Base description which applies to whole site

5.3 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Het CJIB is een uitvoeringsorganisatie van JenV die alleen voor of in opdracht van de overheid werkt, met aangewezen taken binnen de justitieketen voor het ten uitvoerleggen en coördineren van opgelegde financiële straffen, sancties, transacties, strafbeschikkingen, maatregelen en confiscatiebeslissingen.

Tabel 55 Meerjarige begroting van baten en lasten (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

        

Baten

       

Omzet

141.883

154.058

151.084

150.841

150.838

151.037

151.191

waarvan omzet moederdepartement

132.403

142.523

141.193

140.921

140.947

141.146

141.300

waarvan omzet overige departementen

1.924

3.227

2.482

2.469

2.482

2.482

2.482

waarvan omzet derden

7.556

8.308

7.410

7.451

7.410

7.410

7.410

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

141.883

154.058

151.084

150.840

150.838

151.037

151.191

        

Lasten

       

Apparaatskosten

130.523

142.155

140.287

140.474

139.951

140.277

140.429

- Personele kosten

104.283

109.027

112.388

112.530

112.060

112.385

112.534

waarvan eigen personeel

64.536

70.610

71.541

71.541

71.541

71.541

71.541

waarvan inhuur externen

35.883

35.569

37.185

37.327

36.857

37.183

37.331

waarvan overige personele kosten

3.864

2.848

3.663

3.663

3.663

3.663

3.663

- Materiële kosten

26.240

33.128

27.899

27.943

27.890

27.892

27.894

waarvan apparaat ICT

7.188

7.080

7.805

7.805

7.805

7.805

7.805

waarvan bijdrage aan SSO's

7.936

8.460

8.579

8.579

8.579

8.579

8.579

waarvan overige materiële kosten

11.116

17.588

11.515

11.559

11.506

11.508

11.510

Gerechtskosten

5.428

7.940

5.793

5.782

5.795

5.798

5.800

Afschrijvingskosten

3.866

3.905

4.947

4.527

5.035

4.905

4.905

- Materieel

3.217

3.314

4.329

3.909

4.417

4.287

4.287

waarvan apparaat ICT

0

2.460

3.597

3.790

4.181

4.065

3.963

waarvan overige materiele kosten

0

854

732

119

236

222

324

- Immaterieel

649

591

618

618

618

618

618

Rentelasten

44

58

57

57

57

57

57

Overige lasten

1.000

0

0

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

1.000

0

0

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

140.861

154.058

151.084

150.840

150.838

151.037

151.191

        

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

1.022

0

0

0

0

0

0

Agentschapsaandeel VPB-lasten

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

1.022

0

0

0

0

0

0

Baten

Omzet moederdepartement

Voor een aantal producten krijgt het CJIB een bijdrage van JenV. Zie onderstaande tabel voor een nadere uitsplitsing voor 2021:

Tabel 56 Onderbouwing omzet Moederdepartement
 

Prijs

Hoeveelheid

Omzet (* € 1.000)

Transacties

€ 1.570,78

2.335

€ 3.668

Vrijheidsstraffen

€ 193,71

23.077

€ 4.470

Taakstraffen

€ 159,57

35.080

€ 5.598

Schadevergoedingsmaatregelen

€ 698,58

12.738

€ 8.898

Ontnemingsmaatregelen

€ 4.730,21

1.687

€ 7.979

v.i.

€ 3.293,97

1.089

€ 3.588

Toezicht

€ 360,44

12.387

€ 4.465

Jeugdreclassering

€ 656,57

5.000

€ 3.283

Geldboetes

€ 9,00

9.331.058

€ 83.980

Overig

  

€ 15.263

Totaal

  

€ 141.193

Omzet overige departementen

Dit betreft de opbrengsten van andere overheidsorganisaties voor de inning van bestuurlijke boetes.

Tabel 57 Onderbouwing omzet overige departementen

Opdrachtgever

Q

Departement

Bedrag (x€1.000)

Inspectie SZW

1.890

SZW

51

Agentschap Telecom

250

EZK

8

RVO

1.250

EZK

35

Inspectie Leefomgeving en Transport

6.100

I&W

164

NVWA

8.700

LNV

234

DUO

440

OCW

12

IGJ

450

VWS

12

AP

75

J&V

2

Belastingdienst

150

FIN

4

Huurcommissie

3.900

BZK

97

Diplomaten

15.000

BuZa

319

Clustering Rijksincasso

71.400

0

1.542

Totaal

109.605

 

2.482

Omzet derden

In deze post zijn de baten opgenomen voor de taken die het CJIB uitvoert ten behoeve van het Centraal Administratie Kantoor, de Huurcommissie en Clustering Rijksincasso.

Lasten

Personele kosten

Onderstaand een overzicht van het aantal fte's en de loonkosten daarvan. Het CJIB heeft als beleid om een deel van zijn personeel flexibel aan te trekken. Deze kosten zijn onder Externe inhuur opgenomen. Hieronder is ook de inhuur van bijvoorbeeld (automatiserings)deskundigen ten behoeve van projecten opgenomen.

Tabel 58 Personele kosten (bedragen x € 1.000)

Personele kosten

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

        

Formatie

1.177

1.164

1.154

1.154

1.154

1.154

1.154

- Ambtelijk

983

980

1.010

1.010

1.010

1.010

1.010

- Niet-ambtelijk

194

184

144

144

144

144

144

        

-Eigen personeel

      

Kosten

64.536

70.565

71.496

71.496

71.496

71.496

71.496

Aantal fte

983

980

1.010

1.010

1.010

1.010

1.010

        

-Externe inhuur

      

Kosten

35.883

35.569

37.185

37.327

36.857

37.183

37.331

        

-Post-actief personeel

      

Kosten

0

45

45

45

45

45

45

Aantal fte

0

2

2

2

2

2

2

        

-Overige P-kosten

3.864

2.848

3.663

3.663

3.663

3.663

3.663

        

Totale kosten

104.283

109.027

112.388

112.530

112.060

112.385

112.534

Materiële kosten

Onder deze post zijn alle reguliere exploitatiekosten van het CJIB opgenomen.

Gerechtskosten

Dit betreft o.a. de kosten voor de inschakeling van gerechtsdeurwaarders in het incassotraject, zowel met betrekking tot de inning van de OM-producten (€ 3,2 mln.) als de inning voor andere opdrachtgevers buiten het domein van JenV (€ 2,6 mln.).

Rentelasten

Dit betreft de te betalen rente als gevolg van het beroep op de leenfaciliteit ten behoeve van investeringen in (im)materiële vaste activa. De gemiddelde rente voor 2021 over de stand van de leningen bedraagt 0,6%.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingsreeks is gebaseerd op de actuele omvang van de vaste activa, rekening houdend met de geplande vervangings- en uitbreidingsinvesteringen.

Dotaties aan voorzieningen

Op de balans van het CJIB staat momenteel een reorganisatievoorziening. In het kader van de organisatieverandering per 1-1-2014 is een mobiliteitsplan opgesteld dat een breed pakket aan voorzieningen biedt om de mobiliteit van medewerkers te bevorderen. Voor de financiering hiervan is in 2013 een reorganisatievoorziening getroffen. De omvang van deze voorziening bedraagt op 1-1-2020 € 1 mln. Naar verwachting vindt de uitputting van de reorganisatievoorziening voor een bedrag van € 0,7 mln. plaats in 2020 en voor € 0,3 mln. in 2021. Dotaties aan de voorziening zijn niet voorzien.

Tabel 59 Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)
  

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.

Rekening-courant RHB 1 januari + stand depositorekeningen

42.572

35.580

34.823

35.258

36.133

36.559

36.946

2.

Totaal ontvangsten operationele kasstroom

174.547

154.058

151.084

150.840

150.838

151.037

151.191

Totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 168.299

‒ 150.126

‒ 146.137

‒ 146.313

‒ 145.803

‒ 146.132

‒ 146.286

Totaal operationele kasstroom

6.248

3.932

4.947

4.527

5.035

4.906

4.905

5.

Rekening Courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (= 1+2+3+4)

35.580

34.823

35.258

36.133

36.559

36.946

37.399

Toelichting op het kasstroomoverzicht

De eenmalige uitkeringen aan het moederdepartement betreffen afroming van het Eigen Vermogen vanwege feit dat per ultimo boekjaar het Eigen Vermogen hoger was dan de toegestane 5% van de gemiddelde omzet over de afgelopen 3 jaren.

Tabel 60 Investeringen

Investeringen

Bedrag

Termijn

- Hardware

1.720.000

3 / 5 jaar

- Software

300.000

3 / 5 jaar

- Meubels + stoffering

125.000

10 jaar

Totaal

2.145.000

 

Doelmatigheid

Tabel 61 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

CJIB-totaal:

       

fte-totaal

1.177

1.164

1.154

1.154

1.154

1.154

1.154

        

Saldo van baten en lasten in %

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

        

Geldboetes

       

Aantal

9.035.990

9.726.910

9.331.058

9.324.166

9.318.980

9.320.225

9.323.361

Kostprijs (x €1)

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

Omzet (p * q)

81.323.910

87.542.188

83.979.518

83.917.491

83.870.817

83.882.029

83.910.249

% geïnde zaken binnen 1 jaar

93

91

93

93

93

93

93

        

Transacties

       

Aantal

3.380

3.943

2.335

2.218

2.125

2.037

1.968

Kostprijs (x €1)

1019,10

713,10

1570,78

1657,15

1710,66

1795,76

1863,94

Omzet (p * q)

3.444.562

2.811.674

3.668.491

3.674.863

3.635.587

3.658.646

3.668.033

% geïnde zaken binnen 1 jaar

65

55

55

55

55

55

55

        

Vrijheidsstraffen*1

       

Aantal

23.170

21.149

23.077

22.822

22.735

22.587

22.521

Kostprijs (x €1)

184,45

167,15

193,71

196,21

195,56

197,90

198,97

Omzet (p * q)

4.273.643

3.534.947

4.470.190

4.477.809

4.445.966

4.469.897

4.481.087

        

Taakstraffen*

       

Aantal

36.740

36.691

35.080

34.934

34.959

34.919

35.027

Kostprijs (x €1)

108,08

132,93

159,57

160,22

159,48

160,26

160,13

Omzet (p * q)

3.971.032

4.877.414

5.597.573

5.597.240

5.575.291

5.596.043

5.608.997

        

Schadevergoedingsmaatregelen

       

Aantal

11.824

14.865

12.738

12.995

13.317

13.608

13.942

Kostprijs (x €1)

657,08

560,69

698,58

686,81

675,23

665,65

654,69

Omzet (p * q)

7.769.023

8.334.491

8.898.274

8.925.401

8.992.083

9.058.278

9.127.354

% geïnde zaken binnen 10 jaar

 

80

80

80

80

80

80

        

Ontnemingsmaatregelen

       

Aantal

1.395

1.770

1.687

1.744

1.821

1.884

1.958

Kostprijs (x €1)

6436,35

4821,19

4730,21

4604,81

4455,63

4352,03

4233,70

Omzet (p * q)

8.975.489

8.535.561

7.979.428

8.029.864

8.114.102

8.200.016

8.291.477

% geïnde zaken binnen 10 jaar

 

67

67

67

67

67

67

        

Voorwaardelijke invrijheidstelling

       

Aantal

1.606

1.032

1.089

1.083

1.080

1.075

1.072

Kostprijs (x €1)

224,46

2859,78

3293,97

3321,51

3295,03

3332,00

3350,91

Omzet

360.475

2.951.469

3.588.325

3.595.914

3.558.308

3.582.389

3.592.936

        

Routeren Toezicht

       

Aantal

14.299

12.472

12.387

12.115

11.877

11.677

11.508

Kostprijs (x €1)

50,79

320,35

360,44

368,09

372,41

380,13

386,07

Omzet

726.179

3.995.324

4.464.942

4.459.255

4.423.220

4.438.921

4.443.031

        

Jeugdreclassering

       

Aantal

4.757

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Kostprijs (x €1)

62,00

510,15

656,57

658,91

651,83

657,29

659,88

Omzet

294.928

2.550.740

3.282.865

3.294.527

3.259.163

3.286.458

3.299.377

        

Bestuurlijke boetes

       

Aantal

12.996

14.790

19.305

19.305

19.305

19.305

19.305

Tarief (x €1)

35,01

28,58

27,49

27,49

27,49

27,49

27,49

Omzet (p * q)

455.018

422.681

530.730

530.730

530.730

530.730

530.730

        

Overheidsincasso

       

Omzet

10.921.233

11.119.715

9.363.115

9.363.115

9.363.115

9.363.115

9.363.115

        

Omzet-diversen/input

       

Omzet

19.367.510

17.381.795

15.261.000

14.974.000

15.070.000

14.970.000

14.875.000

        

Totaal

141.883.000

154.058.000

151.084.000

150.840.000

150.838.000

151.037.000

151.191.000

1

*) Voor vrijheidsstraffen en taakstraffen zijn er geen kwaliteitsindicatoren die direct aan de activiteiten van het CJIB zijn te koppelen. De taak van het CJIB is de administratieve regie (coördinatie) op de betreffende ketenprocessen.

Licence