Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 31. Politie

Een veilige samenleving met behulp van een goed functionerende politieorganisatie.

De Minister heeft een financierende en regisserende rol ten aanzien van de politie. Hierbij zijn drie verantwoordelijkheden te onderscheiden:

  • De eerste verantwoordelijkheid betreft de inrichting, werking en ontwikkeling van het politiebestel;

  • De tweede verantwoordelijkheid betreft de bevoegdheden en het beheer ten aanzien van de politie. Onder deze beheersverantwoordelijkheid van de Minister3 valt het vaststellen van de begroting, de meerjarenraming, de jaarrekening, het beheersplan, het jaarverslag en de operationele sterkte. De korpschef is belast met de leiding en het beheer van de politie. De korpschef opereert binnen de kaders die de Minister stelt. De Minister kan de korpschef te allen tijde over alle beheeraangelegenheden algemene en bijzondere aanwijzingen geven;

  • Tot slot stelt de Minister vanuit zijn beleidsverantwoordelijkheid, gehoord het College van procureurs-generaal en de regioburgemeesters, ten minste eens in de vier jaar de landelijke beleidsdoelstellingen van de politie vast.

    De Minister heeft ten aanzien van het politie- en brandweerkorps Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) een financierende en regisserende rol. De beheersverantwoordelijkheid voor het politie- en brandweerkorps Bonaire, Sint Eustatius en Saba, berust bij hem.4

Samen met de gezagsdragers en de politie werkt JenV in 2021 verder aan de doorontwikkeling en verbetering van de politie en het politiebestel. Het kabinet Rutte III investeert € 291 mln. structureel in de politie voor uitbreiding van de politiecapaciteit, flexibilisering van de politie, de werkomgeving en toe- en uitrusting van politiemensen. Met de middelen uit het regeerakkoord wordt de politie structureel uitgebreid met meer dan 1.100 fte volledig opgeleide agenten, een continuering van de weg die in 2018 is ingeslagen. Deze uitbreiding in combinatie met andere intensiveringen resulteren in een formatie van 52.000 fte, die naar verwachting in 2024 volledig is bezet.

In 2021 wordt uitvoering gegeven aan de Veiligheidsagenda 2019-2022, waarin concrete afspraken zijn gemaakt op het gebied van ondermijning, mensenhandel, cybercrime (inclusief online seksueel kindermisbruik) en executie van dossiers. In het LOVP van 29 juni 2020 is de herijking van de Veiligheidsagenda besproken. Daaraan voorafgaand heeft via de politiechefs in de regionale driehoeken een (schriftelijke) appreciatie plaatsgevonden. In de paragraaf 2.2 «Prestatie-indicatoren Veiligheidsagenda» van deze begroting worden de ambities op deze terreinen voor de komende jaren aangegeven.

De doorontwikkeling van het korps wordt in 2021 voortgezet. Aan de hand van de ontwikkelagenda’s intelligence en opsporing werkt de politie aan het verbeteren van de kwaliteit en het toekomstbestendig maken van het intelligencewerk (in termen van kennis, data en innovatie) en van de opsporing in brede zin. Ook werkt de politie verder aan de veranderopgaven van de ontwikkelagenda Gebiedsgebonden Politiewerk (GGP). Daarbij richt de politie zich ook op doorontwikkeling en kwaliteit van de (fysieke en digitale) dienstverlening aan de burger.

Na de evaluatie van de Politiewet 2012 is de fase ingegaan van het ontwikkelen en verbeteren van de politie en het politiebestel. Dit gaat in overleg met de gezagsdragers en de politie. Daartoe wordt onder meer:

  • meer ruimte voor regionale en lokale sturing gerealiseerd;

  • het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie verder ontwikkeld;

  • de korpschef meer ruimte gegeven op het terrein van het beheer;

  • het toezicht beter en efficiënt vormgegeven;

  • de wettelijke regeling over het verlenen van bijstand gemoderniseerd.

Een belangrijk deel van deze ontwikkelingen kan binnen de vigerende Politiewet 2012. Waar nodig is een wetsvoorstel opgesteld voor de aanpassing van de Politiewet 2012. Dit wetsvoorstel is medio 2020 naar de Raad van State gestuurd. De benodigde wijziging van het besluit verdeling sterkte en middelen is medio 2020 voorgehangen bij de beide Kamers van het parlement en treedt naar verwachting in 2021 in werking.

In 2020 is gestart met het verkennen van de contouren van een nieuwe kaderwet gegevensverwerking voor de politietaak en de strafrechtsketen. In 2021 zal het wetgevingstraject hierop van start gaan.

Het jaar 2021 staat waar het gaat om de arbeidsvoorwaarden in het teken van de onderhandelingen over een nieuwe arbeidsvoorwaarden-overeenkomst 2021 en volgende jaren en de uitwerking daarvan. Daarnaast worden met de politiebonden gemaakte afspraken van kracht met betrekking tot een nieuw regime voor beroepsziekten en dienstongevallen, een tijdelijke regeling vervroegde uittreding, een nieuw stelsel voor het politie-onderwijs en een aantal arbeidsvoorwaardelijke maatregelen gericht op het versterken van de capaciteit.

Om de meerjarig afgesproken groei van de instroom van aspiranten op te vangen, hebben de korpsleiding en de Politieacademie een meerjarige uitbreiding van de docentcapaciteit afgesproken volgens de docent-student ratio’s die daarvoor gelden. Er komen naar rato docenten bij op alle zes de locaties waar aspiranten worden opgeleid. De Politieacademie heeft hiervoor structurele Regeerakkoordgelden ontvangen oplopend van € 2 mln. in 2018 oplopend tot € 16 mln. vanaf 2022. In totaal komen er in het hele land in de jaren 2018-2024 circa 150 docenten bij5. In 2019 is gebleken dat de verhoogde instroom van aspiranten hoger is dan voorzien gezien de verhoogde uitstroom bij de politie. In april 2020 is er een akkoord bereikt met de vakbonden over het verkorten van de basispolitieopleiding. De opleiding wordt teruggebracht van drie naar twee jaar. Er wordt een nieuwe opleiding ontwikkeld waarin ook ruimte is voor tijd- en plaats onafhankelijk leren.

Met de inwerkingtreding van de Wijzigingswet meldkamers in 2020, werken veiligheidsregio’s, politie, brandweer, KMar en ambulancediensten verder aan een toekomstbestendige inrichting van het meldkamerdomein. De meldkamers van de hulpdiensten worden op 10 locaties gerealiseerd (Drachten, Apeldoorn, Hilversum, Haarlem, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Bergen op Zoom, Den Bosch en Maastricht). Het beheer van de meldkamers is in 2020 overgedragen aan de politie waarbij een opbouwfase van 3 jaar is afgesproken om het beheer volledig in te richten.

Tabel 8 Tabel Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

6.294.120

6.482.437

6.365.623

6.375.114

6.269.189

6.256.040

6.261.819

        

Programma-uitgaven

6.306.609

6.483.284

6.365.623

6.375.114

6.269.189

6.256.040

6.261.819

Waarvan juridisch verplicht

  

100%

    

31.2 Bekostiging Politie

       

Bijdrage ZBO's/RWT's

       

Politie

6.115.466

6.207.663

6.093.863

6.102.449

5.996.254

5.982.968

5.988.747

Politieacademie

2.926

3.009

3.010

3.010

3.010

3.010

3.010

Bijdrage medeoverheden

       

BES brandweer- en politiekorps

24.519

24.819

26.327

26.725

26.726

26.030

26.030

Opdrachten

       

Taptolken

10.011

11.159

11.164

11.164

11.164

11.164

11.164

        

31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers

       

Bijdrage ZBO's/RWT's

       

Internationale Samenwerkingsoperaties

10.513

12.046

11.715

11.715

11.765

11.765

11.765

Beheer meldkamers

126.324

203.820

198.316

198.895

198.856

199.689

199.689

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

860

851

851

872

872

872

872

Bijdrage medeoverheden

       

Bijdrage ihkv de kwaliteit van de politiezorg

2.234

1.375

1.825

1.525

2.225

2.225

2.225

Subsidies

       

Opsporing

175

2.318

2.318

2.318

2.318

2.318

2.318

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie

3.473

3.819

3.819

3.918

3.918

3.918

3.918

Overige Subsidies

220

540

540

540

540

540

540

Opdrachten

       

Providers

8.723

10.041

10.049

10.115

9.672

9.672

9.672

Overige Opdrachten

1.165

1.824

1.826

1.868

1.869

1.869

1.869

        

Ontvangsten

14.145

15.124

9.188

500

500

500

500

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel van de bijdragen ZBO’s/RWT’s heeft betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten.

31.2 Bekostiging politie

Bijdrage ZBO’s en RWT’s

Politie

De politie levert een belangrijk aandeel aan het handhaven en vergroten van de veiligheid in Nederland. De politie ontvangt daartoe, op basis van artikel 33 van de Politiewet 2012, ten laste van de begroting van het ministerie algemene- en bijzondere bijdragen. De doelstelling is het beschikbaar stellen van personeel en materieel ten behoeve van een adequaat beheer van de politie.

De algemene bijdrage wordt jaarlijks als lumpsumbedrag ter beschikking gesteld aan de politie en komt volledig ten gunste van de reguliere politietaken. Het beleid is erop gericht de politie zoveel als mogelijk flexibiliteit te geven om de middelen doelmatig in te zetten en de afgesproken doelstellingen te realiseren.

Tabel 9 Algemene bijdrage politie (bedragen x € 1 mln.)
 

Realisatie 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

2022

2023

2024

2025

Bijdrage

5.701

5.661

5.755

5.734

5.736

5.738

5.743

De algemene bijdrage bedraagt in 2021 ruim € 5,7 mld. Dit is inclusief de tranche 2021 van de regeerakkoordgelden (€ 23 mln.) en de loonbijstelling politie 2020-2025 (€ 168 mln.).

De bijzondere bijdragen worden meerjarig verstrekt voor een specifiek omschreven doel. Hiervan is zoal sprake van bij de dienst Speciale Interventies (€ 72 mln.), de teams verkeershandhaving (€ 51 mln.), digitalisering & cybercrime (€ 14 mln.), de extra gelden voor bestrijding van mensenhandel (€ 6 mln.), zedenzaken (€ 10 mln.).

Daarnaast is voor het meldkamerdomein ca. € 193 mln. beschikbaar gesteld als bijzondere bijdrage vanuit JenV. Een andere taak is het uitzenden van politiefunctionarissen naar crisisgebieden. Deze taken worden apart begroot en verantwoord onder het artikelonderdeel 31.3.

Besteding bijdragen

De bijdragen vanuit de JenV-begroting worden door de politie aangewend voor de in de Politiewet opgenomen taken. In eerdere jaren verstrekte bijzondere bijdragen worden hier eveneens voor ingezet. De onderstaande tabel geeft op hoofdlijnen inzicht in de bestedingsrichting van de aan de politie ter beschikking gestelde middelen.

Tabel 10 Besteding bijdragen politie
 

Realisatie 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

2022

2023

2024

2025

Personeel

4.620

4.783

4.733

4.676

4.687

4.693

4.704

Opleiding en vorming

72

79

84

84

85

84

83

Huisvesting

353

346

343

346

335

332

328

Vervoer

173

208

206

209

209

209

209

Verbindingen en automatisering

442

480

522

524

529

529

528

Geweldsmiddelen en uitrusting

47

49

54

57

59

62

64

Operationeel

185

152

149

144

144

144

144

Beheer

140

149

154

154

154

154

154

        

Totaal besteding

6.033

6.246

6.245

6.194

6.202

6.206

6.213

Bron: Begroting en beheerplan politie 2021-2025 (Hoofdstuk 6 Financiën)

De volledige begroting van de politie is als separate bijlage met de JenV-begroting meegezonden.In de begroting van de politie wordt per post nader ingegaan op de wijze waarop de aan de politie beschikbaar gestelde middelen worden inzet.

Toelichting

In de tabel Kengetallen is informatie opgenomen die in algemene zin te relateren zijn aan de beleidsdoelstellingen. De bezetting en formatie van de politie, met name het operationele deel, en de opleidingen zijn belangrijke onderwerpen. Deze zijn onder de tabel kort toegelicht. In de komende begroting voor 2022 en verdere jaren zullen onderstaande kengetallen nader worden bezien en uitgewerkt om het inzicht te vergroten en de begroting te verrijken.

Tabel 11 Kengetallen
 

Realisatie 2019

Prognose 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Bezetting

       

Operationele bezetting

50.402

50.454

50.741

51.422

52.113

52.116

52.203

Waarvan aspiranten

4.125

4.177

4.380

5.210

5.330

4.703

4.159

Niet-operationele bezetting

11.203

10.359

11.162

11.002

10.895

10.813

10.812

        

Lasten

       

% Personeel

77,8

77,8

77,1

76,8

76,9

77

77

% opleiding

1,5

1,6

1,7

1,8

1,8

1,8

1,7

% Verbinding en automatisering

11,8

11,9

12,2

12,3

12,4

12,3

12,3

% Huisvesting

5,9

5,5

5,5

5,6

5,4

5,4

5,3

Bron: Begroting en beheerplan politie 2021-2025 (Hoofdstuk 6 Financiën, Bijlage 5 Personeelsinformatie)

De formatie is binnen de politie conform het Inrichtingsplan en «Besluit verdeling sterkte en middelen politie» verdeeld over de regionale eenheden, landelijke eenheid, Politieacademie, Politie Dienstencentrum en staf korpsleiding. De verstrekte bijdragen vanuit de JenV-begroting zijn primair ter financiering van de formatie.

Tabel 12 Totale Formatie naar organisatieonderdeel in 2021

Onderdeel

fte

Regionale eenheden

47.265

Landelijke eenheid

5.530

Politieacademie

1.143

Politiedienstencentrum / Staf

8.592

  

Totaal fte

62.529

Bron: Begroting en beheerplan 2021-2025 (Bijlage 1 Formatieplan)

Politieacademie - Politieonderwijs

De Politieacademie is verantwoordelijk voor het verzorgen van het politieonderwijs, de examinering daarvan en de uitvoering van wetenschappelijk onderwijs waarmee invulling wordt gegeven aan de kennisfunctie. Het budget van de Politieacademie betreft onder andere de personele kosten van de directeur en zijn plaatsvervanger en de kosten voor extern wetenschappelijk onderzoek. Het overige personeel en de middelen zijn ondergebracht bij de politie. De bekostiging van het personeel en de middelen die door de korpschef om niet ter beschikking worden gesteld aan de Politieacademie, zijn opgenomen in de algemene bijdrage aan de politie.

In het arbeidsvoorwaardenakkoord Politie 2018-2020 is structureel € 10,1 mln. beschikbaar gesteld voor flexibilisering, doorontwikkeling en innovatie van het Vakspecialistisch Politie Onderwijs, voor het meer kunnen opleiden op locatie en voor ophoging van het specialistische opleidingscapaciteit. Deze extra middelen worden onder meer aangewend ten behoeve van het meerjarig programma toekomstbestendig opsporingsonderwijs, dat de Politieacademie uitvoert in samenwerking met de politie. In bijlage 8 van de politiebegroting is de begroting van de Politieacademie opgenomen.

De volledige begroting van de politie is als separate bijlage met de JenV-begroting meegezonden.

Bijdrage medeoverheden

BES brandweer- en politiekorps

De Minister is korpsbeheerder van het brandweer- en politiekorps Caribisch Nederland. Ter bekostiging van de personele en materiële uitgaven van deze korpsen wordt een bijdrage verstrekt. Beide korpsen werken aan een nieuw organisatie- en formatierapport als grondslag van nieuwe verbeterambities en doelstellingen voor 2021 en verder. De jaarlijks vastgestelde begroting vormt de wettelijke grondslag voor de bekostiging van de beide korpsen van Caribisch Nederland.

Opdrachten

Taptolken

Uit dit budget worden de taptolken gefinancierd die de politie inhuurt voor het beluisteren en vertalen van telefoon- of VoIP-gesprekken van verdachten.

31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers

Bijdrage ZBO’s en RWT’s

Internationale samenwerkingsoperaties

In opdracht van de Minister voert de politie activiteiten uit in het kader van internationale politiesamenwerking en de uitzending van politiefunctionarissen naar internationale (civiele) missies en operaties. Die activiteiten zijn voor een groot deel gebaseerd op de visie internationale politiesamenwerking en de bijbehorende strategische agenda. De politie zet hiervoor verschillende instrumenten in. Zo wordt de plaatsing van liaison officiers in het buitenland vanuit deze bijdrage bekostigd.

Beheer meldkamers

Vanaf 2020 voert de politie het beheer uit van de meldkamers voor de hulpdiensten van politie, brandweer, ambulance en Koninklijke Marechaussee. Aan de politie wordt hiertoe jaarlijks een bijzondere financiële bijdrage verstrekt. De financiële bijdrage bevat de bijdragen van de hulpdiensten en is daarmee een multidisciplinaire financiële bijdrage voor de bekostiging van het beheer door de politie. Dit beheer betreft met name facilitaire dienstverlening, huisvesting en het beheer van de ICT voorzieningen voor de meldkamers, waaronder het C2000 netwerk en het gemeenschappelijk meldkamersysteem. Om te kunnen voldoen aan de vereisten vanuit wet- en regelgeving en technologische ontwikkelingen, vindt op het beheer continue doorontwikkeling en investeringen plaats. De politie voert dit beheer uit binnen de hoofdlijnen van beleid en beheer zoals vastgesteld in de ministeriele regeling «hoofdlijnen van beleid en beheer meldkamers» en de hierin opgenomen multidisciplinaire governance structuur voor het beheer van de meldkamers. Binnen deze multidisciplinaire governance vinden aan de hand van het jaarlijks vast te stellen beleids- en bestedingsplan voor de meldkamers integrale afwegingen plaats over de inzet van het beschikbare budget.

Bijdrage aan medeoverheden

Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg

Dit budget wordt gebruikt voor de ondersteuning van de regioburgemeesters bij het overleg met en de advisering aan de Minister over de taakuitvoering door en het beheer ten aanzien van de politie.

Subsidies

Opsporing

Deze subsidie wordt verstrekt aan de onafhankelijke Stichting Meld Misdaad Anoniem (voorheen de Stichting NL Confidential) voor de exploitatie van de meldlijn Meld Misdaad Anoniem, zodat burgers makkelijker een bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding van criminaliteit in Nederland. De subsidie aan de Stichting Meld Misdaad Anoniem is structuteel verhoogd om daarmee een stabiele financiële situatie te creëren en de publieke waarde substantieel te vergroten.

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie (SAOP)

De Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie, het A&O fonds voor de sector politie, subsidieert, adviseert en registreert scholings-, arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsprojecten. Het primaire doel van de SAOP is het bevorderen van het goed functioneren van de arbeidsmarkt van de politie en het stimuleren van opleidingsactiviteiten. Dit doet de SAOP met behulp van een financiële bijdrage die zij op basis van arbeidsvoorwaardelijke afspraken ontvangt van de Minister.

Providers

De Staat heeft, op grond van de Regeling vergoeding kosten aftappen en gegevensverstrekking6, een overeenkomst gesloten met de grote telecomaanbieders. Deze overeenkomst wordt periodiek vernieuwd. De nieuwe overeenkomst voor de periode 2020-2022 is gerealiseerd.

Op grond van hoofdstuk 13 Telecommunicatiewet zijn telecomaanbieders verplicht om hun netwerken en diensten aftapbaar te maken en mee te werken aan aftappen en gegevensverstrekkingen over hun klanten. De Staat vergoedt bepaalde kosten die aanbieders in dit verband maken.

Ontvangsten

De geraamde ontvangst in 2021 is voor € 8,5 mln. onderdeel van de desaldering (2019-2021) van de bijzondere bijdragen aan de politie, die niet meer tot besteding komen binnen het doel waarvoor het was toegekend.

3

Vastgelegd in de Politiewet 2012

4

Veiligheidswet BES (Stb. 2010, 362)

6

Staatscourant, 2005, nr. 62 en Staatscourant 2014, nr. 27090

Licence