Base description which applies to whole site

5.1 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk bestaan op te bouwen.

Tabel 43 Meerjarige begroting van baten en lasten (Bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Baten

       

Omzet

2.324.940

2.424.217

2.461.719

2.441.835

2.441.019

2.443.845

2.456.496

waarvan omzet moederdepartement

2.248.066

2.366.817

2.398.701

2.378.817

2.378.001

2.380.827

2.393.478

waarvan omzet overige departementen

15.979

0

0

0

0

0

0

waarvan omzet derden

60.895

57.400

63.018

63.018

63.018

63.018

63.018

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

15.725

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

3.045

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

2.343.710

2.424.217

2.461.719

2.441.835

2.441.019

2.443.845

2.456.496

        

Lasten

       

Apparaatskosten

1.259.337

1.346.141

1.333.465

1.310.103

1.311.235

1.310.009

1.318.147

- Personele kosten

1.123.287

1.220.520

1.209.169

1.202.879

1.204.011

1.202.785

1.210.923

waarvan eigen personeel

931.587

1.053.511

1.047.264

1.048.419

1.049.046

1.049.548

1.065.787

waarvan inhuur externen

140.702

136.262

136.000

134.000

130.000

130.000

130.000

waarvan overige personele kosten

50.998

30.747

25.905

20.460

24.965

23.236

15.136

- Materiële kosten

136.050

125.621

124.296

107.224

107.224

107.224

107.224

waarvan apparaat ICT

50.600

55.616

50.296

43.224

43.224

43.224

43.224

waarvan bijdrage aan SSO's

29.087

29.057

29.000

24.000

24.000

24.000

24.000

waarvan overige materiële kosten

56.363

40.948

45.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Materiële programmakosten

1.055.606

1.014.228

1.070.443

1.075.151

1.073.203

1.077.255

1.081.794

Afschrijvingskosten

20.143

21.001

19.993

19.993

19.993

19.993

19.993

- Materieel

16.008

16.043

16.043

16.043

16.043

16.043

16.043

waarvan apparaat ICT

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

- Immaterieel

4.135

4.959

3.950

3.950

3.950

3.950

3.950

Rentelasten

0

0

0

0

0

0

0

Overige lasten

50.459

42.847

37.818

36.588

36.588

36.588

36.562

waarvan dotaties voorzieningen

50.459

42.847

37.818

36.588

36.588

36.588

36.562

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

2.385.545

2.424.217

2.461.719

2.441.835

2.441.019

2.443.845

2.456.496

        

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

‒ 41.835

0

0

0

0

0

0

Agentschapsaandeel VPB-lasten

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

‒ 41.835

0

0

0

0

0

0

Toelichting meerjarige begroting van baten en lasten

Baten

Omzet moederdepartement

De omzet moederdepartement is gebaseerd op de geldende kostprijzen en de opgenomen productieaantallen (zie onderdeel doelmatigheidsindicatoren). Ook de uit te voeren projecten vormen een onderdeel van de omzet moederdepartement. Daarnaast ontvangt DJI een bijdrage voor de capaciteit op Caribisch Nederland.

Onder de omzet moederdepartement is verder ook de ondersteunende dienstverlening aan overige JenV-onderdelen zoals de Raad voor de Kinderbescherming en de IND opgenomen.

Tabel 44 Overzicht omzet moederdepartement (Bedragen x € 1 mln.)1
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Omzet moederdepartement

2.387,7

2.398,7

2.378,8

2.378,0

2.380,8

2.393,5

       

waarvan p*q

2.243,8

2.260,8

2.259,8

2.255,9

2.257,3

2.255,2

Intramurale sanctiecapaciteit (inclusief reserve en in stand te houden capaciteit)

1.091,2

1.097,4

1.104,2

1.106,8

1.108,3

1.109,0

Extramurale sanctiecapaciteit

9,3

8,8

6,2

4,7

4,7

4,7

Intramurale inkoopplaatsen forensische zorg in GW (PPC)

136,3

136,7

131,3

130,2

130,1

130,1

FPC's / forensische zorg (Rijks FPC's en tbs-capaciteit bij part. Instellingen)

309,3

306,0

304,9

303,0

301,1

298,1

Intramurale inkoopplaatsen forensische zorg in GGZ-instellingen

379,8

387,6

389,8

389,3

389,4

389,5

Inkoop ambulante forensische zorg

103,3

105,9

105,9

105,9

105,9

105,9

Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra (inclusief reserve en in stand te houden capaciteit)

69,8

69,4

68,4

68,1

68,2

68,3

Justitiele jeugdplaatsen (inclusief reserve en in stand te houden capaciteit)

144,9

148,9

149,1

147,8

149,7

149,7

       

waarvan overige bijdragen

115,4

109,5

90,6

93,8

95,1

109,9

Capaciteit Caribisch Nederland (BES)

11,6

10,6

11,4

11,3

11,4

11,4

Frictiekosten

13,8

11,4

7,8

9,8

18,3

0,0

Substantieel Bezwarende Functies (SBF)

35,5

34,5

34,2

33,0

33,0

33,0

personeelsconvenant/Solide personeelsbeleid

25,0

25,0

0,0

   

Vreemdelingencapaciteit (COA en bestuursrechtelijk)

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

inkoop gedragsinteventies

4,2

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

Overig

17,4

15,5

24,7

27,1

19,9

53,0

       

waarvan overige ontvangsten

28,4

28,4

28,4

28,4

28,4

28,4

overige ontvangsten uit dienstverlening aan J en V

28,4

28,4

28,4

28,4

28,4

28,4

1

voor het uitvoeringsjaar 2020 betreft dit een overzicht op basis van de geactualiseerde stand

Omzet derdenDe omzet derden is opgebouwd uit de volgende componenten:

  • Arbeid: De (bruto-) opbrengsten uit de (als regimeactiviteit) verrichte arbeid zoals die in de rijksinrichtingen plaatsvindt voor derden. Aan externe opdrachtgevers wordt geleverd tegen marktprijzen. Daarnaast betreft dit de opbrengst van de winkels ten behoeve van de gedetineerden

  • Overig: o.a. de externe dienstverlening (onder andere bijzondere bijstand en ondersteuning van de DV&O), de exploitatievergoeding voor de VN-bewaring, Kosovo Specialist Chambers (KSC), het Internationaal Strafhof en de opbrengst ESF-subsidies.

Tabel 45 Overzicht omzet derden (Bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Arbeid

20.386

20.000

20.639

20.639

20.639

20.639

20.639

Overige ontvangsten

40.509

37.400

42.379

42.379

42.379

42.379

42.379

Totaal omzet derden

60.895

57.400

63.018

63.018

63.018

63.018

63.018

Lasten

Personele kostenDe totale personele kosten van het ambtelijk personeel DJI bestaat uit de kosten van ambtelijk personeel op basis van gemiddelde loonsom zoals gepresenteerd in onderstaande tabel, aangevuld met de overige personeelskosten (o.a. opleidingskosten en reiskosten woon-werkverkeer).

Externe inhuurDJI maakt o.a. gebruik van inhuur van beveiligingspersoneel, inhuur van ICT-deskundigen en medisch personeel.

Tabel 46 Kosten ambtelijk personeel (Bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Eigen personeel

       

Kosten

931.587

1.053.511

1.047.264

1.048.419

1.049.046

1.049.548

1.065.787

Aantal fte

14.401

15.437

15.672

15.689

15.699

15.706

15.949

        

Externe inhuur

       

Kosten

140.702

136.262

136.000

134.000

130.000

130.000

130.000

        

Overige personeelskosten

50.998

30.747

25.905

20.460

24.965

23.236

15.136

        

Totale kosten

1.123.287

1.220.520

1.209.169

1.202.879

1.204.011

1.202.785

1.210.923

Materiële kostenOnder deze post zijn de materiële kosten opgenomen die betrekking hebben op de bedrijfsvoering van DJI. Dit betreft met name exploitatiekosten, bureaukosten en ICT-kosten. Verder vallen onder deze post ook de bijdragen aan verschillende Rijksdiensten (shared service organisaties) voor o.a. de huisvesting van het hoofdkantoor DJI, landelijke (ondersteunende) diensten en diverse interne diensten (shared service center) van DJI.

Als onderdeel van de post materiële kosten zijn ook de materiële programmakosten opgenomen die samenhangen met de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen.

Tabel 47 Materiële programmakosten (Bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Financiering particuliere Jeugdinrichtingen

72.694

72.180

72.231

73.746

73.586

75.467

75.467

Inkoop forensische zorg

678.151

648.125

689.172

697.181

695.787

693.960

691.072

Overige subsidies

3.595

1.378

1.378

1.378

1.378

1.378

1.378

Gebruiksvergoedingen RVB

101.106

98.428

118.302

124.489

124.515

126.900

137.900

Overige huisvestingskosten

78.845

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

Kosten Justitieel Ingeslotenen (Rijksinrichtingen)

89.972

85.000

85.000

85.000

85.000

83.000

80.000

Materiele kosten arbeid justitiabelen

13.535

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

kosten arrestanten politiebureaus

1.437

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

Overige exploitatiekosten

16.271

17.517

12.760

1.757

1.337

4.950

4.377

Totaal

1.055.606

1.014.228

1.070.443

1.075.151

1.073.203

1.077.255

1.081.794

AfschrijvingskostenDe afschrijvingsreeks is gebaseerd op de actuele omvang van de vaste activa, rekening houdend met de geplande vervangings- en uitbreidingsinvesteringen.

Overige lastenDe jaarlijkse dotaties aan de voorzieningen hebben voornamelijk betrekking op dotaties in het kader van de kosten substantieel bezwarende functies (SBF) en kosten verband houdend met Van Werk Naar Werk (VWNW) in het kader van de reductie van personeel als gevolg van het Masterplan DJI. In 2019 hangt de post dotaties voorzieningen deels samen met de frictiekosten die nodig zijn voor de afstoot van 1.500 capaciteitsplaatsen binnen het gevangeniswezen en vreemdelingenbewaring.

Tabel 48 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
  

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

334.048

333.462

291.927

234.392

222.857

211.322

199.787

2

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

2.974.534

2.424.217

2.461.719

2.441.835

2.441.019

2.443.845

2.456.496

 

– /– totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 2.955.154

‒ 2.429.217

‒ 2.466.719

‒ 2.426.835

‒ 2.426.019

‒ 2.428.845

‒ 2.441.496

 

Totaal operationele kasstroom

19.380

‒ 5.000

‒ 5.000

15.000

15.000

15.000

15.000

3

– /– totaal investeringen

‒ 23.125

‒ 21.535

‒ 30.535

‒ 29.535

‒ 29.535

‒ 29.535

‒ 29.535

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

3.159

10.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

 

Totaal investeringsstroom

‒ 19.966

‒ 11.535

‒ 27.535

‒ 26.535

‒ 26.535

‒ 26.535

‒ 26.535

4

– /– eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

‒ 25.000

‒ 25.000

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

– /– aflossingen op leningen

0

0

0

0

0

0

0

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

0

0

0

0

0

0

0

 

Totaal financieringskasstroom

0

‒ 25.000

‒ 25.000

0

0

0

0

5

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

333.462

291.927

234.392

222.857

211.322

199.787

188.252

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

In het kasstroomoverzicht zijn financieringsafspraken met het moederdepartement verwerkt.

Investeringskasstroom

Het betreffen hier de voorgenomen investeringen die worden gepleegd in de materiële vaste activa. In hoofdzaak betreft het investeringen in inventaris en computer hard- en software.

Financieringskasstroom

De € 25 mln. voor de jaren 2020 en 2021 betreft de dekking t.b.v. het personeelsconvenant.

Doelmatigheid

Tabel 49 Overzicht Doelmatigheidsindicatoren
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Saldo baten en lasten als % totale baten

0,70%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

        

Operationele capaciteit

       

– strafrechtelijke sanctiecapaciteit

8.988

9.599

9.769

10.098

10.169

10.169

10.169

– inbewaringgestelden op politiebureaus

20

20

20

20

20

20

20

– capaciteit ten behoeve van internationale tribunalen

96

96

96

96

96

96

96

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

290

299

296

291

290

290

290

Omzet (x € 1 mln.)

964,4

1.061,4

1.069,7

1.083,8

1.087,8

1.089,3

1.089,9

        

Reservecapaciteit intramurale sanctiecapaciteit

554

483

491

504

508

508

508

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

71

74

74

74

74

74

74

Omzet (x € 1 mln.)

14,3

13,0

13,2

13,5

13,7

13,8

13,8

        

In stand te houden intramurale sanctiecapaciteit

1.185

816

734

354

279

279

279

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

58

56

54

53

52

52

52

Omzet (x € 1 mln.)

24,9

16,8

14,5

6,8

5,3

5,3

5,3

        

Extramurale sanctiecapaciteit (penitentiair programma met of zonder elektronisch toezicht)

396

450

425

300

225

225

225

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

63

56

57

56

57

57

57

Omzet (x € 1 mln.)

9,1

9,3

8,8

6,2

4,7

4,7

4,7

        

Intramurale inkoopplaatsen forensische zorg (PPC’s)

668

666

666

632

632

632

632

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

534

561

562

569

565

564

564

Omzet (x € 1 mln.)

130,3

136,3

136,7

131,3

130,2

130,1

130,1

        

Forensische zorg

       

– Rijksinrichtingen forensisch psychiatrische zorg

169

182

182

182

180

180

180

– Tbs-capaciteit bij particuliere instellingen

1.160

1.170

1.151

1.148

1.144

1.135

1.121

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

600

627

629

628

627

627

628

Omzet (x € 1 mln.)

291,0

309,3

306,0

304,9

303,0

301,1

298,1

        

Intramurale inkoopplaatsen forensische zorg in GGZ instellingen

       

- Inkoop forensische zorg in strafrechtelijk kader

2.911

2.831

2.965

2.989

2.989

2.989

2.989

- Inkoop forensische zorg voor gedetineerden

47

150

150

150

150

150

150

Gem. prijs per plaats per dag (x € 1)

333

349

341

340

340

340

340

Omzet (x € 1 mln.)

359,5

379,8

387,6

389,8

389,3

389,4

389,5

        

- Inkoop ambulante forensische zorg (x 1 mln.)

107,4

103,3

105,9

105,9

105,9

105,9

105,9

        

Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra

       

Operationele capaciteit:

       

– vrijheidsbeneming (art. 6 Vw)

63

32

32

32

32

32

32

– vreemdelingenbewaring (art. 59 Vw)

584

536

536

536

536

536

536

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

296

315

313

308

307

307

307

Omzet (x € 1 mln.)

69,9

65,2

64,9

63,9

63,6

63,7

63,7

        

Reservecapaciteit vreemdelingen

70

35

35

35

35

35

35

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

38

76

76

76

76

76

76

Omzet (x € 1 mln.)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

        

In stand te houden capaciteit vreemdelingen

216

330

330

330

330

330

330

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

46

30

30

30

30

30

30

Omzet (x € 1 mln.)

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

        

operationele jeugdcapaciteit

       

– Rijksjeugdinrichtingen

255

276

266

251

246

246

246

– particuliere jeugdinrichtingen

250

249

253

266

265

257

257

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

675

721

768

771

772

792

792

Omzet (x € 1 mln.)

124,4

138,1

145,4

145,6

144,1

145,4

145,4

        

Reservecapaciteit jeugd

104

44

46

56

62

70

70

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

51

56

59

51

53

68

68

Omzet (x € 1 mln.)

1,9

0,9

1,0

1,0

1,2

1,7

1,7

        

In stand te houden jeugdplaatsen

144

144

92

92

92

92

92

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

112

112

75

75

75

75

75

Omzet (x € 1 mln.)

5,9

5,9

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Toelichting

De hierboven gepresenteerde capaciteitsaantallen en kostprijzen zijn gebaseerd op het gefinancierde deel uit de raming op basis van het Prognosemodel Justitiële ketens (PMJ). De huidige verwachting is dat in de uitvoering afwijkingen zullen ontstaan als gevolg van de coronacrisis.

Ten opzichte van de begroting 2020 stijgen de kosten met name als gevolg van loonindexatie en fluctuaties in de capaciteit.

Bij de jeugd capaciteit is er over de jaren heen over het algemeen sprake van een prijsstijging voor de producten operationele jeugdcapaciteit en reservecapaciteit. Deze stijging hangt grotendeels samen met het programma vrijheidsbeneming op maat (VOM) en benodigde bouwkundige aanpassingen.

Daarnaast is een daling waar te nemen in de prijs van de in stand te houden jeugdplaatsen in 2021. Deze daling houdt met name verband met de veranderde huisvestingssituatie van dit type capaciteit en de daarmee samenhangende kapitaallasten. De in stand te houden jeugdplaatsen zijn tevens gehuisvest in een afzonderlijk gebouw wat er o.a. voor zorgt dat deze prijs hoger ligt dan de reservecapaciteit jeugd.

Licence