Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Verdiepingshoofdstuk

In deze bijlage wordt per artikel de opbouw gegeven van de uitgaven en ontvangsten vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2020 tot de stand van de ontwerpbegroting 2021. Onder de tabellen worden de mutaties toegelicht die politiek relevant of groter dan € 5 mln. zijn.

31. Politie

Tabel 84 Uitgaven beleidsartikel 31 (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

6.264.396

6.147.212

6.034.697

6.043.782

6.029.951

6.161.951

Mutatie NvW 2020

7.000

16.000

21.000

25.000

25.000

25.000

Mutaties 1e suppletoire begroting 2020

180.739

172.419

289.425

170.415

170.019

41.798

       

Nieuwe mutaties:

      

RA-middelen: tranche 2021 politie

0

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

Incidentele middelen Botoc

29.086

0

0

0

0

0

Verdeling middelen grenzen en veiligheid

2.811

0

0

0

0

0

Diversen

‒ 748

6.992

6.992

6.992

8.070

10.070

       

Stand ontwerpbegroting 2021

6.483.284

6.365.623

6.375.114

6.269.189

6.256.040

6.261.819

RA-middelen: tranche 2021 politieDe Politie heeft bij het Regeerakkoord structureel extra middelen gekregen voor verschillende te nemen maatregelen. Deze middelen zijn in afwachting van bestedingsplannen gereserveerd op de Aanvullende Post van de rijksbegroting. De RA-middelen worden per tranche overgeboekt naar de begroting van JenV. Thans is vanaf het jaar 2021 structureel een bedrag van 23 mln. ontvangen vanuit de Aanvullende Post.

Incidentele middelen Botoc (Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit) Voor het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit zijn door het Kabinet extra middelen beschikbaar gesteld, waaronder een deel aan de politie. Zie voor verdere toelichting artikel 33.

Tabel 85 Ontvangsten beleidsartikel 31 (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

12.658

9.188

500

500

500

500

Mutaties 1e suppletoire begroting 2020

2.466

0

0

0

0

0

       
       

Stand ontwerpbegroting 2021

15.124

9.188

500

500

500

500

32. Rechtspleging en rechtsbijstand

Tabel 86 Uitgaven beleidsartikel 32 (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

1.552.858

1.559.814

1.561.331

1.571.441

1.553.366

1.521.203

Mutaties 1e suppletoire begroting 2020

80.605

80.068

36.566

29.078

37.742

39.404

       

Nieuwe mutaties:

      

Incidentele middelen vanuit Botoc naar ZM

1.125

0

0

0

0

0

Law delta zeeland

0

0

0

0

0

6.090

Diversen

‒ 1.042

‒ 747

‒ 12

‒ 998

‒ 1.001

‒ 398

       

Stand ontwerpbegroting 2021

1.633.546

1.639.135

1.597.885

1.599.521

1.590.107

1.566.299

Law delta ZeelandLaw Delta Zeeland tbv justitiële diensten en veiligheidsorganisaties. Hiervoor wordt meerjarig budget vrijgesteld voor een kenniscentrum over georganiseerde criminaliteit (ondermijning) en een hoog beveiligde zittingslocaties (rechtbank).

Tabel 87 Ontvangsten beleidsartikel 32 (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

168.850

176.954

230.355

226.120

226.120

226.120

Mutaties 1e suppletoire begroting 2020

12.000

13.000

‒ 39.000

‒ 36.000

‒ 38.000

‒ 40.000

       

Nieuwe mutaties:

      

Dekking Justid problematiek

3100

3100

3100

3100

3100

3100

Diversen

192

329

329

329

329

329

       

Stand ontwerpbegroting 2021

184.142

193.383

194.784

193.549

191.549

189.549

33. Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Tabel 88 Uitgaven beleidsartikel 33 (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

816.616

801.962

763.674

763.155

758.535

758.535

Mutatie NvW 2020

45.100

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2020

500

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2020

139.323

166.174

175.797

173.802

165.464

167.971

       

Nieuwe mutaties:

      

Uitstapprogramma's voor prostituees (naar GF)

0

‒ 4.000

‒ 3.000

‒ 3.000

‒ 3.000

‒ 3.000

Incidentele middelen Botoc

‒ 46.574

0

0

0

0

0

Kasschuif ondermijning en afpakken

‒ 23.350

12.150

11.200

0

0

0

Digitalisering werkprocessen strafrechtketen

0

45.100

46.000

0

0

0

Diversen

2.554

5.359

5.179

6.419

5.747

5.747

       

Stand ontwerpbegroting 2021

934.169

1.026.745

998.850

940.376

926.746

929.253

Incidentele middelen Botoc (Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit)

Het kabinet heeft de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit geïntensiveerd. Voor het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit is bij najaarsnota 2019 incidenteel 110 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervan is 88 miljoen bestemd voor de kosten tot en met 2020 en 22 miljoen maakt onderdeel uit van de beschikbare 141 miljoen in 2021. Het bedrag van 88 miljoen zal worden besteed aan de kosten voor bewaken en beveiligen (circa 33 miljoen), het multidisciplinaire interventieteam (circa 22 miljoen), ondersteunende versterkingen (circa 18 miljoen) en preventieve en lokale aanpak (circa 16 miljoen).Een deel van de bovengenoemde middelen worden verstrekt aan diverse organisaties voor de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit, waaronder 29,1 miljoen aan de politie en 7,5 miljoen aan het Openbaar Ministerie.Mede door de Coronacrisis zal ook een deel van deze middelen (circa € 15 miljoen) door middel van een kasschuif worden overgeheveld naar 2021/2022.

Kasschuif ondermijning en afpakkenEen kasschuif in het kader van Ondermijning en Afpakken om het budget in overeenstemming te brengen met de uitgaven. Deze kasschuif heeft hoofdzakelijk te maken met het niet meer dit jaar kunnen realiseren van bepaalde projecten (met name door gemeenten) op het terrein van ondermijning en vertraging ten opzichte van de oorspronkelijke planning van ICT-trajecten.

Digitalisering werkprocessen strafrechtketenHet restant van de Regeerakkoordmiddelen voor de digitalisering van werkprocessen in de strafrechtketen die gereserveerd waren op de Aanvullende Post zijn bij augustusbrief overgeheveld naar de JenV-begroting. De middelen worden besteed aan verscheidende projecten met als doel om papier uit de keten te krijgen, de dienstverlening te verbeteren en te investeren in de kernsystemen.

Tabel 89 Ontvangsten beleidsartikel 33 (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

1.252.175

1.253.726

1.253.726

1.253.726

1.252.657

1.223.657

Mutaties 1e suppletoire begroting 2020

‒ 2.839

7.667

18.502

29.495

43.235

56.241

       

Nieuwe mutaties:

      

Tegenvaller boeten en transacties

‒ 147.000

0

0

0

0

0

Verlopen rijbewijzen en APK's

‒ 2.500

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2021

1.099.836

1.261.393

1.272.228

1.283.221

1.295.892

1.279.898

Tegenvaller boeten en transactiesDoor de coronamaatregelen is er minder verkeer op de weg. Hierdoor zijn minder verkeersboetes uitgedeeld. In totaal wordt een tegenvaller van 147 mln. in 2020 verwacht.

34. Straffen en Beschermen

Tabel 90 Uitgaven beleidsartikel 34 (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

2.755.868

2.729.450

2.611.272

2.614.657

2.621.396

2.606.896

Mutaties 1e suppletoire begroting 2020

193.676

232.325

356.952

351.124

349.985

346.510

       

Nieuwe mutaties:

      

Herschikking art. onderdelen n.a.v. ob 2020

7.780

9.195

10.274

10.283

10.100

0

Law delta zeeland

0

0

0

0

0

30.665

Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Teylingereind

23.000

0

0

0

0

0

Diversen

372

3.103

2.723

2.933

‒ 1.023

‒ 1.023

       

Stand ontwerpbegroting 2021

2.980.696

2.974.073

2.981.221

2.978.997

2.980.458

2.983.048

Herschikking artikelonderdelen n.a.v. Ontwerpbegroting 2020 (OB)Naar aanleiding van de berekende kostprijzen in de OB 2020 dient er een herschikking over de artikelonderdelen te vinden. Zie ook artikel 37.

Law delta ZeelandLaw Delta Zeeland tbv justitiële diensten en veiligheidsorganisaties. Hiervoor wordt meerjarig budget vrijgesteld voor onder meer een Extra Beveiligde Inrichting (EBI).

Justitiële Jeugdinrichting (JJI) TeylingereindNaar aanleiding van de meest recente PMJ-ramingen (prognosemodel justitiële ketens) is besloten de oudbouw Teylingereind vooralsnog niet af te stoten maar voorlopig onderdeel te laten van de in stand te houden capaciteit. Derhalve is het daarvoor beschikbaar gestelde budget afstootkosten niet gebruikt en wordt conform de agentschapsregels teruggestort naar het moederdepartement. Ter dekking van de instandhoudingskosten en een eventueel alsnog te nemen afstootbesluit zijn deze gelden beschikbaar gesteld aan DJI door middel van een desaldering.

Tabel 91 Ontvangsten beleidsartikel 34 (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

87.635

87.683

97.980

97.980

97.980

97.980

Mutaties 1e suppletoire begroting 2020

‒ 3.861

‒ 3.934

‒ 14.176

‒ 14.191

‒ 14.201

‒ 14.168

       

Nieuwe mutaties:

      

Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Teylingereind

23.000

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2021

106.774

83.749

83.804

83.789

83.779

83.812

Justitiële Jeugdinrichting (JJI) TeylingereindZie toelichting bij uitgaven.

36. Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

Tabel 92 Uitgaven beleidsartikel 36 (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

266.427

269.285

269.229

269.260

268.860

268.860

Mutaties 1e suppletoire begroting 2020

232

4.337

4.410

4.410

4.410

4.410

       

Nieuwe mutaties:

      

Incidentele middelen Botoc

3.280

0

0

0

0

0

Diversen

‒ 391

‒ 24

‒ 24

‒ 24

‒ 30

‒ 30

       

Stand ontwerpbegroting 2021

269.548

273.598

273.615

273.646

273.240

273.240

Tabel 93 Ontvangsten beleidsartikel 36 (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

       
       

Stand ontwerpbegroting 2021

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

37. Migratie

Tabel 94 Uitgaven beleidsartikel 37 (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

1.236.560

1.146.659

1.078.831

1.050.699

1.035.541

1.035.541

Mutaties 1e suppletoire begroting 2020

285.029

306.758

143.421

131.217

109.756

109.804

       

Nieuwe mutaties:

      

Grenzen en Veiligheid

19.367

0

0

0

0

0

Herschikking art. onderdelen n.a.v. ob 2020

‒ 7.780

‒ 9.195

‒ 10.274

‒ 10.283

‒ 10.100

0

Kasschuif IND

40.000

‒ 40.000

0

0

0

0

Implementatie grenzen en veiligheid (naar Def.)

‒ 1.729

     

Verdeling middelen grenzen en veiligheid

‒ 4.103

     

Diversen

‒ 154

‒ 288

‒ 278

‒ 278

‒ 167

‒ 747

       

Stand ontwerpbegroting 2021

1.567.190

1.403.934

1.211.700

1.171.355

1.135.030

1.144.598

Grenzen en Veiligheid Voor het verhogen van de veiligheid van het Europese grondgebied heeft de Raad van de Europese Unie een aantal verordeningen op het gebied van Grenzen en Veiligheid vastgesteld. Implementatie van de verordeningen is juridisch noodzakelijk. Met deze mutatie worden de gereserveerde middelen toegekend voor uitvoering van het project ‘grenzen en veiligheid’

Herschikking artikelonderdelen n.a.v. Ontwerpbegroting 2020 (OB)Naar aanleiding van de berekende kostprijzen in de OB 2020 dient er een herschikking over de artikelonderdelen te vinden. Zie ook artikel 34.

Kasschuif IND (Immigratie -en Naturalisatiedienst)De kasschuif achterstanden IND hangt samen met de Taskforce die er op gericht is nog dit jaar de opgelopen achterstanden bij IND weg te werken. Hierdoor zal een deel van de eerder in 2021 verwachte productie verschuiven naar 2020. Om dit te bekostigen is een kasschuif gedaan van 2021 naar 2020 om het budget aan te sluiten met de uitgaven.

Tabel 95 Ontvangsten beleidsartikel 37 (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Mutaties 1e suppletoire begroting 2020

53.341

1.991

0

0

0

0

       
       

Stand ontwerpbegroting 2021

56.341

4.991

3.000

3.000

3.000

3.000

91. Apparaatsuitgaven kerndepartement

Tabel 96 Uitgaven niet-beleidsartikel 91 (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

448.044

448.781

448.370

449.604

449.312

450.597

Mutaties 1e suppletoire begroting 2020

41.854

16.751

17.237

13.351

13.388

13.318

       

Nieuwe mutaties:

      

Incidentele middelen Botoc

5.380

0

0

0

0

0

Diversen

11.177

6.351

5.904

5.154

4.708

3.629

       

Stand ontwerpbegroting 2021

506.455

471.883

471.511

468.109

467.408

467.544

Incidentele middelen Botoc (Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit)

Voor het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit zijn door het Kabinet extra middelen beschikbaar gesteld, waaronder een deel voor organisaties binnen dit artikel (o.a. RIEC’s en LIEC). Zie voor verdere toelichting artikel 33.

Tabel 97 Ontvangsten niet-beleidsartikel 91 (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

20.125

19.406

19.406

19.406

19.406

19.406

Mutaties 1e suppletoire begroting 2020

350

0

0

0

0

0

       
       

Stand ontwerpbegroting 2021

20.475

19.406

19.406

19.406

19.406

19.406

92. Nog onverdeeld

Tabel 98 Uitgaven niet-beleidsartikel 92 (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

32.402

4.861

‒ 3.906

‒ 28.882

7.701

193.705

Mutaties 1e suppletoire begroting 2020

56.228

15.235

33.735

81.703

‒ 23.956

‒ 97.395

       

Nieuwe mutaties:

      

Grenzen en Veiligheid

‒ 19.367

0

0

0

0

0

Kasschuif tbv ondermijning

‒ 53.940

3.723

12.226

12.226

12.226

13.539

Corona gerelateerde kosten

60.000

40.000

0

0

0

0

Diversen

‒ 2.534

‒ 11.231

‒ 9.256

‒ 12.272

‒ 8.528

‒ 10.052

       

Stand ontwerpbegroting 2021

72.789

52.588

32.799

52.775

‒ 12.557

99.797

Artikel 92 is een doorverdeelartikel en alle relevante mutaties worden bij de betreffende artikelen of bij de tabel belangrijkste mutaties toegelicht.

Kasschuif tbv ondermijningDe specifieke dekking voor ondermijning bij Voorjaarsnota bevatte onder andere een compenserende kasschuif om de kasuitgaven per jaar ongewijzigd te laten. Deze kasschuif wordt nu ongedaaan gemaakt. Dit houdt in dat het begrotingsbedrag van JenV in 2020 wordt verlaagd en voor de latere jaren wordt verhoogd. Dit is niet van invloed op het kasritme van de ondermijningsmiddelen.

Corona gerelateerde kostenIn verband met extra uitgaven en gederfde ontvangsten door COVID-19 is in 2020 € 60 mln. en in 2021 € 40 mln. beschikbaar gesteld. Als gevolg van de genomen corona maatregelen maakt JenV kosten voor personele bescherming, om primaire processen corona-proof te maken en om achterstanden binnen de strafrechtketen weg te werken. Daarnaast worden er door de coronamaatregelen lagere ontvangsten voorzien bij de griffierechten en de administratiekosten CJIB. ↵ De beschikbare middelen zijn overgemaakt naar artikel 92 en worden bij tweede suppletoire begroting 2020 en eerste suppletoire begroting 2021 nader verdeeld. In het voorjaar 2021 wordt tevens bezien hoe de COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten zich in 2021 en verder zullen gaan ontwikkelen.

Tabel 99 Ontvangsten niet-beleidsartikel 92 (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

0

0

0

0

0

0

       
       

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

0

93. Geheim

Tabel 100 Uitgaven niet-beleidsartikel 93 (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

3.048

3.054

3.053

3.054

3.054

3.054

       
       

Stand ontwerpbegroting 2021

3.048

3.054

3.053

3.054

3.054

3.054

Tabel 101 Ontvangsten niet-beleidsartikel 93 (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

0

0

0

0

0

0

       
       

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

0

Licence