Base description which applies to whole site

5.4 Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Het NFI draagt bij aan het artikelonderdeel 33.3 «Opsporing en vervolging» door middel van het leveren van kwalitatief hoogstaand forensisch onderzoek aan de partners in de strafrechtketen. De drie kernproducten daarbij zijn het uitvoeren van onderzoek op overwegend technisch, medisch-biologisch en natuurwetenschappelijk terrein, het doen van onderzoek naar nieuwe methoden en technieken en het overdragen van kennis op het gebied van forensisch en wetenschappelijk onderzoek.

Tabel 62 Meerjarige begroting van baten en lasten (Bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Baten

       

Omzet

83.233

82.637

83.398

83.413

83.419

83.447

83.447

waarvan omzet moederdepartement

76.578

76.137

75.713

75.728

75.734

75.762

75.762

waarvan omzet overige departementen

1.203

1.200

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

waarvan omzet derden

5.452

5.300

6.335

6.335

6.335

6.335

6.335

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

917

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

218

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

84.368

82.637

83.398

83.413

83.419

83.447

83.447

        

Lasten

       

Apparaatskosten

57.318

58.711

60.004

60.019

60.025

60.053

60.053

- Personele kosten

52.477

53.530

54.712

54.727

54.733

54.761

54.761

waarvan eigen personeel

46.950

48.730

49.912

49.927

49.933

49.961

49.961

waarvan inhuur externen

4.962

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

waarvan overige personele kosten

565

0

0

0

0

0

0

- Materiële kosten

4.841

5.181

5.292

5.292

5.292

5.292

5.292

waarvan apparaat ICT

1.628

0

0

0

0

0

0

waarvan bijdrage aan SSO's

408

1.587

1.587

1.587

1.587

1.587

1.587

waarvan overige materiële kosten

2.805

3.594

3.705

3.705

3.705

3.705

3.705

Materiële programmakosten

21.029

20.279

19.747

19.747

19.747

19.747

19.747

Afschrijvingskosten

2.926

3.620

3.620

3.620

3.620

3.620

3.620

- Materieel

2.926

3.620

3.620

3.620

3.620

3.620

3.620

waarvan apparaat ICT

2.926

445

445

445

445

445

445

waarvan overige materiele kosten

0

3.175

3.175

3.175

3.175

3.175

3.175

- Immaterieel

0

0

0

0

0

0

0

Rentelasten

29

27

27

27

27

27

27

Overige lasten

1.129

0

0

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

794

0

0

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

335

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

82.431

82.637

83.398

83.413

83.419

83.447

83.447

        

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

1.937

0

0

0

0

0

0

Agentschapsaandeel VPB-lasten

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

1.937

0

0

0

0

0

0

Baten

Omzet moederdepartement

Naast de bijdrage van het moederdepartement JenV zijn hier ook de andere betaalde opdrachten van verschillende partijen binnen de justitiële keten opgenomen. In onderstaande tabel is een specificatie opgenomen van de omzet moederdepartement.

Tabel 63 Omzet moederdepartement (Bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

        

Bijdrage moederdepartement NFI

68.005

67.937

68.483

68.498

68.504

68.532

68.532

Bijdrage moederdepart. OSS / WVW / WMG

6.361

6.200

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

Betaalde opdrachten moederdepartement

2.212

2.000

2.030

2.030

2.030

2.030

2.030

        

Totale omzet (x € 1.000)

76.578

76.137

75.713

75.728

75.734

75.762

75.762

De bijdrage van het moederdepartement voor de OSS (One Stop Shop), de WVW (Wegenverkeerswet) en de WMG (Wet Middelenonderzoek Geweldsplegers) betreft onderzoek dat wordt uitbesteed aan particuliere laboratoria.

Omzet overige departementen

Onder deze post zijn vergoedingen opgenomen voor opdrachten van andere departementen. Het grootste deel betreft werkzaamheden die het NFI doet voor BZK.

Omzet derden

Omzet derden is opgebouwd uit diverse inkomsten. Een deel daarvan heeft betrekking op (met name ad hoc) onderzoeken die tegen betaling worden verricht voor verschillende overheden buiten de justitiële keten.

Vrijval voorzieningen

Onder deze post is onder andere een vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren en de voorziening voor vaststellingsovereenkomsten opgenomen.

Bijzondere baten

Hieronder zijn bijvoorbeeld het boekresultaat van desinvesteringen en de afhandeling van een schadezaak opgenomen.

Lasten

Personele kosten

Onderstaand is een overzicht opgenomen van het aantal fte’s en de loonkosten daarvan. Omdat in eerdere jaren een voorziening voor wachtgeld en een voorziening voor personele verplichtingen reorganisatie is gevormd, zijn er geen kosten opgenomen voor postactief personeel.

Tabel 64 Personele kosten (Bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Eigen personeel

       

Kosten

46.950

48.730

49.912

49.927

49.933

49.961

49.961

Aantal fte's

552

557

570

570

570

570

570

        

Externe inhuur

       

Kosten

4.962

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

Aantal fte's

27

27

27

27

27

27

27

        

Postactief personeel

       

Dotatie voorziening post actief personeel

596

0

0

0

0

0

0

Aantal fte's

0

0

0

0

0

0

0

        

Overige personele kosten

565

0

0

0

0

0

0

        

Totale kosten (x € 1.000)

53.073

53.530

54.712

54.727

54.733

54.761

54.761

Materiële kosten

Het totaal aan materiële kosten betreft een samenstel van diverse kostenposten zoals reis- en verblijfkosten, bureaukosten, documentatiekosten etc. De ICT-apparaatskosten worden in verband met een herschikking met ingang van 2020 verantwoord onder de programmakosten. De stijging in de post Bijdrage aan SSO's in 2020 en volgende jaren is eveneens het gevolg van deze herschikking.

Materiële programmakosten

In de begroting 2020 heeft een herschikking plaatsgevonden van de materiële kosten en de materiële programmakosten. Onder de materiële programmakosten vallen de kosten van het laboratorium (onderhoudskosten laboratoriumapparatuur en aanschaf van zaken die op het laboratorium worden gebruikt zoals chemicaliën en gassen), de huisvesting en de ICT.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten zijn gebaseerd op de actuele omvang van de vaste activa, rekening houdend met de geplande vervangings- en uitbreidingsinvesteringen.

Rentelasten

De rentelasten vloeien voort uit de leningen die nodig zijn voor de aanschaf van de materiële vaste activa.

Overige lasten

Onder overige lasten worden, naast de dotaties aan voorzieningen, schadekosten en mobiliteitsbijdragen verantwoord.

Tabel 65 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
  

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

5.466

13.082

13.839

13.923

13.771

13.490

12.547

2

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

83.939

82.637

83.398

83.413

83.419

83.447

83.447

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 76.759

‒ 79.017

‒ 79.778

‒ 79.793

‒ 79.799

‒ 79.827

‒ 79.827

Totaal operationele kasstroom

7.180

3.620

3.620

3.620

3.620

3.620

3.620

5

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

13.082

13.839

13.923

13.771

13.490

12.547

11.248

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

De eenmalige storting door het moederdepartement in 2019 betreft een aanzuivering van het ontstane negatieve Eigen Vermogen eind 2018. De investeringsstroom bestaat grotendeels uit vervangingsinvesteringen als gevolg van volledig afgeschreven activa (met name laboratoriumapparatuur).

Tabel 66 Doelmatigheidsindicatoren
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Kerntaak 1 zaaksonderzoek – per productgroep

       

Medisch onderzoek - productie (st.)

1.555

1.430

1.430

1.430

1.430

1.430

1.430

- productie (uur)

773

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

- productieve uren

26.278

29.700

29.700

29.700

29.700

29.700

29.700

        

Toxicologie - productie (st.)

1.719

1.470

1.470

1.470

1.470

1.470

1.470

- productieve uren

17.678

19.700

19.700

19.700

19.700

19.700

19.700

        

Verdovende middelen - productie (st.)

13.707

16.470

16.470

16.470

16.470

16.470

16.470

- productie (uur)

646

3.300

3.300

3.300

3.300

3.300

3.300

- productieve uren

18.809

17.200

17.200

17.200

17.200

17.200

17.200

        

DNA-typering - productie (st.)

53.783

57.420

57.420

57.420

57.420

57.420

57.420

- productie (uur)

1.328

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

- productieve uren

88.283

92.800

92.800

92.800

92.800

92.800

92.800

        

Explosieven - productie (st.)

52

50

50

50

50

50

50

- productie (uur)

4.264

4.400

4.400

4.400

4.400

4.400

4.400

- productieve uren

5.824

6.900

6.900

6.900

6.900

6.900

6.900

        

Schotrestenonderzoek - productie (st.)

167

230

230

230

230

230

230

- productieve uren

10.692

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

        

Wapens en werktuigen - productie (st.)

674

720

720

720

720

720

720

- productieve uren

13.587

14.900

14.900

14.900

14.900

14.900

14.900

        

Digitale technologie - declarabele uren

23.620

22.500

22.500

22.500

22.500

22.500

22.500

        

Big Data Analyse - declarabele uren

7.213

10.300

10.300

10.300

10.300

10.300

10.300

        

Biometrie - productie (st.)

703

750

750

750

750

750

750

- productie (uur)

3.726

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

- productieve uren

17.754

20.300

20.300

20.300

20.300

20.300

20.300

        

Hansken - productieve uren

34.899

44.200

44.200

44.200

44.200

44.200

44.200

        

DNA Databank - productieve uren

7.515

7.300

7.300

7.300

7.300

7.300

7.300

        

Overige producten - productie (st.)

1.037

1.030

1.030

1.030

1.030

1.030

1.030

- productie (uur)

3.024

5.400

5.400

5.400

5.400

5.400

5.400

- productieve uren

89.940

79.200

79.200

79.200

79.200

79.200

79.200

       

Totaal aantal productieve uren K1

362.092

374.900

374.900

374.900

374.900

374.900

374.900

Tabel 67 Doelmatigheidsindicatoren
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Aantal productieve uren NFI

      

Kerntaak 1 zaaksonderzoek

362.092

374.900

374.900

374.900

374.900

374.900

374.900

Kerntaak 2 research

115.618

134.200

134.200

134.200

134.200

134.200

134.200

Kerntaak 3 onderwijs en kennis

32.952

32.000

32.000

32.000

32.000

32.000

32.000

        

Uren, omzet en uurtarief NFI

       

Productieve uren

510.662

541.100

541.100

541.100

541.100

541.100

541.100

Totale omzet (x € 1.000) *

84.368

82.637

83.398

83.413

83.419

83.447

83.447

Indicatief uurtarief (€)

161

166

168

168

168

168

168

        

Generieke indicatoren

       

Saldo van baten en lasten (% van baten)

2,30%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Aantal fte (inclulsief extern personeel)

579

584

597

597

597

597

597

% op tijd

93%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Toelichting

De meerjarige aantallen zijn mede gebaseerd op de Service Level Agreement 2020 (SLA). De afspraken voor de SLA 2021 met de ketenpartners worden eind 2020 vastgelegd en worden bepaald op basis van beleidsmatige ontwikkelingen en wensen van de ketenpartners.

In de eerste tabel met doelmatigheidsindicatoren wordt bij de productie van zaaksonderzoek (K1) onderscheid gemaakt tussen stuksproducten en urenproducten. Het totaal van de stuksproducten en urenproducten worden vertaald naar het aantal productieve uren (de stuksproducten kennen een bepaalde normtijd). In de tweede tabel zijn ook indicatoren opgenomen voor zaaksonderzoek (K1), research (K2) en onderwijs en kennis (K3).

In de geraamde urenproductie vanaf 2020 is ook de (niet gespecificeerde) ureninzet voor opdrachten voor derden opgenomen. Deze inzet wordt vooraf geraamd in uren maar zal ook deels worden gerealiseerd als stuksproducten. Dit veroorzaakt bij een aantal productgroepen een verschil tussen de realisatie 2019 en de raming in volgende jaren.

In de tabellen is steeds het aantal productieve uren opgenomen. Daarnaast hanteert het NFI declarabele uren, waarin alleen rechtstreeks aan een product gereleteerde uren zijn begrepen. De totale omzet wordt, zoals is opgenomen in de laatste tabel (gemarkeerd met een *), berekend door het totaal aantal declarabele uren te vermenigvuldigen met het uurtarief. Vervolgens wordt hierbij de aparte vergoeding die het NFI ontvangt voor uitbesteding van werk aan particuliere laboratoria (OSS, WVW en WMG) opgeteld.

Licence