Base description which applies to whole site

2.6 Overzicht risicoregelingen

Tabel 6 Overzicht verstrekte garanties (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Uitstaand garanties 2019

Geraamd te verlenen 2020

Geraamd te vervallen 2020

Uitstaand garanties 2020

Geraamd te verlenen 2021

Geraamd te vervallen 2021

Uitstaande garanties 2021

Garantie- plafond

Totaal plafond

31

Inkoop Max

402.670

0

229.204

173.466

0

92.500

80.966

nvt

nvt

33

Garantiestelling Faillissementscuratoren dienst JUSTIS

15.954

3.500

3.200

16.254

3.500

3.200

16.554

nvt

nvt

34

Garantstelling Hypothecaire leningen aan JJI's

19.956

 

735

19.221

 

764

18.457

nvt

nvt

 

totaal

438.580

3.500

233.139

208.941

3.500

96.464

115.977

  
Tabel 7 Overzicht uitgaven en ontvangsten garanties (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Uitgaven 2019

Ontvang- sten 2019

Stand risico- voorziening 2019

Saldo 2019

Uitgaven 2020

Ontvang- sten 2020

Stand risico- voorziening 2020

Saldo 2020

Uitgaven 2021

Ontvang- sten 2021

Stand risico- voorziening 2021

Saldo 2021

33

Garantiestelling Faillissementscuratoren dienst JUSTIS

1.953

 

0

‒ 1.953

3.500

 

0

‒ 3.500

3.500

 

0

‒ 3.500

Inkoop Max

In de stand is de meerjarige verplichting opgenomen die JenV heeft aan de politie, in het kader van het prepensioen en levensloopregeling (Inkoop Max regeling). De verplichtingen die hieruit voortvloeien zijn gerelateerd aan het bedrag dat als vordering in de jaarrekening van de politie wordt opgenomen2.

Faillissementscuratoren

De garantstellingsregeling faillissementscuratoren (GSR) biedt curatoren de mogelijkheid om in faillissementen waarin sprake lijkt te zijn van kennelijk onbehoorlijk bestuur, maar in de boedel onvoldoende middelen aanwezig zijn, toch onderzoek te kunnen doen of een procedure te starten om onrechtmatig aan de boedel onttrokken gelden en goederen terug te halen. De GSR wordt per 2021 onder het rijkskader voor garantieregelingen gebracht en verbeterd, conform de beleidsreactie op de WODC-evaluatie (Kamerstukken II, 2019/20, 33696, nr. 20). Bij de uitgaven in het «overzicht uitgaven en ontvangsten garanties» betreft het de opdrachten tot betaling.

Hypothecaire leningen aan JJI's

Het feitelijk risico van de verleende garanties aan particuliere jeugdinrichtingen betreft borgstellingen ten behoeve van het restantbedrag van leningen die particuliere inrichtingen zijn aangegaan ter financiering van de gebouwen. Zonder garantie verlening was het niet mogelijk tegen gunstige condities dergelijke leningen bij externe financiers af te sluiten. Omdat DJI de kapitaalslasten van de betreffende leningen bovennormatief vergoedt aan de inrichtingen was het uit efficiencyoverwegingen van belang dat de leningen tegen een zo gunstig mogelijk rentepercentage konden worden afgesloten.

2

Kamerstukken II, vergaderjaar 2012–2013, 29 628, nr. 40714

Licence