvoorstel uitbreiding benadelingsverbod klokkenluiders

20.Consultatie en toetsing

Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure

20.Consultatie en toetsing

Wijziging RWN ter uitvoering arrest Tjebbes

20.Consultatie en toetsing

Wet casusoverleggen en meldingen over radicalisering en terroristische activiteiten

20.Consultatie en toetsing

Voorstel tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte

20.Consultatie en toetsing

Verzamelwet gegevensbescherming

20.Consultatie en toetsing

Wet tot wijziging van de Wet ter Bescherming Koopvaardij

20.Consultatie en toetsing

Strafbaarstelling van het bezit van instructief materiaal over het seksueel misbruiken van kinderen

20.Consultatie en toetsing

Wijziging Opiumwet ivm nieuwe psychoactieve stoffen

20.Consultatie en toetsing

Reparatiewet Wvggz-Wzd

20.Consultatie en toetsing

Tweede tranche Forensische zorg (interne rechtspositie forensische patiënten)

10.Interne voorbereiding

Wetsvoorstel wijziging Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (wobka)

10.Interne voorbereiding

Wijziging Sr in verband met ISD bij illegalen

10.Interne voorbereiding

Wijziging WSv ivm verruiming toezeggingen aan getuigen

10.Interne voorbereiding

Instellingswet Inspectie Justitie en Veiligheid

10.Interne voorbereiding

Wettelijke regeling schietsport

10.Interne voorbereiding

Wet op de politiële en strafrechtelijke gegevensverwerking

10.Interne voorbereiding

Wet aanpassing benoemingswijze leden Raad voor de rechtspraak

10.Interne voorbereiding

Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de regulering van het bezit van zware luchtdrukwapens

10.Interne voorbereiding

Wet bevordering doelmatigheid van het faillissementsprocesrecht

10.Interne voorbereiding

Wet juridische infrastructuurbijdrage collectieve procedures

10.Interne voorbereiding

Toezicht op bewind over vermogen minderjarigen

10.Interne voorbereiding

Wetsvoorstel modernisering hoger beroep

10.Interne voorbereiding

Wijziging Gratiewet en penitentiaire wetgeving

10.Interne voorbereiding

Wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de opvang van vertrekplichtigen

10.Interne voorbereiding

Modernisering nationaliteitsrecht (regeringsvoorstel)

10.Interne voorbereiding

Wijziging van de Uitvoeringswet Verdrag biologische wapens in verband met de beveiliging van locaties waar zich hoog risico biologische agentia bevinden

10.Interne voorbereiding

Rijkswet herstel omissies cassatie in belastingzaken Caribische Koninkrijksdelen

10.Interne voorbereiding

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht ivm aanpak heling

10.Interne voorbereiding

Crisisomstandighedenwet

10.Interne voorbereiding

Wet aanpassing wettelijke basis verblijf in beroep (Gnandi)

10.Interne voorbereiding

Nationale uitvoeringswet EU verordeningen grenzen en veiligheid

10.Interne voorbereiding

Wijziging Algemene wet bestuursrecht en andere wetten (verkleining verschillen tussen bestuurlijke en strafrechtelijke boetes)

10.Interne voorbereiding

Uitvoeringswet preclearanceverdrag Nederland-VS

10.Interne voorbereiding

Wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en de Wet Basisregistratie personen (Wet Brp)

10.Interne voorbereiding

Wijziging Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustasius en Saba en Opiumwet BES i.v.m. invoering bevelsbevoegdheid, bestuurlijke boete overlast openbare ruimte en sluiting drugspanden

10.Interne voorbereiding

Uitvoeringswet herziene verordening precursoren explosieven

10.Interne voorbereiding

Goedkeuring Protocol tot wijziging van Conventie 108 (ETS nr. 223)

10.Interne voorbereiding

Wijziging Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

10.Interne voorbereiding

Wijziging van de Wet toelating en uitzetting BES in verband met de evaluatie 2018

10.Interne voorbereiding

Wijziging RWN ter voorkoming van rechtswege verval van 14, vierde lid

10.Interne voorbereiding

Implementatie ECRIS-richtlijn en –verordening (WJSG)

10.Interne voorbereiding

Wetsvoorstel vrijheidsbeneming jeugd

10.Interne voorbereiding

Wijziging van Sv en Sr i.v.m. evaluatie van de Wet OM-afdoening en invoeren van een rechterlijke toets voor hoge transacties en ontnemingsschikkingen

10.Interne voorbereiding

Wet vergemakkelijking besluitvorming plaatsing van laadpalen bij verenigingen van eigenaars

10.Interne voorbereiding

Wetsvoorstel implementatie Rl 2019/1023 preventieve herstructureringsstelsels, kwijtschelding van schulden en efficiëntere insolventie

10.Interne voorbereiding

Wijziging van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr)

10.Interne voorbereiding

Bestuursrechtelijke aanpak online kindermisbruik

10.Interne voorbereiding

Wijziging van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden en Wetboek van Strafvordering

10.Interne voorbereiding

Wetsvoorstel afschaffen tenuitvoerleggingstermijnen

10.Interne voorbereiding

Wet transparantie turboliquidatie

10.Interne voorbereiding

Wetsvoorstel implementatie EU richtlijn digitalisering van processen en instrumenten in het vennootschapsrecht

10.Interne voorbereiding

Wet anti-ondermijningsfonds

10.Interne voorbereiding

Wet verbetering toegang wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

10.Interne voorbereiding

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. de verhoging van het strafmaximum voor doodslag

10.Interne voorbereiding

Wet tot vernietiging inbeslaggenomen verboden voorwerpen in JI’s

10.Interne voorbereiding

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de invoering van de vijfde generatie mobiele telecommunicatie

10.Interne voorbereiding

Wijziging van enkele wetten op het terrein van Justitie en Veiligheid in verband met enkele aanpassingen van overwegend technische aard (Verzamelwet JenV)

10.Interne voorbereiding

Wijziging Wetboek van Strafrecht i.v.m. strafbaarstelling onttrekking aan vrijheidsbeneming en elektronisch toezicht

10.Interne voorbereiding

Uitvoeringswet Brussel II bis (herschikking)

10.Interne voorbereiding

Wet onverenigbaarheid rechterschap en lidmaatschap parlement en enige andere onderwerpen

10.Interne voorbereiding

Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II

10.Interne voorbereiding

Verzamelwet strafrecht BES

10.Interne voorbereiding

Rijksaanpassingswet nieuw Wetboek van Strafvordering

10.Interne voorbereiding

Wijziging AWGB en WvSr terminologie seksuele gerichtheid en genderidentiteit

10.Interne voorbereiding

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht ter invoering van de alcoholmeter

10.Interne voorbereiding

Wet inzake de wijziging van de Wet continuïteit ondernemingen I

10.Interne voorbereiding

Licence