Base description which applies to whole site

2.3 Belangrijkste beleidsmatige mutaties

De onderstaande tabellen bevatten de belangrijkste mutaties voor respectievelijk de uitgaven en ontvangsten sinds de ontwerpbegroting 2020. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen mutaties bij nota van wijziging, bij Voorjaarsnota 2020 en bij Miljoenennota 2021. De mutaties die groter zijn dan € 10 mln. worden toegelicht en, indien politiek relevant, worden ook kleinere mutaties toegelicht.

Tabel 2 Belangrijkste beleidsmatige uitgavenmutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1.000)
  

Beleidsartikel

2020

2021

2022

2023

2024

2025

 

Stand uitgaven ontwerpbegroting 2020

 

13.376.219

13.111.078

12.766.551

12.736.770

12.727.716

13.000.342

         
 

Nota van wijziging

       

1.

Bestrijding van mensenhandel en gedwongen prostitutie

31

2.000

6.000

8.000

10.000

10.000

10.000

2.

Zedenzaken

31

5.000

10.000

13.000

15.000

15.000

15.000

3.

Digitalisering strafrechtketen

33

45.100

0

0

0

0

0

         
 

Voorjaarsnota 2020/ eerste suppletoire begroting 2020

       

4.

Asiel

32, 37, 91

142.912

173.177

57.104

50.810

21.942

23.943

5.

Oda toerekening eerstejaars asielopvang

37

99.332

120.567

75.996

63.765

71.447

69.469

6.

Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)

32, 34 91

118.334

151.732

282.733

280.985

283.953

278.199

7.

Ondermijning

32

88.000

141.000

150.000

150.000

150.000

150.000

8.

Invulling Taakstelling

92

46.950

46.950

46.950

46.950

0

0

9.

Dwangsommen IND

37

38.900

0

0

0

0

0

10.

Rechtsbijstand

32

36.500

36.500

0

‒ 6.700

‒ 3.000

0

11.

Loonbijstelling 2020

alle

357.250

350.484

341.354

340.728

340.667

348.363

12.

Prijsbijstelling 2020

92

49.571

48.370

47.026

46.790

46.669

47.537

13.

Kasschuiven

31, 32, 33, 92

24.645

32.215

125.154

43.451

‒ 19.926

‒ 205.539

         
 

Overige mutaties voorjaarsnota

 

‒ 24.708

‒ 106.928

‒ 68.774

‒ 61.679

‒ 64.944

‒ 86.152

         
 

Miljoenennota 2021/ Ontwerpbegroting 2021

       

14.

RA middelen: tranche 2021 politie

31

0

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

15.

Law Delta Zeeland

32, 33, 34

500

1.000

1.500

2.000

2.000

37.855

16.

Kasschuif ondermijning en afpakken

33, 34

‒ 23.900

12.550

11.200

150

0

0

17.

Digitalisering werkprocessen strafrechtketen

33

0

45.100

46.000

0

0

0

18.

Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Teylingereind

34

23.000

0

0

0

0

0

19.

Grenzen en Veiligheid

37, 92

19.367

0

0

0

0

0

20.

Kasschuif IND

37

40.000

‒ 40.000

0

0

0

0

21.

Corona gerelateerde kosten

92

60.000

40.000

0

0

0

0

         
         
 

Overige mutaties miljoenennota

 

‒ 74.247

7.838

18.954

15.002

15.002

16.635

         
 

Stand ontwerpbegroting 2021

 

14.450.725

14.210.633

13.945.748

13.757.022

13.619.526

13.728.652

Toelichting

 • 1. Bestrijding van mensenhandel en gedwongen prostitutie.N.a.v. de motie van de leden Segers en Asscher (Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 300, nr. 25) wordt een oplopende investering van structureel € 10 mln. beschikbaar gesteld voor de versterking van de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) van de politie. Met de middelen uit de motie worden alle onderdelen van de AVIM versterkt ten behoeve van de aanpak van mensenhandel.

 • 2. ZedenzakenDe motie van de leden Klaver cs (Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 300, nr. 11) leidt tot structureel € 15 mln. oplopende investering voor extra capaciteit van de zedenpolitie, in (medisch) forensisch onderzoek en in opleiding tot zedenrechercheurs.

 • 3. Digitalisering strafrechtketenDe Regeerakkoordmiddelen voor digitalisering van werkprocessen in de strafrechtketen die gereserveerd waren op de Aanvullende Post zijn overgeheveld naar de JenV-begroting. De middelen worden besteed aan verscheidende projecten met als doel om papier uit de keten te krijgen, de dienstverlening te verbeteren en te investeren in de kernsystemen.

 • 4. AsielAls gevolg van de hoger dan verwachte asielinstroom en een oplopende verblijfsduur in de asielopvang, loopt de bezetting in het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) op en dit leidt tot meerkosten. Een deel van de kosten van de opvang van eerstejaars asielzoekers uit ontwikkelingslanden wordt toegerekend aan ODA. Ook bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), zijn er meerkosten mede in verband met het wegwerken van opgelopen achterstanden. Voorts is het budget van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en de Raad voor de rechtspraak (RvdR) in de jaren 2020-2022 als gevolg van de hogere asielinstroom verhoogd. Daarnaast vallen de kosten van Nidos € 15 mln. tegen als gevolg van een lagere bezetting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

 • 5. ODA toerekening eerstejaars asielopvangDe hogere uitgaven voor de opvang in het eerste jaar van asielzoekers worden conform de bestaande afspraken toegerekend aan ODA en overgeheveld van de begroting van BHOS naar de JenV-begroting.

 • 6. Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)Het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) geeft de capaciteitsbehoefte aan van de justitiële keten. Op basis van het PMJ wordt het budget voor de justitiële ketens in 2020 in totaal met € 118,3 mln. verhoogd met een oploop naar € 284,3 mln. in 2025. Sommige reeksen bij DJI zijn op het niveau 2022 doorgetrokken.

 • 7. OndermijningBij de eerste suppletoire begroting is de bij Najaarsnota 2019 toegekende € 110 mln. via de eindejaarsmarge toegevoegd aan het budget voor het brede offensief tegen ondermijnende criminaliteit. Daarvan is € 22 mln. doorgeschoven naar latere jaren. In 2020 is daarmee € 88 mln. beschikbaar. Voor 2021 is het budget verhoogd naar € 141 mln. en met ingang van 2022 naar € 150 mln. structureel.

 • 8. Invulling TaakstellingVoor de jaren 2020 t/m 2023 was er nog een in te vullen taakstelling opgenomen in de JenV-begroting van € 47 mln. per jaar. Thans is deze taakstelling ingevuld door een deel van de prijsbijstellingstranche 2020 in te zetten (€ 15 mln. per jaar), een verlaging van de uitgaven aan externen als onderdeel van de apparaatsuitgaven (€ 5 mln.), diverse afrekeningen met agentschappen en een tweetal ramingsbijstellingen (vreemdelingenbewaring en onrechtmatige detentie).

 • 9. Dwangsommen INDDe kosten voor de dwangsommen bij de IND worden geraamd op € 65,4 mln. De dekking van deze kosten wordt voor een bedrag van € 39,8 mln. gevonden bij meevallers uit de afrekeningen over 2019 van Nidos en COA, uit het afromen van het eigen vermogen boven de 5% bij COA en een bedrag uit de asielreserve. Het restant van € 26,5 mln. wordt door de IND gedekt uit een voorziening van het eigen vermogen.

 • 10. RechtsbijstandVorig jaar zijn bij Najaarsnota middelen aan de begroting van JenV toegevoegd voor de Rechtsbijstand. Door middel van de eindejaarsmarge zijn deze en overige onderuitputting op het rechtsbijstandbudget overgeheveld naar 2020 (€ 63,3 mln.). Een gedeelte van deze middelen wordt door middel van een kasschuif verschoven naar 2021 zodat in 2020 en 2021 jaarlijks € 36,5 mln. beschikbaar is voor een tijdelijke toelage voor de sociale advocatuur. Om op het totaal benodigde bedrag van € 73 mln. te komen is € 9,7 mln. ingepast in het meerjarige programmabudget voor de stelselherziening. Om dit te bewerkstelligen is een kasschuif binnen het budget van de rechtsbijstand verwerkt.

 • 11. Loonbijstelling 2020De tranche loonbijstelling 2020 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd en vervolgens verdeeld naar de desbetreffende artikelen.

 • 12. Prijsbijstelling 2020De jaarlijkse prijsbijstelling wordt met deze mutatie toegevoegd aan de JenV- begroting en is ingezet voor de gedeeltelijke invulling van de taakstelling (€ 15 mln.) en voorts via een kasschuif voor een verhoging van het structurele budget voor ondermijning.

 • 13. KasschuivenEr is een aantal kasschuiven gedaan van de jaren 2020 tot en met 2025 om het budget in overeenstemming te brengen met de uitgavenplanning. Het betreft onder ander een kasschuif op een vroegpensioenregeling van de politie (inkoop Max), een kasschuif bij DJI ter dekking van frictiekosten en een kasschuif bij rechtsbijstand voor tijdelijk extra middelen sociale advocatuur. Naast deze grotere kasschuiven bevat deze categorie een drietal kleinere kasschuiven voor verkeershandhaving Openbaar Ministerie, wet normalisering rechtspositie ambtenaren voor de Hoge Raad en de Raad voor de rechtspraak en CAO rechterlijke macht.

 • 14. RA-middelen: tranche 2021 politieDe Politie heeft bij het Regeerakkoord structureel extra middelen gekregen voor verschillende te nemen maatregelen. Deze middelen zijn in afwachting van bestedingsplannen gereserveerd op de Aanvullende Post van de rijksbegroting. De RA-middelen worden per tranche overgeboekt naar de begroting van JenV. Thans is vanaf het jaar 2021 structureel een bedrag van € 23 mln. ontvangen vanuit de Aanvullende Post.

 • 15. Law Delta ZeelandLaw Delta Zeeland ten behoeve van justitiële diensten en veiligheidsorganisaties: hiervoor wordt meerjarig budget vrijgesteld voor een penitentiaire inrichting Vlissingen (die onder andere een Extra Beveiligde Inrichting (EBI) zal huisvesten), een kenniscentrum over georganiseerde criminaliteit (ondermijning) en een hoog beveiligde zittingslocaties (rechtbank).

 • 16. Kasschuif ondermijning en afpakkenEr is een kasschuif in het kader van Ondermijning en Afpakken gedaan om het budget in overeenstemming te brengen met de uitgavenplanning. Deze kasschuif heeft hoofdzakelijk te maken met het niet meer dit jaar kunnen realiseren van bepaalde projecten (met name door gemeenten) op het terrein van ondermijning en vertraging ten opzichte van de oorspronkelijke planning van ICT-trajecten.

 • 17. Digitalisering werkprocessen strafrechtketenHet restant Regeerakkoordmiddelen voor digitalisering van werkprocessen in de strafrechtketen is bij augustusbrief vanuit de Aanvullende Post overgeheveld naar de JenV-begroting. De middelen worden besteed aan verscheidende projecten met als doel om papier uit de keten te krijgen, de dienstverlening te verbeteren en te investeren in de kernsystemen. Zie ook post 3.

 • 18. Justitiële Jeugdinrichting (JJI) TeylingereindNaar aanleiding van de meest recente PMJ-ramingen (Prognosemodel Justitiële Ketens) is besloten de oudbouw Teylingereind vooralsnog niet af te stoten maar voorlopig onderdeel te laten van de in stand te houden capaciteit. Derhalve is het daarvoor beschikbaar gestelde budget afstootkosten niet gebruikt en wordt conform de agentschapsregels teruggestort naar het moederdepartement. Ter dekking van de instandhoudingskosten en een eventueel alsnog te nemen afstootbesluit zijn deze gelden beschikbaar gesteld aan DJI door middel van een desaldering.

 • 19. Grenzen en VeiligheidVoor het verhogen van de veiligheid van het Europese grondgebied heeft de Europese Raad van de Europese Unie een aantal verordeningen op het gebied van Grenzen en Veiligheid vastgesteld. Implementatie van de verordeningen is juridisch noodzakelijk. Met deze mutatie worden de gereserveerde middelen toegekend voor uitvoering van het project ‘grenzen en veiligheid’

 • 20. Kasschuif IND (Immigratie -en Naturalisatiedienst)De kasschuif achterstanden IND hangt samen met de Taskforce die er op gericht is nog dit jaar de opgelopen achterstanden bij IND weg te werken. Hierdoor zal een deel van de eerder in 2021 verwachte productie verschuiven naar 2020. Om dit te bekostigen is een kasschuif gedaan over de jaren 2021 naar 2020 om het budget aan te sluiten met de uitgaven.

 • 21. Corona gerelateerde kostenIn verband met extra uitgaven en gederfde ontvangsten door COVID-19 is in 2020 € 60 mln. en in 2021 € 40 mln. beschikbaar gesteld. Als gevolg van de genomen corona maatregelen maakt JenV kosten voor personele bescherming, om primaire processen corona-proof te maken en om achterstanden binnen de strafrechtketen weg te werken. Daarnaast worden er door de coronamaatregelen lagere ontvangsten voorzien bij de griffierechten en de administratiekosten CJIB. ↵ De beschikbare middelen zijn overgemaakt naar artikel 92 en worden bij tweede suppletoire begroting 2020 en eerste suppletoire begroting 2021 nader verdeeld. In het voorjaar 2021 wordt tevens bezien hoe de COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten zich in 2021 en verder zullen gaan ontwikkelen.

Tabel 3 Belangrijkste beleidsmatige ontvangstenmutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1.000)
  

Beleidsartikel

2020

2021

2022

2023

2024

2025

 

Stand ontvangsten ontwerpbegroting 2020

 

1.546.443

1.551.957

1.606.967

1.602.732

1.601.663

1.572.663

         
         
 

Voorjaarsnota 2020/ eerste suppletoire begroting 2020

       

1.

Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)

32, 34

5.189

9.066

‒ 53.176

‒ 50.191

‒ 52.201

‒ 54.168

2.

Boeten en transacties raming

33

‒ 2.839

7.667

18.502

29.495

43.235

56.241

3.

Dekking dwangsommen IND

37

38.900

0

0

0

0

0

4.

Afrekening Nidos

37

12.490

0

0

0

0

0

         
 

Overige mutaties voorjaarsnota

 

7.717

1.991

0

0

0

0

         
 

Miljoenennota 2021/ Ontwerpbegroting 2021

       

5.

Tegenvaller Boeten en Transacties

33

‒ 147.000

0

0

0

0

0

6.

Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Teylingereind

34

23.000

0

0

0

0

0

         
 

Overige mutaties miljoenennota

 

792

3.429

3.429

3.429

3.429

3.429

         
 

Stand ontwerpbegroting 2021

 

1.484.692

1.574.110

1.575.722

1.585.465

1.596.126

1.578.165

Toelichting

 • 1. Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)De verwachte ontvangsten zijn in het jaar 2020 per saldo met € 5,2 mln. bijgesteld. Deze bijstelling vindt onder andere plaats door een meevaller bij de griffierechten van € 12 mln. en een tegenvaller bij CJIB administratiekosten van € 6,8 mln. Meerjarig worden er lagere ontvangsten bij griffierechten en lagere ontvangsten bij het CJIB administratiekosten verwacht. Voor de administratiekosten geldt dat de verwachte ontvangsten op basis van het geraamde aantal boetes, gemiddeld tarief en inningspercentage lager zullen uitvallen.

 • 2. Boeten en TransactiesEen tegenvaller in 2020 bij de geraamde ontvangsten uit B&T van € 2,8 mln. Bij de B&T-ontvangsten wordt een meerjarige meevaller verwacht die in 2025 oploopt tot ca. € 56 mln.

 • 3. Dekking dwangsommen INDDiverse ontvangsten, met name afrekeningen uit 2019 en de afroming van het eigen vermogen van COA (boven de 5%) zijn ingezet als dekking voor de verwachte kosten uit hoofde van dwangsommen bij de IND (zie ook toelichting bij de uitgaven).

 • 4. Afrekening NidosDe afrekening Nidos over het jaar 2019 betrof € 15 mln. Hiervan is € 2,5 mln. ingezet als dekking voor de dwangsommen IND. Het overige deel is terugbetaald aan JenV en wordt ingezet voor de invulling van de taakstelling.

 • 5. Tegenvaller Boeten en TransactiesDoor de coronamaatregelen is er minder verkeer op de weg. Hierdoor zijn minder verkeersboetes uitgedeeld. In totaal wordt een tegenvaller van 147 mln. in 2020 verwacht.

 • 6. Justitiële Jeugdinrichting (JJI) TeylingereindNaar aanleiding van de meest recente PMJ-ramingen (prognosemodel justitiële ketens) is besloten de oudbouw Teylingereind vooralsnog niet af te stoten maar voorlopig onderdeel te laten van de in stand te houden capaciteit. Derhalve is het daarvoor beschikbaar gestelde budget afstootkosten niet gebruikt en wordt conform de agentschapsregels teruggestort naar het moederdepartement. Ter dekking van de instandhoudingskosten en een eventueel alsnog te nemen afstootbesluit zijn deze gelden beschikbaar gesteld aan DJI door middel van een desaldering.

Licence