Base description which applies to whole site

2.4 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven

Tabel 4 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven en bestemming (bedragen x € 1.000)

artikel

omschrijving

Juridisch verplicht (uitgaven)

Juridisch verplicht (%)

Niet Juridisch verplicht (bedrag)

Niet Juridisch verplicht (%)

Bestemming niet-juridisch verplichte uitgaven

Bedrag niet-juridisch verplichte uitgaven

31

Politie

6.364.229

100%

1.394

0%

Beheerskosten politieonderwijsraad

46

      

Ondersteuning overleg politievakorganisaties en overige onderwerpen mbt arbeidsvoorwaarden

105

      

Subsidies aan organisaties die een relatie met de politie hebben

300

      

Opdrachten aan organisaties die een relatie met de politie hebben

943

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.607.568

100%

35

0%

Opdrachten toegang tot het rechtsbestel

10

      

Opdrachten doelmatig rechtsbestel

25

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

461.434

98%

8.009

2%

Uitvoering van het programma verkeershandhaving (voor o.m. flitspalen en trajectcontroles).

5.243

      

Inzet ten behoeve van het afpakken van op criminele wijze verkregen vermogen

292

      

Aanpak ondermijning

1.300

      

Onderzoek en opdrachten in het kader van criminaliteitsbestreiding

993

      

Onderzoek uitvoering prostitutiebeleid

181

34

Straffen en Beschermen

2.784.554

100%

9.201

0%

Overige subsidies en opdrachten op het gebied van jeugdbeleid.

1.177

      

Initatieven op het gebied van slachtofferzorg.

1.495

      

Opdrachten en subsidies op het gebied van forensische zorg

926

      

Overige bijdrage medeoverheden, subsidies en opdrachten op het gebied van preventieve maatregelen.

1.965

      

Overige bijdrage medeoverheden, subsidies en opdrachten op het gebied van veiligheid.

1.032

      

Subsidies en opdrachten op het gebied van integriteit en kansspelen

1.242

      

Overige subsidies en opdrachten op het gebied van terugdringen recidive

1.000

      

Initiatieven op het gebied van toezicht en behandelen

364

36

Contraterrorismen en Nationaal Veiligheidsbeleid

259.228

95%

14.370

5%

bijdrage ihkv lokale aanpak jihadisme

6.100

      

bijdrage versterkingsgelden platform jep (vws)

600

      

toezegging partners versterking tegengeluid jihadisme

800

      

toezegging partners cybersecurity

500

      

Opdrachten Nationaal Crisis Centrum

2.000

      

toezegging partners online aanpak Contra Terrorisme

1.000

      

Opdrachten statelijke dreigingen

546

      

Opdrachten overige nationale veiligheid / ruimte Veiligheidsregio's

1.517

      

innovatieve ontwikkelingen

1.307

37

Migratie

1.392.833

99%

11.101

1%

Incidentele opdrachten tbv de versterking vreemdeliingenketen

1.631

      

subidie toekenningen mbt de OZV regeleing

1.500

      

Transportkosten vreemdelingen

2.000

      

Transportkosten vreemdelingen escort

2.500

      

Vreemdelingen gezondheidszorg keuring/begeleiding

600

      

Tolken

1.000

      

Overige kosten uitzetting vreemdelingen

1.000

      

Reis- en verblijfkosten buitenland medewerkers inzake opdracht vreemdelingenvertrek

870

Licence